Poeme : L’immortel Flamme

L’immortel Flamme

Pourquoi cela ne peut-il s’arranger ?
Je t’aime et rien ne pourra y changé.
Je pourrais te décrocher la lune.
Je t’écrirais des poèmes avec ma plus belle plume.
Je te resterai fidèle à jamais.
Je serais plus fort que je ne l’étais.
Je ferais le tour du monde pour toi,
Seulement pour te prendre dans mes bras.
Je ne veux pas que notre histoire s’arrête.
Simplement sur un coup de tête.
La lumière des étoiles n’est pas assez forte,
Pour pouvoir te dire combien tu brille pour moi.
Je te protégerais plus qu’une escorte,
Car tu es plus douce et précieuse que la soie.
Sans toi ma vie serait vide de bonheur.
Et je ne ressentirais que la peur et la douleur
A chaque moment qui passe, je pense à toi.
Tu as envahi mon cœur et mon esprit.
Je pourrais même aller contre les lois pour toi.
Je veut que tu revienne, je t’en supplie.
Je ferais la plus grosse erreur de ma vie,
Si au lieu de me battre, je restais assis.
S’il te plaît donne-nous une chance,
Sans cela ma vie n’aurait plus de sens.
Le vent balaye notre histoire d’un seul souffle.
Et c’est pour cette simple raison que je souffre.
Oh bébé tu sais très bien que je t’aime,
Et que je ne veux pas que tu es de la peine.
J’ai besoin de ta présence à mes cotés.
Car tu es la seule qui détienne les clés
Les clés de mon cœur où brûle la flamme qui ne meurt.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’immortel Flamme

  pour=quoi=ce=la=ne=peut=til=sar=ran=ger 10
  je=tai=me=et=rien=ne=pour=ra=y=chan=gé 11
  je=pour=rais=te=dé=cro=cher=la=lu=ne 10
  je=té=cri=rais=des=po=èmes=a=vec=ma=plus=bel=le=plume 14
  je=te=res=te=rai=fi=dèle=à=ja=mais 10
  je=se=rais=plus=fort=que=je=ne=lé=tais 10
  je=fe=rais=le=tour=du=mon=de=pour=toi 10
  seu=le=ment=pour=te=pren=dre=dans=mes=bras 10
  je=ne=veux=pas=que=no=tre=his=toi=re=sar=rête 12
  sim=ple=ment=sur=un=coup=de=tê=te 9
  la=lu=mière=des=é=toi=les=nest=pas=as=sez=forte 12
  pour=pou=voir=te=di=re=com=bien=tu=brille=pour=moi 12
  je=te=pro=té=ge=rais=plus=quu=ne=es=cor=te 12
  car=tu=es=plus=douce=et=pré=cieu=se=que=la=soie 12
  sans=toi=ma=vie=se=rait=vi=de=de=bon=heur 11
  et=je=ne=res=sen=ti=rais=que=la=peur=et=la=dou=leur 14
  a=cha=que=mo=ment=qui=passe=je=pen=se=à=toi 12
  tu=as=en=va=hi=mon=cœur=et=mon=es=prit 11
  je=pour=rais=même=al=ler=con=tre=les=lois=pour=toi 12
  je=veut=que=tu=re=vien=ne=je=ten=sup=plie 11
  je=fe=rais=la=plus=gros=se=er=reur=de=ma=vie 12
  si=au=lieu=de=me=bat=tre=je=res=tais=as=sis 12
  sil=te=plaît=don=ne=nous=u=ne=chan=ce 10
  sans=ce=la=ma=vie=nau=rait=plus=de=sens 10
  le=vent=ba=laye=no=tre=his=toi=re=dun=seul=souffle 12
  et=cest=pour=cet=te=sim=ple=rai=son=que=je=souffre 12
  oh=bé=bé=tu=sais=très=bien=que=je=tai=me 11
  et=que=je=ne=veux=pas=que=tu=es=de=la=peine 12
  jai=be=soin=de=ta=pré=sen=ce=à=mes=co=tés 12
  car=tu=es=la=seu=le=qui=dé=tien=ne=les=clés 12
  les=clés=de=mon=cœur=où=brû=le=la=flamme=qui=ne=meurt 13
 • Phonétique : L’immortel Flamme

  puʁkwa səla nə pø til saʁɑ̃ʒe ?
  ʒə tεmə e ʁjɛ̃ nə puʁʁa i ʃɑ̃ʒe.
  ʒə puʁʁε tə dekʁoʃe la lynə.
  ʒə tekʁiʁε dε pɔεməz- avεk ma plys bεllə plymə.
  ʒə tə ʁεstəʁε fidεlə a ʒamε.
  ʒə səʁε plys fɔʁ kə ʒə nə letε.
  ʒə fəʁε lə tuʁ dy mɔ̃də puʁ twa,
  sələmɑ̃ puʁ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa.
  ʒə nə vø pa kə nɔtʁə istwaʁə saʁεtə.
  sɛ̃pləmɑ̃ syʁ œ̃ ku də tεtə.
  la lymjεʁə dεz- etwalə nε pa ase fɔʁtə,
  puʁ puvwaʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty bʁijə puʁ mwa.
  ʒə tə pʁɔteʒəʁε plys kynə εskɔʁtə,
  kaʁ ty ε plys dusə e pʁesjøzə kə la swa.
  sɑ̃ twa ma vi səʁε vidə də bɔnœʁ.
  e ʒə nə ʁəsɑ̃tiʁε kə la pœʁ e la dulœʁ
  a ʃakə mɔmɑ̃ ki pasə, ʒə pɑ̃sə a twa.
  ty a ɑ̃vai mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- εspʁi.
  ʒə puʁʁε mεmə ale kɔ̃tʁə lε lwa puʁ twa.
  ʒə vø kə ty ʁəvjεnə, ʒə tɑ̃ sypli.
  ʒə fəʁε la plys ɡʁɔsə eʁœʁ də ma vi,
  si o ljø də mə batʁə, ʒə ʁεstεz- asi.
  sil tə plε dɔnə nuz- ynə ʃɑ̃sə,
  sɑ̃ səla ma vi noʁε plys də sɑ̃s.
  lə vɑ̃ balεj nɔtʁə istwaʁə dœ̃ səl suflə.
  e sε puʁ sεtə sɛ̃plə ʁεzɔ̃ kə ʒə sufʁə.
  ɔ bebe ty sε tʁε bjɛ̃ kə ʒə tεmə,
  e kə ʒə nə vø pa kə ty ε də la pεnə.
  ʒε bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə a mε kɔte.
  kaʁ ty ε la sələ ki detjεnə lε kle
  lε kle də mɔ̃ kœʁ u bʁylə la flamə ki nə məʁ.
 • Syllabes Phonétique : L’immortel Flamme

  puʁ=kwa=sə=la=nə=pø=til=sa=ʁɑ̃=ʒe 10
  ʒə=tε=mə=e=ʁjɛ̃nə=puʁ=ʁa=i=ʃɑ̃=ʒe 10
  ʒə=puʁ=ʁε=tə=de=kʁo=ʃe=la=ly=nə 10
  ʒə=te=kʁi=ʁε=dε=pɔεmə=za=vεk=ma=plys=bεllə=plymə 12
  ʒə=tə=ʁεstə=ʁε=fi=dε=lə=a=ʒa=mε 10
  ʒə=sə=ʁε=plys=fɔʁ=kə=ʒə=nə=le=tε 10
  ʒə=fə=ʁε=lə=tuʁ=dy=mɔ̃=də=puʁ=twa 10
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 10
  ʒə=nə=vø=pakə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=saʁεtə 10
  sɛ̃=plə=mɑ̃=syʁ=œ̃=ku=də=tε=tə 9
  la=ly=mjεʁə=dε=ze=twa=lə=nε=pa=a=se=fɔʁtə 12
  puʁ=pu=vwaʁtə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ty=bʁi=jə=puʁ=mwa 12
  ʒə=tə=pʁɔ=te=ʒə=ʁε=plys=kynə=εs=kɔʁtə 10
  kaʁ=ty=ε=plys=dusəe=pʁe=sjø=zə=kə=la=swa 11
  sɑ̃=twa=ma=visə=ʁε=vi=də=də=bɔ=nœʁ 10
  e=ʒə=nə=ʁə=sɑ̃=ti=ʁεkə=la=pœʁ=e=la=du=lœʁ 13
  a=ʃakə=mɔ=mɑ̃=ki=pa=sə=ʒə=pɑ̃=səa=twa 11
  ty=a=ɑ̃=va=i=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=nεs=pʁi 11
  ʒə=puʁ=ʁε=mεməa=le=kɔ̃=tʁə=lε=lwa=puʁ=twa 11
  ʒə=vø=kə=tyʁə=vjε=nə=ʒə=tɑ̃=sy=pli 10
  ʒə=fə=ʁε=la=plys=ɡʁɔsəe=ʁœʁ=də=ma=vi 10
  si=o=ljødə=mə=ba=tʁə=ʒə=ʁεs=tε=za=si 11
  sil=tə=plε=dɔ=nə=nu=zy=nə=ʃɑ̃=sə 10
  sɑ̃=sə=la=ma=vi=no=ʁε=plys=də=sɑ̃s 10
  lə=vɑ̃=ba=lεj=nɔtʁə=is=twa=ʁə=dœ̃=səl=suflə 11
  e=sε=puʁ=sεtə=sɛ̃=plə=ʁε=zɔ̃=kə=ʒə=sufʁə 11
  ɔ=be=be=ty=sε=tʁε=bjɛ̃=kə=ʒə=tεmə 10
  e=kə=ʒə=nə=vø=pakə=ty=ε=də=lapεnə 10
  ʒεbə=zwɛ̃=də=ta=pʁe=zɑ̃=səa=mε=kɔ=te 10
  kaʁ=ty=ε=lasə=lə=ki=de=tjε=nə=lε=kle 11
  lε=kle=də=mɔ̃=kœʁ=u=bʁylə=la=fla=mə=ki=nə=məʁ 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/06/2004 00:00Shadow

trop cool mec j’ai trop aime t pom mais ce lui la. . . . . . je suis le premier a vote et j’en suis ravi allez man prend soin de toi. . .