Poème-France.com

Poeme : Tout Simplement…Tout Simplement…

Je voulais trouver un poème
Pour te remercier, te dire « je t’aime »,
Mais les mots ne suffisent pas
A traduire ce que j’ai en moi,
Cette impression de bien être
Malgré tous ces kilomètre ;
Cette sensation que je retient
Tel le plus précieux de mes biens,
Cette envie de te donner
Ce que tu espères de verbe « aimer »,
De te garder près de moi,
Te protéger dans mes bras,
Et cette conviction intense
Que notre amour deviendra immense,
Qu’il traversera les années
Sans jamais s’épuiser,
Mais les mots ne suffisent pas
A traduire ce que j’ai en moi,
Alors tout simplement merci
D’être entré dans ma vie…
Tsilia

PostScriptum

Alors ? ?
Qu’en pensez-vous ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vulε tʁuve œ̃ pɔεmə
puʁ tə ʁəmεʁsje, tə diʁə « ʒə tεmə »,
mε lε mo nə syfize pa
a tʁadɥiʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa,
sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də bjɛ̃ εtʁə
malɡʁe tus sε kilɔmεtʁə,
sεtə sɑ̃sasjɔ̃ kə ʒə ʁətjɛ̃
tεl lə plys pʁesjø də mε bjɛ̃,
sεtə ɑ̃vi də tə dɔne
sə kə ty εspεʁə də vεʁbə « εməʁ »,
də tə ɡaʁde pʁε də mwa,
tə pʁɔteʒe dɑ̃ mε bʁa,
e sεtə kɔ̃viksjɔ̃ ɛ̃tɑ̃sə
kə nɔtʁə amuʁ dəvjɛ̃dʁa imɑ̃sə,
kil tʁavεʁsəʁa lεz- ane
sɑ̃ ʒamε sepɥize,
mε lε mo nə syfize pa
a tʁadɥiʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa,
alɔʁ tu sɛ̃pləmɑ̃ mεʁsi
dεtʁə ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi…