Poème-France.com

Poeme : Pour Les Âmes En PeinePour Les Âmes En Peine

Ton histoire m’est aujourd’hui inconnue
Mais j’ai vraiment l’impression de ressentir ta tristesse
Dans le passé j’ai trop souvent été déçu
Et je connais parfaitement les choses qui blessent
Je sais que ta l’impression que le monde s’abat sur toi
Je sais ce que tu endures au plus profond de toi, crois moi
Mais sache qu’a n’importe quel moment tes amis sont la pour toi
Je te souhaite de tout mon cœur le meilleur des bonheur
Et quoi qu’il arrive je t’en prie surtout n’est pas peur
J’ai perdu des gens que j’aimaient à jamais
C’est dur et chaque j’ai envie de verser des larmes
Tu sais je ne te connais pas vraiment, mais
Ces larmes tu doit les transformer en armes
Tu doit être forte et ne pas regarder derrière toi
Tu dois aller de l’avant quoi qu’il arrive
Surtout je t’en prie ne te retourne pas
Car tu risques de ne jamais te relever
Je suis désolé de vouloir te conseiller
Mais je ne veut pas qu’il t’arrive ce qui m’est arriver
J’ai en moi un passé lourd et trop de douleur
Si je devais supporter encore une peine je crois que je meurs
Tu as l’air d’être quelqu’un de bien alors prend soin de toi
Car si tu ne le fais pas personne ne le fera pour toi ! ! !
Triste Inconnu

PostScriptum

Pour toutes les personnes tristes je leurs dédit ces écrits ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃n- istwaʁə mεt- oʒuʁdɥi ɛ̃kɔnɥ
mε ʒε vʁεmɑ̃ lɛ̃pʁesjɔ̃ də ʁəsɑ̃tiʁ ta tʁistεsə
dɑ̃ lə pase ʒε tʁo suvɑ̃ ete desy
e ʒə kɔnε paʁfεtəmɑ̃ lε ʃozə ki blese
ʒə sε kə ta lɛ̃pʁesjɔ̃ kə lə mɔ̃də saba syʁ twa
ʒə sε sə kə ty ɑ̃dyʁəz- o plys pʁɔfɔ̃ də twa, kʁwa mwa
mε saʃə ka nɛ̃pɔʁtə kεl mɔmɑ̃ tεz- ami sɔ̃ la puʁ twa
ʒə tə suεtə də tu mɔ̃ kœʁ lə mεjœʁ dε bɔnœʁ
e kwa kil aʁivə ʒə tɑ̃ pʁi syʁtu nε pa pœʁ
ʒε pεʁdy dε ʒɑ̃ kə ʒεmε a ʒamε
sε dyʁ e ʃakə ʒε ɑ̃vi də vεʁse dε laʁmə
ty sε ʒə nə tə kɔnε pa vʁεmɑ̃, mε
sε laʁmə- ty dwa lε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃n- aʁmə
ty dwa εtʁə fɔʁtə e nə pa ʁəɡaʁde dəʁjεʁə twa
ty dwaz- ale də lavɑ̃ kwa kil aʁivə
syʁtu ʒə tɑ̃ pʁi nə tə ʁətuʁnə pa
kaʁ ty ʁisk də nə ʒamε tə ʁələve
ʒə sɥi dezɔle də vulwaʁ tə kɔ̃sεje
mε ʒə nə vø pa kil taʁivə sə ki mεt- aʁive
ʒε ɑ̃ mwa œ̃ pase luʁ e tʁo də dulœʁ
si ʒə dəvε sypɔʁte ɑ̃kɔʁə ynə pεnə ʒə kʁwa kə ʒə mœʁ
ty a lεʁ dεtʁə kεlkœ̃ də bjɛ̃ alɔʁ pʁɑ̃ swɛ̃ də twa
kaʁ si ty nə lə fε pa pεʁsɔnə nə lə fəʁa puʁ twa ! ! !