Poeme : Délivrance.

Délivrance.

Je suis
Comme une goutte de pluie
Que rien ne détruit
Dans ma chute assurée,
Je suis
Comme une perle de nuit
Remplie de peur et d’ennui
Que seul l’amour peut ranimer,
Je garde en moi
Ce vide plein de colère
Que rien ne peut défaire
Mais qu’un jour j’ouvrirai,
Je garde en moi
Mes larmes évincées
De haine et de regrets
Mais qu’un jour je lâcherai,
En ce jour alors
Tu auras des remords
A m’avoir trop souvent ignorée
Comme on ignore un déchet,
En ce jour alors
Tu sauras tes tords,
Effluves de souffrance qui s’entortillent
Autour des reproches de ta fille,
Tu verras mes chagrins,
Seuls survivants de tes erreurs,
Le mal d’une moins que rien
Qui fut poussée à la rancœur,
Si je pouvais chasser loin de moi mes tourments,
Si je pouvais réduire en cendres les liens du sang,
Si seulement je pouvais effacer mes peines,
Si mes tentatives ne pouvaient pas être vaines
Pour qu’enfin ma douleur s’éteigne,
Pour qu’enfin, ce soit ton cœur qui saigne.

A mon père.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Délivrance.

  je=suis 2
  com=me=u=ne=gout=te=de=pluie 8
  que=rien=ne=dé=truit 5
  dans=ma=chu=te=as=su=rée 7
  je=suis 2
  com=me=u=ne=per=le=de=nuit 8
  rem=plie=de=peur=et=den=nui 7
  que=seul=la=mour=peut=ra=ni=mer 8
  je=gar=de=en=moi 5
  ce=vi=de=plein=de=co=lè=re 8
  que=rien=ne=peut=dé=fai=re 7
  mais=quun=jour=jou=vri=rai 6
  je=gar=de=en=moi 5
  mes=lar=mes=é=vin=cées 6
  de=hai=ne=et=de=re=grets 7
  mais=quun=jour=je=lâ=che=rai 7
  en=ce=jour=a=lors 5
  tu=au=ras=des=re=mords 6
  a=ma=voir=trop=souvent=i=gno=rée 8
  com=me=on=i=gnore=un=dé=chet 8
  en=ce=jour=a=lors 5
  tu=sau=ras=tes=tords 5
  ef=fluves=de=souf=france=qui=sen=tor=tillent 9
  au=tour=des=re=proches=de=ta=fille 8
  tu=ver=ras=mes=cha=grins 6
  seuls=sur=vi=vants=de=tes=er=reurs 8
  le=mal=du=ne=moins=que=rien 7
  qui=fut=pous=sée=à=la=ran=cœur 8
  si=je=pou=vais=chas=ser=loin=de=moi=mes=tourments 11
  si=je=pou=vais=ré=duireen=cen=dres=les=liens=du=sang 12
  si=seule=ment=je=pou=vais=ef=fa=cer=mes=peines 11
  si=mes=ten=ta=tives=ne=pou=vaient=pas=ê=tre=vaines 12
  pour=quen=fin=ma=dou=leur=sé=teigne 8
  pour=quen=fin=ce=soit=ton=cœur=qui=saigne 9

  a=mon=pè=re 4
 • Phonétique : Délivrance.

  ʒə sɥi
  kɔmə ynə ɡutə də plɥi
  kə ʁjɛ̃ nə detʁɥi
  dɑ̃ ma ʃytə asyʁe,
  ʒə sɥi
  kɔmə ynə pεʁlə də nɥi
  ʁɑ̃pli də pœʁ e dɑ̃nɥi
  kə səl lamuʁ pø ʁanime,
  ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
  sə vidə plɛ̃ də kɔlεʁə
  kə ʁjɛ̃ nə pø defεʁə
  mε kœ̃ ʒuʁ ʒuvʁiʁε,
  ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
  mε laʁməz- evɛ̃se
  də-εnə e də ʁəɡʁε
  mε kœ̃ ʒuʁ ʒə laʃəʁε,
  ɑ̃ sə ʒuʁ alɔʁ
  ty oʁa dε ʁəmɔʁd
  a mavwaʁ tʁo suvɑ̃ iɲɔʁe
  kɔmə ɔ̃n- iɲɔʁə œ̃ deʃε,
  ɑ̃ sə ʒuʁ alɔʁ
  ty soʁa tε tɔʁd,
  eflyvə də sufʁɑ̃sə ki sɑ̃tɔʁtije
  otuʁ dε ʁəpʁoʃə də ta fijə,
  ty veʁa mε ʃaɡʁɛ̃,
  səl syʁvivɑ̃ də tεz- eʁœʁ,
  lə mal dynə mwɛ̃ kə ʁjɛ̃
  ki fy puse a la ʁɑ̃kœʁ,
  si ʒə puvε ʃase lwɛ̃ də mwa mε tuʁmɑ̃,
  si ʒə puvε ʁedɥiʁə ɑ̃ sɑ̃dʁə- lε ljɛ̃ dy sɑ̃,
  si sələmɑ̃ ʒə puvεz- efase mε pεnə,
  si mε tɑ̃tativə nə puvε pa εtʁə vεnə
  puʁ kɑ̃fɛ̃ ma dulœʁ setεɲə,
  puʁ kɑ̃fɛ̃, sə swa tɔ̃ kœʁ ki sεɲə.

