Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Si Je Te Manque.

Poème Amour
Publié le 08/02/2004 00:00

L'écrit contient 111 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tsilia

Si Je Te Manque.

22/12/02
Si tu penses un jour
Que tu as besoin de moi,
Si je te manque au détour
D’un chemin qui ne s’éclaire pas,
Si la vie ne te rends pas
Tout ce que tu lui donnes,
Et si tu trouves parfois
Que tes envies t’abandonnent,
Alors je viendrait pour toi,
A n’importe quel moment,
Je serais toujours là
Quelques soit le temps,
A travers tous les dangers
Je voudrais te retrouver
Et essuierai ton cœur
De ses chagrins et de ses peurs,
Et même si ton corps
Est recouvert de remords,
Je te sauverai du froid
Comme tu l’as déjà fait pour moi…
 • Pieds Hyphénique: Si Je Te Manque.

  vingt=deux=s=la=sh=douze=s=la=sh=zé=ro=deux 12
  si=tu=pen=ses=un=jour 6
  que=tu=as=be=soin=de=moi 7
  si=je=te=man=queau=dé=tour 7
  dun=che=min=qui=ne=sé=claire=pas 8
  si=la=vie=ne=te=rends=pas 7
  tout=ce=que=tu=lui=donnes 6
  et=si=tu=trouves=par=fois 6
  que=tes=en=vies=ta=ban=donnent 7
  a=lors=je=vien=drait=pour=toi 7
  a=nim=por=te=quel=moment 6
  je=se=rais=tou=jours=là 6
  quel=ques=soit=le=temps 5
  a=tra=vers=tous=les=dan=gers 7
  je=vou=drais=te=re=trou=ver 7
  et=es=suie=rai=ton=cœur 6
  de=ses=cha=grins=et=de=ses=peurs 8
  et=mê=me=si=ton=corps 6
  est=re=cou=vert=de=re=mords 7
  je=te=sauve=rai=du=froid 6
  comme=tu=las=dé=jà=fait=pour=moi 8
 • Phonétique : Si Je Te Manque.

  vɛ̃t- dø slaʃ duzə slaʃ zeʁo dø
  si ty pɑ̃səz- œ̃ ʒuʁ
  kə ty a bəzwɛ̃ də mwa,
  si ʒə tə mɑ̃kə o detuʁ
  dœ̃ ʃəmɛ̃ ki nə seklεʁə pa,
  si la vi nə tə ʁɑ̃ pa
  tu sə kə ty lɥi dɔnə,
  e si ty tʁuvə paʁfwa
  kə tεz- ɑ̃vi tabɑ̃dɔne,
  alɔʁ ʒə vjɛ̃dʁε puʁ twa,
  a nɛ̃pɔʁtə kεl mɔmɑ̃,
  ʒə səʁε tuʒuʁ la
  kεlk swa lə tɑ̃,
  a tʁavεʁ tus lε dɑ̃ʒe
  ʒə vudʁε tə ʁətʁuve
  e esɥjəʁε tɔ̃ kœʁ
  də sε ʃaɡʁɛ̃z- e də sε pœʁ,
  e mεmə si tɔ̃ kɔʁ
  ε ʁəkuvεʁ də ʁəmɔʁd,
  ʒə tə sovəʁε dy fʁwa
  kɔmə ty la deʒa fε puʁ mwa…
 • Pieds Phonétique : Si Je Te Manque.

  vɛ̃t=dø=slaʃ=duzə=slaʃ=ze=ʁo=dø 8
  si=ty=pɑ̃=sə=zœ̃=ʒuʁ 6
  kə=ty=a=bə=zwɛ̃=də=mwa 7
  si=ʒə=tə=mɑ̃=kə=o=de=tuʁ 8
  dœ̃=ʃə=mɛ̃=kinə=se=klε=ʁə=pa 8
  si=la=vi=nə=tə=ʁɑ̃=pa 7
  tu=sə=kə=ty=lɥi=dɔ=nə 7
  e=si=ty=tʁu=və=paʁ=fwa 7
  kə=tε=zɑ̃=vi=ta=bɑ̃=dɔ=ne 8
  a=lɔʁ=ʒə=vj=ɛ̃=dʁε=puʁ=twa 8
  a=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=mɔ=mɑ̃ 7
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 6
  kεl=kə=swa=lə=tɑ̃ 5
  a=tʁa=vεʁ=tus=lε=dɑ̃=ʒe 7
  ʒə=vu=dʁε=tə=ʁə=tʁu=ve 7
  e=es=ɥj=ə=ʁε=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  də=sε=ʃa=ɡʁɛ̃=ze=də=sε=pœʁ 8
  e=mε=mə=si=tɔ̃=kɔʁ 6
  ε=ʁə=ku=vεʁ=də=ʁə=mɔʁd 7
  ʒə=tə=so=və=ʁε=dy=fʁwa 7
  kɔmə=ty=la=de=ʒa=fε=puʁ=mwa 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/02/2004 00:00Malko Ducher

Rhaaaa lala! comme c’est beau!
même s’il ne date pas d’ajd’hui...

Ce que l’on rêve tous d’entendre, de lire,
Sans pour autant s’y méprendre, j’admire...

Auteur de Poésie
12/09/2004 00:00La Ptite Savoyarde

C’est clair on rêve tous de l’entendre!. . . Il est génial!. . .

Auteur de Poésie
14/06/2005 15:47Lilou_23764

Magnifique! Bravo
Bisous