Poème-France.com

Poeme : Le MessageLe Message

Oh mon ange protége moi de tes ailes.
Ecoute cette priére et vole vers le ciel.

Donne à dieu ce message :

« Depuis que j’ai prit de l’âge,
J’ai compris les choses de la vie.
Les âmes vont en enfer ou au paradis.
Sur cette terre j’aime des personnes.
Si jamais un jour mon heure sonne,
Permet moi de veiller sur eux,
Pour qu’ils soit bien et reste heureux… »

Oh mon dieu ce message je te le récite chaque soir.
Car en toi j’ai l’espoir,
De transformer leurs vie en rose et non en noire.
Triste Inconnu

PostScriptum

Pour ceux que j’aime ca vient du coeur ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ mɔ̃n- ɑ̃ʒə pʁɔteʒə mwa də tεz- εlə.
əkutə sεtə pʁjeʁə e vɔlə vεʁ lə sjεl.

dɔnə a djø sə mesaʒə :

« dəpɥi kə ʒε pʁi də laʒə,
ʒε kɔ̃pʁi lε ʃozə də la vi.
lεz- amə vɔ̃ ɑ̃n- ɑ̃fe u o paʁadi.
syʁ sεtə teʁə ʒεmə dε pεʁsɔnə.
si ʒamεz- œ̃ ʒuʁ mɔ̃n- œʁ sɔnə,
pεʁmε mwa də vεje syʁ ø,
puʁ kil swa bjɛ̃ e ʁεstə œʁø… »

ɔ mɔ̃ djø sə mesaʒə ʒə tə lə ʁesitə ʃakə swaʁ.
kaʁ ɑ̃ twa ʒε lεspwaʁ,
də tʁɑ̃sfɔʁme lœʁ vi ɑ̃ ʁozə e nɔ̃ ɑ̃ nwaʁə.