Poème-France.com

Poeme : M’Arrêter Là…M’Arrêter Là…

Qu’est-ce que j’apporte au monde
A cette heure, à cette seconde ?
Je le remplie de tristesse,
Lui enlève toute sa tendresse,
Un obstacle encombrant
Qui pollue et se répand,
A quoi bon le garder ?
Pourquoi pas le tuer ?

Si je gène,
Faut juste vider mes veines,
Je n’aurai plus de regrets,
Vous n’aurez plus à m’aider…
Si je gène,
Faut juste achever ma peine,
Et vous serez tranquille,
Tu vois c’est si facile…

Qu’est-ce que je peux bien faire
A part m’en aller sous terre ?
Je ne veux pas devenir amer
Pour avoir trop souffert,
Je ne veux plus courir après mes rêves
Qui me fuient et m’achèvent,
Je ne veux plus de ces combats,
Je veux m’arrêter là.
Tsilia

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kε sə kə ʒapɔʁtə o mɔ̃də
a sεtə œʁ, a sεtə səɡɔ̃də ?
ʒə lə ʁɑ̃pli də tʁistεsə,
lɥi ɑ̃lεvə tutə sa tɑ̃dʁεsə,
œ̃n- ɔpstaklə ɑ̃kɔ̃bʁɑ̃
ki pɔlɥ e sə ʁepɑ̃,
a kwa bɔ̃ lə ɡaʁde ?
puʁkwa pa lə tɥe ?

si ʒə ʒεnə,
fo ʒystə vide mε vεnə,
ʒə noʁε plys də ʁəɡʁε,
vu noʁe plysz- a mεde…
si ʒə ʒεnə,
fo ʒystə aʃəve ma pεnə,
e vu səʁe tʁɑ̃kjə,
ty vwa sε si fasilə…

kε sə kə ʒə pø bjɛ̃ fεʁə
a paʁ mɑ̃n- ale su teʁə ?
ʒə nə vø pa dəvəniʁ ame
puʁ avwaʁ tʁo sufεʁ,
ʒə nə vø plys kuʁiʁ apʁε mε ʁεvə
ki mə fɥje e maʃεve,
ʒə nə vø plys də sε kɔ̃ba,
ʒə vø maʁεte la.