Poème-France.com

Poeme : Sur Le Chemin Du Bonheur.



Sur Le Chemin Du Bonheur.

A quoi bon résister
Contre un amour si puissant ?
Je ne peux que l’accepter
Et ne pas gâcher le temps,
Alors je dépose mes armes
Au coin de ton cœur,
Mes pensées dans ton âme
Loin de la douleur.

Je ne veux plus de combats,
J’ai voulu tout briser
Mais je ne suis rien sans toi
Et tu nous as sauvé,
Alors j’efface mes larmes
Avec la tendresse de ton cœur
Et je t’offre mon âme
En échange du bonheur.

Je ne connais pas notre avenir
Mais tant que je suis avec toi
Je ne veux plus le fuir
Mais lui ouvrir mes bras,
Alors je dépose mes armes
Au coin de ton cœur,
Mes pensées dans ton âme
Loin de la douleur.

Il reste à notre histoire
Des vers à écrire,
Remplissons notre mémoire
De tendres souvenirs,
Il n’y aura plus de larmes
Car ce sera ton cœur
Qui éclairera nos âmes
Sur le chemin du bonheur.
Tsilia

PostScriptum

Votre avis s’il vous plaît… Positif ou négatif.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a kwa bɔ̃ ʁeziste
kɔ̃tʁə œ̃n- amuʁ si pɥisɑ̃ ?
ʒə nə pø kə laksεpte
e nə pa ɡaʃe lə tɑ̃,
alɔʁ ʒə depozə mεz- aʁmə
o kwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ,
mε pɑ̃se dɑ̃ tɔ̃n- amə
lwɛ̃ də la dulœʁ.

ʒə nə vø plys də kɔ̃ba,
ʒε vuly tu bʁize
mε ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ sɑ̃ twa
e ty nuz- a sove,
alɔʁ ʒefasə mε laʁmə
avεk la tɑ̃dʁεsə də tɔ̃ kœʁ
e ʒə tɔfʁə mɔ̃n- amə
ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə dy bɔnœʁ.

ʒə nə kɔnε pa nɔtʁə avəniʁ
mε tɑ̃ kə ʒə sɥiz- avεk twa
ʒə nə vø plys lə fɥiʁ
mε lɥi uvʁiʁ mε bʁa,
alɔʁ ʒə depozə mεz- aʁmə
o kwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ,
mε pɑ̃se dɑ̃ tɔ̃n- amə
lwɛ̃ də la dulœʁ.

il ʁεstə a nɔtʁə istwaʁə
dε vεʁz- a ekʁiʁə,
ʁɑ̃plisɔ̃ nɔtʁə memwaʁə
də tɑ̃dʁə- suvəniʁ,
il ni oʁa plys də laʁmə
kaʁ sə səʁa tɔ̃ kœʁ
ki eklεʁəʁa noz- amə
syʁ lə ʃəmɛ̃ dy bɔnœʁ.