Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tout Simplement…

Poème Amour
Publié le 27/07/2003 00:00

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tsilia

Tout Simplement…

Je voulais trouver un poème
Pour te remercier, te dire « je t’aime »,
Mais les mots ne suffisent pas
A traduire ce que j’ai en moi,
Cette impression de bien être
Malgré tous ces kilomètre ;
Cette sensation que je retient
Tel le plus précieux de mes biens,
Cette envie de te donner
Ce que tu espères de verbe « aimer »,
De te garder près de moi,
Te protéger dans mes bras,
Et cette conviction intense
Que notre amour deviendra immense,
Qu’il traversera les années
Sans jamais s’épuiser,
Mais les mots ne suffisent pas
A traduire ce que j’ai en moi,
Alors tout simplement merci
D’être entré dans ma vie…
 • Pieds Hyphénique: Tout Simplement…

  je=vou=lais=trou=ver=un=po=ème 8
  pour=te=re=mer=cier=te=dire=je=taime 9
  mais=les=mots=ne=suf=fi=sent=pas 8
  a=tra=duire=ce=que=jai=en=moi 8
  cet=te=im=pres=sion=de=bien=être 8
  mal=gré=tous=ces=ki=lo=mè=tre 8
  cette=sen=sa=tion=que=je=re=ti=ent 9
  tel=le=plus=pré=cieux=de=mes=biens 8
  cet=te=en=vie=de=te=don=ner 8
  ce=que=tu=es=pères=de=verbe=ai=mer 9
  de=te=gar=der=près=de=moi 7
  te=pro=té=ger=dans=mes=bras 7
  et=cette=con=vic=ti=on=in=tense 8
  que=notrea=mour=de=vien=dra=im=mense 8
  quil=tra=ver=se=ra=les=an=nées 8
  sans=ja=mais=sé=pui=ser 6
  mais=les=mots=ne=suf=fi=sent=pas 8
  a=tra=duire=ce=que=jai=en=moi 8
  a=lors=tout=sim=ple=ment=mer=ci 8
  dê=tre=en=tré=dans=ma=vie 7
 • Phonétique : Tout Simplement…

  ʒə vulε tʁuve œ̃ pɔεmə
  puʁ tə ʁəmεʁsje, tə diʁə « ʒə tεmə »,
  mε lε mo nə syfize pa
  a tʁadɥiʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa,
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃ də bjɛ̃ εtʁə
  malɡʁe tus sε kilɔmεtʁə,
  sεtə sɑ̃sasjɔ̃ kə ʒə ʁətjɛ̃
  tεl lə plys pʁesjø də mε bjɛ̃,
  sεtə ɑ̃vi də tə dɔne
  sə kə ty εspεʁə də vεʁbə « εməʁ »,
  də tə ɡaʁde pʁε də mwa,
  tə pʁɔteʒe dɑ̃ mε bʁa,
  e sεtə kɔ̃viksjɔ̃ ɛ̃tɑ̃sə
  kə nɔtʁə amuʁ dəvjɛ̃dʁa imɑ̃sə,
  kil tʁavεʁsəʁa lεz- ane
  sɑ̃ ʒamε sepɥize,
  mε lε mo nə syfize pa
  a tʁadɥiʁə sə kə ʒε ɑ̃ mwa,
  alɔʁ tu sɛ̃pləmɑ̃ mεʁsi
  dεtʁə ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi…
 • Pieds Phonétique : Tout Simplement…

  ʒə=vu=lε=tʁu=ve=œ̃=pɔ=εmə 8
  puʁtə=ʁə=mεʁ=sje=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 10
  mε=lε=mo=nə=sy=fi=ze=pa 8
  a=tʁad=ɥiʁə=sə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa 8
  sε=tə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=bjɛ̃=εtʁə 8
  mal=ɡʁe=tus=sε=ki=lɔ=mε=tʁə 8
  sεtə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=kə=ʒəʁə=tj=ɛ̃ 8
  tεl=lə=plys=pʁe=sjø=də=mε=bjɛ̃ 8
  sε=tə=ɑ̃=vi=də=tə=dɔ=ne 8
  sə=kə=ty=εs=pεʁə=də=vεʁ=bə=ε=məʁ 10
  də=tə=ɡaʁ=de=pʁε=də=mwa 7
  tə=pʁɔ=te=ʒe=dɑ̃=mε=bʁa 7
  e=sε=tə=kɔ̃=vik=sjɔ̃=ɛ̃=tɑ̃sə 8
  kə=nɔtʁə=a=muʁ=də=vjɛ̃=dʁa=imɑ̃sə 8
  kil=tʁa=vεʁ=sə=ʁa=lε=za=ne 8
  sɑ̃=ʒa=mε=sep=ɥi=ze 6
  mε=lε=mo=nə=sy=fi=ze=pa 8
  a=tʁad=ɥiʁə=sə=kə=ʒε=ɑ̃=mwa 8
  a=lɔʁ=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=mεʁ=si 8
  dε=tʁə=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi 7

PostScriptum

Alors ? ?
Qu’en pensez-vous ?

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Thierry

Beaucoup de bien.
Bravo. . . thierry. . . .

Auteur de Poésie
09/12/2004 00:00Cristaleyes

joli sincereent très joli et très. . . . . poètique!