Poème-France.com

Poeme : Délivrance.Délivrance.

Je suis
Comme une goutte de pluie
Que rien ne détruit
Dans ma chute assurée,
Je suis
Comme une perle de nuit
Remplie de peur et d’ennui
Que seul l’amour peut ranimer,
Je garde en moi
Ce vide plein de colère
Que rien ne peut défaire
Mais qu’un jour j’ouvrirai,
Je garde en moi
Mes larmes évincées
De haine et de regrets
Mais qu’un jour je lâcherai,
En ce jour alors
Tu auras des remords
A m’avoir trop souvent ignorée
Comme on ignore un déchet,
En ce jour alors
Tu sauras tes tords,
Effluves de souffrance qui s’entortillent
Autour des reproches de ta fille,
Tu verras mes chagrins,
Seuls survivants de tes erreurs,
Le mal d’une moins que rien
Qui fut poussée à la rancœur,
Si je pouvais chasser loin de moi mes tourments,
Si je pouvais réduire en cendres les liens du sang,
Si seulement je pouvais effacer mes peines,
Si mes tentatives ne pouvaient pas être vaines
Pour qu’enfin ma douleur s’éteigne,
Pour qu’enfin, ce soit ton cœur qui saigne.

A mon père.
Tsilia

PostScriptum

Avis ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi
kɔmə ynə ɡutə də plɥi
kə ʁjɛ̃ nə detʁɥi
dɑ̃ ma ʃytə asyʁe,
ʒə sɥi
kɔmə ynə pεʁlə də nɥi
ʁɑ̃pli də pœʁ e dɑ̃nɥi
kə səl lamuʁ pø ʁanime,
ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
sə vidə plɛ̃ də kɔlεʁə
kə ʁjɛ̃ nə pø defεʁə
mε kœ̃ ʒuʁ ʒuvʁiʁε,
ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa
mε laʁməz- evɛ̃se
də-εnə e də ʁəɡʁε
mε kœ̃ ʒuʁ ʒə laʃəʁε,
ɑ̃ sə ʒuʁ alɔʁ
ty oʁa dε ʁəmɔʁd
a mavwaʁ tʁo suvɑ̃ iɲɔʁe
kɔmə ɔ̃n- iɲɔʁə œ̃ deʃε,
ɑ̃ sə ʒuʁ alɔʁ
ty soʁa tε tɔʁd,
eflyvə də sufʁɑ̃sə ki sɑ̃tɔʁtije
otuʁ dε ʁəpʁoʃə də ta fijə,
ty veʁa mε ʃaɡʁɛ̃,
səl syʁvivɑ̃ də tεz- eʁœʁ,
lə mal dynə mwɛ̃ kə ʁjɛ̃
ki fy puse a la ʁɑ̃kœʁ,
si ʒə puvε ʃase lwɛ̃ də mwa mε tuʁmɑ̃,
si ʒə puvε ʁedɥiʁə ɑ̃ sɑ̃dʁə- lε ljɛ̃ dy sɑ̃,
si sələmɑ̃ ʒə puvεz- efase mε pεnə,
si mε tɑ̃tativə nə puvε pa εtʁə vεnə
puʁ kɑ̃fɛ̃ ma dulœʁ setεɲə,
puʁ kɑ̃fɛ̃, sə swa tɔ̃ kœʁ ki sεɲə.

a mɔ̃ pεʁə.