Poème-France.com

Poeme : La Reine De Mes RêvesLa Reine De Mes Rêves

La vie m’a donné le jour,
Mais ne m’as pas donné l’amour.
J’ai beau être triste je sais qu’elle existe.
Elle n’attend que moi,
Et je n’attend qu’elle.
Depuis si longtemps j’y crois,
Que je ferais n’importe quoi pour elle.
Tu es la reine de mes rêves,
Et je te chercherais sans trêve.
Triste Inconnu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi ma dɔne lə ʒuʁ,
mε nə ma pa dɔne lamuʁ.
ʒε bo εtʁə tʁistə ʒə sε kεllə εɡzistə.
εllə natɑ̃ kə mwa,
e ʒə natɑ̃ kεllə.
dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ ʒi kʁwa,
kə ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa puʁ εllə.
ty ε la ʁεnə də mε ʁεvə,
e ʒə tə ʃεʁʃəʁε sɑ̃ tʁεvə.