Poème-France.com

Poeme : Rien N’Y Fait.Rien N’Y Fait.

19/12/02

J’ai pourtant essayer
De cacher ce que je ressens,
Malgré moi étouffer
Tous mes sentiments,

Mais rien n’y fait
A croire que mes sens
Se sont exprimer
A travers mon impatience,
Que tous mes regrets
Ont trahit mon indifférence
Et t’ont aidé
A traduire mes silences…

J’aurai voulu mieux cacher
Mon manque d’amour,
Éviter de t’aimer
Un peu plus chaque jours,

Mais rien n’y fait
A croire que mes sens
Se sont exprimer
A travers mon impatience,
Que tous mes regrets
Ont trahit mon indifférence
Et t’ont aidé
A traduire mes silences…

Mais maintenant que tu sais
Le sens de mes sourires,
Pourquoi pas essayer
Au lieu de nous mentir ?
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

diz- nəf slaʃ duzə slaʃ zeʁo dø

ʒε puʁtɑ̃ esεje
də kaʃe sə kə ʒə ʁəsɛ̃,
malɡʁe mwa etufe
tus mε sɑ̃timɑ̃,

mε ʁjɛ̃ ni fε
a kʁwaʁə kə mε sɑ̃s
sə sɔ̃t- εkspʁime
a tʁavεʁ mɔ̃n- ɛ̃pasjɑ̃sə,
kə tus mε ʁəɡʁε
ɔ̃ tʁai mɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə
e tɔ̃ εde
a tʁadɥiʁə mε silɑ̃sə…

ʒoʁε vuly mjø kaʃe
mɔ̃ mɑ̃kə damuʁ,
evite də tεme
œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ,

mε ʁjɛ̃ ni fε
a kʁwaʁə kə mε sɑ̃s
sə sɔ̃t- εkspʁime
a tʁavεʁ mɔ̃n- ɛ̃pasjɑ̃sə,
kə tus mε ʁəɡʁε
ɔ̃ tʁai mɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə
e tɔ̃ εde
a tʁadɥiʁə mε silɑ̃sə…

mε mɛ̃tənɑ̃ kə ty sε
lə sɑ̃s də mε suʁiʁə,
puʁkwa pa esεje
o ljø də nu mɑ̃tiʁ ?