Poeme : Mais Pourquoi ?

Mais Pourquoi ?

14 aout 2002
J’essaierai de me souvenir
Que l’on s’est aimé,
Mais je pourrai seulement retenir
Que tu m’as ignorée,
Car cela m’a tellement fait mal,
Que je me sentais délaissée
Tel un animal
Que l’on souhaite achever…
Mais je ne peux pas croire
Que tout soit faux,
Tes sourires, tes baisers ou tes mots,
Non, car c’était notre histoire…
Maintenant nos chemins sont différents,
Mais sache que nous n’avons pas perdu de temps,
Peut-être est-ce un de nos tords,
D’avoir voulu tout précipiter,
Ou peut-être qu’alors
Était-ce ton seul souhait…
Je ne saurais jamais,
Mais ce doute me ronge,
Il ne fait qu’hanter
Le moindre de mes songes,
Ainsi que ta voix t tes yeux,
Et personne ne peux m’expliquer
Pourquoi nous ne sommes plus deux…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mais Pourquoi ?

  qua=torzeaout=deux=mil=le=deux 6
  jes=saie=rai=de=me=souve=nir 7
  que=lon=sest=ai=mé 5
  mais=je=pour=rai=seule=ment=re=te=nir 9
  que=tu=mas=i=gno=rée 6
  car=ce=la=ma=tel=le=ment=fait=mal 9
  que=je=me=sen=tais=dé=lais=sée 8
  tel=un=a=ni=mal 5
  que=lon=sou=haitea=che=ver 6
  mais=je=ne=peux=pas=croire 6
  que=tout=soit=faux 4
  tes=sou=rires=tes=bai=sers=ou=tes=mots 9
  non=car=cé=tait=notre=his=toire 7
  mainte=nant=nos=che=mins=sont=dif=férents 8
  mais=sache=que=nous=na=vons=pas=per=du=de=temps 11
  peut=têtreest=ce=un=de=nos=tords 7
  da=voir=vou=lu=tout=pré=ci=pi=ter 9
  ou=peut=tê=tre=qua=lors 6
  était=ce=ton=seul=sou=hait 6
  je=ne=sau=rais=ja=mais 6
  mais=ce=dou=te=me=ronge 6
  il=ne=fait=qu=han=ter 6
  le=moin=dre=de=mes=songes 6
  ain=si=que=ta=voix=t=tes=yeux 8
  et=per=sonne=ne=peux=mex=pli=quer 8
  pour=quoi=nous=ne=sommes=plus=deux 7
 • Phonétique : Mais Pourquoi ?

  katɔʁzə au dø milə dø
  ʒesεəʁε də mə suvəniʁ
  kə lɔ̃ sεt- εme,
  mε ʒə puʁʁε sələmɑ̃ ʁətəniʁ
  kə ty ma iɲɔʁe,
  kaʁ səla ma tεllmɑ̃ fε mal,
  kə ʒə mə sɑ̃tε delεse
  tεl œ̃n- animal
  kə lɔ̃ suεtə aʃəve…
  mε ʒə nə pø pa kʁwaʁə
  kə tu swa fo,
  tε suʁiʁə, tε bεzez- u tε mo,
  nɔ̃, kaʁ setε nɔtʁə istwaʁə…
  mɛ̃tənɑ̃ no ʃəmɛ̃ sɔ̃ difeʁɑ̃,
  mε saʃə kə nu navɔ̃ pa pεʁdy də tɑ̃,
  pø tεtʁə ε sə œ̃ də no tɔʁd,
  davwaʁ vuly tu pʁesipite,
  u pø tεtʁə kalɔʁ
  etε sə tɔ̃ səl suε…
  ʒə nə soʁε ʒamε,
  mε sə dutə mə ʁɔ̃ʒə,
  il nə fε kɑ̃te
  lə mwɛ̃dʁə də mε sɔ̃ʒə,
  ɛ̃si kə ta vwa te tεz- iø,
  e pεʁsɔnə nə pø mεksplike
  puʁkwa nu nə sɔmə plys dø…
 • Syllabes Phonétique : Mais Pourquoi ?

  ka=tɔʁzə=a=u=dø=mi=lə=dø 8
  ʒe=sε=ə=ʁεdə=mə=su=və=niʁ 8
  kə=lɔ̃=sε=tε=me 5
  mεʒə=puʁ=ʁε=sə=lə=mɑ̃=ʁə=tə=niʁ 9
  kə=ty=ma=i=ɲɔ=ʁe 6
  kaʁ=sə=la=ma=tεl=lmɑ̃=fε=mal 8
  kə=ʒə=mə=sɑ̃=tε=de=lε=se 8
  tεl=œ̃=na=ni=mal 5
  kə=lɔ̃=su=ε=tə=a=ʃə=ve 8
  mε=ʒə=nə=pø=pa=kʁwa=ʁə 7
  kə=tu=swa=fo 4
  tε=su=ʁiʁə=tε=bε=ze=zu=tε=mo 9
  nɔ̃=kaʁ=se=tε=nɔ=tʁə=is=twaʁə 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=no=ʃə=mɛ̃=sɔ̃=di=fe=ʁɑ̃ 9
  mε=saʃə=kə=nu=na=vɔ̃=pa=pεʁ=dy=də=tɑ̃ 11
  pø=tε=tʁə=εsə=œ̃=də=no=tɔʁd 8
  da=vwaʁ=vu=ly=tu=pʁe=si=pi=te 9
  u=pø=tε=tʁə=ka=lɔʁ 6
  e=tε=sə=tɔ̃=səl=su=ε 7
  ʒə=nə=so=ʁε=ʒa=mε 6
  mε=sə=du=tə=mə=ʁɔ̃=ʒə 7
  il=nə=fε=kɑ̃=te 5
  lə=mwɛ̃=dʁə=də=mε=sɔ̃=ʒə 7
  ɛ̃=sikə=ta=vwa=te=tε=zi=ø 8
  e=pεʁ=sɔnə=nə=pø=mεk=spli=ke 8
  puʁ=kwa=nu=nə=sɔ=mə=plys=dø 8

PostScriptum

Votre avis ?

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2005 20:53Chérichou

si tu veux mon avis,ton poème est très beau je l’ai adoré,parfois l’amour fait mal tout le monde nous dis d’oublié
mais c’est plu facile à dir qu’à faire en tout cas j’espère que t’y arrivera... gros bizoux miss et continu ainsi