Poème-France.com

Poeme : Je Voudrais…Je Voudrais…

15/12/02

Je voudrais te veiller
Dans tout tes sommeils,
Être à tes côtés
A chacun de tes réveils.

Je voudrais te protéger
De la pluie et du vent,
Pouvoir te soigner
Des blessures du temps.

Je voudrais te consoler
De tout tes chagrins,
Remplir de gaieté
Tous tes lendemains.

Je voudrais te guérir
De toutes tes défaites,
T’offrir mes sourires
Autant que tu le souhaites.

Je voudrais être près de toi
Et t’éviter les combats,
Que tu saches que je suis là
Même si tu ne me vois pas.

Je voudrais t’aider
Dans chacun de tes choix,
Te réchauffer
Dés que tu as froid.

Je voudrais que jamais ne s’abîment
Tes grands yeux d’enfant,
Que rien ne suppriment
Tes envies de chaque instant.

Je voudrais te délivrer
De tout ce qui t’achève,
Transformer la réalité
Selon tes rêves.

Et si tu ne veux plus de moi
Je saurai m’éclipser
Sans que tu le vois
Et sans te détester…
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɛ̃zə slaʃ duzə slaʃ zeʁo dø

ʒə vudʁε tə vεje
dɑ̃ tu tε sɔmεj,
εtʁə a tε kote
a ʃakœ̃ də tε ʁevεj.

ʒə vudʁε tə pʁɔteʒe
də la plɥi e dy vɑ̃,
puvwaʁ tə swaɲe
dε blesyʁə dy tɑ̃.

ʒə vudʁε tə kɔ̃sɔle
də tu tε ʃaɡʁɛ̃,
ʁɑ̃pliʁ də ɡεəte
tus tε lɑ̃dəmɛ̃.

ʒə vudʁε tə ɡeʁiʁ
də tutə tε defεtə,
tɔfʁiʁ mε suʁiʁə
otɑ̃ kə ty lə suεtə.

ʒə vudʁεz- εtʁə pʁε də twa
e tevite lε kɔ̃ba,
kə ty saʃə kə ʒə sɥi la
mεmə si ty nə mə vwa pa.

ʒə vudʁε tεde
dɑ̃ ʃakœ̃ də tε ʃwa,
tə ʁeʃofe
des kə ty a fʁwa.

ʒə vudʁε kə ʒamε nə sabime
tε ɡʁɑ̃z- iø dɑ̃fɑ̃,
kə ʁjɛ̃ nə sypʁime
tεz- ɑ̃vi də ʃakə ɛ̃stɑ̃.

ʒə vudʁε tə delivʁe
də tu sə ki taʃεvə,
tʁɑ̃sfɔʁme la ʁealite
səlɔ̃ tε ʁεvə.

e si ty nə vø plys də mwa
ʒə soʁε meklipse
sɑ̃ kə ty lə vwa
e sɑ̃ tə detεste…