Poème-France.com

Poeme : Je Suis Toute À Toi.Je Suis Toute À Toi.

Octobre 2001
Les feuilles pourront tomber
La neige les recouvrir
Puis le printemps et l’été revenir,
Rien ne m’empêchera de t’aimer…
Le murmure de ta voix apaisant mes peurs,
Et tes baisers, d’une telle ardeur,
Ta main dans la mienne,
Nos cœurs sont liés pour l’éternité.
Même si l’on ne se reverra jamais,
Ma vie sera la tienne…
Mais mon rêve s’évanouie
Peu à peu dans la nuit,
Et quand le jour revient,
Il ne reste plus rien,
Qu’un vague souvenir
Que j’essaye de retenir…
Si je te disais que je t’aime,
Tu me croirais ?
Si je te disais que je t’attends,
Tu reviendrais ?
Tsilia

PostScriptum

Votre avis.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔktɔbʁə dø milə œ̃
lε fœjə puʁʁɔ̃ tɔ̃be
la nεʒə lε ʁəkuvʁiʁ
pɥi lə pʁɛ̃tɑ̃z- e lete ʁəvəniʁ,
ʁjɛ̃ nə mɑ̃pεʃəʁa də tεme…
lə myʁmyʁə də ta vwa apεzɑ̃ mε pœʁ,
e tε bεze, dynə tεllə aʁdœʁ,
ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə,
no kœʁ sɔ̃ lje puʁ letεʁnite.
mεmə si lɔ̃ nə sə ʁəveʁa ʒamε,
ma vi səʁa la tjεnə…
mε mɔ̃ ʁεvə sevanui
pø a pø dɑ̃ la nɥi,
e kɑ̃ lə ʒuʁ ʁəvjɛ̃,
il nə ʁεstə plys ʁjɛ̃,
kœ̃ vaɡ suvəniʁ
kə ʒesεj də ʁətəniʁ…
si ʒə tə dizε kə ʒə tεmə,
ty mə kʁwaʁε ?
si ʒə tə dizε kə ʒə tatɑ̃,
ty ʁəvjɛ̃dʁε ?