Poème-France.com

Poeme : Promesse.Promesse.

Chacun possède sa bonne étoile
Mais la tienne doit porter un voile,
Elle n’a pas dû s’apercevoir
Que tu t’enfonces dans le désespoir !
Ton étoile, je veux bien la remplacer
Mais moi, puis-je vraiment t’aider ?
Je n’ai que mon amour à t’offrir
Mais je crois que ça ne va pas suffire,
Et je n’ai que mes yeux pour te regarder
Survivre dans cet enfer qui jamais
Ne semble te donner de répit,
Il te brûle sans cesse, jour et nuit.
Je me sens tellement impuissante
Devant ta douleur grandissante,
Comme si ta vie qui commence
Doit s’épanouir dans la souffrance,
Tu avances dans ce malaise étouffant
Espérant que l’avenir effacera le présent,
Que disparaîtront enfin tes malheurs
En prévision de jours meilleurs,
Et si aujourd’hui je te tends la main
C’est pour te sortir de ce ravin.
La vie est fait pour être vécue
Et même si tu crois que tout est perdu
Je te promet que je ne permettrai pas
Que ce néant se referme sur toi.

A Mélanie.
Tsilia

PostScriptum

Votre avis ? ? ? ? ? ? S’il vous plaît, négatif ou positif…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakœ̃ pɔsεdə sa bɔnə etwalə
mε la tjεnə dwa pɔʁte œ̃ vwalə,
εllə na pa dy sapεʁsəvwaʁ
kə ty tɑ̃fɔ̃sə dɑ̃ lə dezεspwaʁ !
tɔ̃n- etwalə, ʒə vø bjɛ̃ la ʁɑ̃plase
mε mwa, pɥi ʒə vʁεmɑ̃ tεde ?
ʒə nε kə mɔ̃n- amuʁ a tɔfʁiʁ
mε ʒə kʁwa kə sa nə va pa syfiʁə,
e ʒə nε kə mεz- iø puʁ tə ʁəɡaʁde
syʁvivʁə dɑ̃ sεt ɑ̃fe ki ʒamε
nə sɑ̃blə tə dɔne də ʁepi,
il tə bʁylə sɑ̃ sεsə, ʒuʁ e nɥi.
ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ ɛ̃pɥisɑ̃tə
dəvɑ̃ ta dulœʁ ɡʁɑ̃disɑ̃tə,
kɔmə si ta vi ki kɔmɑ̃sə
dwa sepanuiʁ dɑ̃ la sufʁɑ̃sə,
ty avɑ̃sə dɑ̃ sə malεzə etufɑ̃
εspeʁɑ̃ kə lavəniʁ efasəʁa lə pʁezɑ̃,
kə dispaʁεtʁɔ̃ ɑ̃fɛ̃ tε malœʁ
ɑ̃ pʁevizjɔ̃ də ʒuʁ mεjœʁ,
e si oʒuʁdɥi ʒə tə tɑ̃ la mɛ̃
sε puʁ tə sɔʁtiʁ də sə ʁavɛ̃.
la vi ε fε puʁ εtʁə vekɥ
e mεmə si ty kʁwa kə tut- ε pεʁdy
ʒə tə pʁɔmε kə ʒə nə pεʁmεtʁε pa
kə sə neɑ̃ sə ʁəfεʁmə syʁ twa.

a melani.