  a mɔ̃ pεʁə.
 • Syllabes Phonétique : Délivrance.

  ʒə=sɥi 2
  kɔ=mə=y=nə=ɡu=tə=də=plɥi 8
  kə=ʁj=ɛ̃=nə=det=ʁɥi 6
  dɑ̃=ma=ʃy=tə=a=sy=ʁe 7
  ʒə=sɥi 2
  kɔ=mə=y=nə=pεʁ=lə=də=nɥi 8
  ʁɑ̃=pli=də=pœ=ʁə=e=dɑ̃n=ɥi 8
  kə=səl=la=muʁ=pø=ʁa=ni=me 8
  ʒə=ɡaʁ=də=ɑ̃=mwa 5
  sə=vi=də=plɛ̃=də=kɔ=lε=ʁə 8
  kə=ʁj=ɛ̃=nə=pø=de=fε=ʁə 8
  mε=kœ̃=ʒuʁ=ʒu=vʁi=ʁε 6
  ʒə=ɡaʁ=də=ɑ̃=mwa 5
  mε=laʁ=mə=ze=vɛ̃=se 6
  də-ε=nə=e=də=ʁə=ɡʁε 7
  mε=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=la=ʃə=ʁε 7
  ɑ̃=sə=ʒuʁ=a=lɔʁ 5
  ty=o=ʁa=dε=ʁə=mɔʁd 6
  a=ma=vwaʁ=tʁo=su=vɑ̃=i=ɲɔ=ʁe 9
  kɔmə=ɔ̃=ni=ɲɔ=ʁə=œ̃=de=ʃε 8
  ɑ̃=sə=ʒuʁ=a=lɔʁ 5
  ty=so=ʁa=tε=tɔʁd 5
  e=flyvə=də=su=fʁɑ̃=sə=ki=sɑ̃=tɔʁ=ti=je 11
  o=tuʁ=dεʁə=pʁo=ʃə=də=ta=fi=jə 9
  ty=ve=ʁa=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 6
  səl=syʁ=vi=vɑ̃=də=tε=ze=ʁœʁ 8
  lə=mal=dy=nə=mwɛ̃=kə=ʁj=ɛ̃ 8
  ki=fy=pu=se=a=la=ʁɑ̃=kœʁ 8
  siʒə=pu=vε=ʃa=se=lwɛ̃=də=mwa=mε=tuʁ=mɑ̃ 11
  siʒə=pu=vε=ʁed=ɥi=ʁəɑ̃=sɑ̃=dʁə=lε=ljɛ̃=dy=sɑ̃ 12
  sisə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=ze=fa=se=mεpεnə 10
  si=mε=tɑ̃=ta=tivə=nə=pu=vε=pa=ε=tʁə=vεnə 12
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=ma=du=lœʁ=se=tεɲə 8
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=sə=swa=tɔ̃=kœʁ=kisεɲə 8

  a=mɔ̃=pε=ʁə 4

PostScriptum

Avis ?

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2004 00:00Karima

coucou!!
merveilleusemnt ecris!!
et biensur avec de tels mots et rimes il ne pourras que t’entendre!
meme sil ne t’as jamais entendu!
parfois vaudrai mieux etre orphelin que d’avoir un te
l geniteur!
je sais de quoi je parle croi moi!!
bisous a toi

Auteur de Poésie
06/01/2005 00:00Jenny

waouh! sui cloué! il est très joli ton poème!! 😉
amitiés
Jenny

Auteur de Poésie
07/01/2005 00:00Angeperdu

magnifique, étonnant
merci pour ce beau poeme
bizoux et cou d’aile de ti Ange perdu. . -o-

Poème Triste
Publié le 17/10/2003 00:00

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Tsilia

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs