Poème-France.com

Poeme : Est-Ce Que Tu Seras Là ?Est-Ce Que Tu Seras Là ?

28/12/02

Quand mon cœur s’échouera
A l’autre bout de l’océan
Et qu’il ne me restera
Que mes chagrins et mes tourments,
Est-ce que tu seras là ?

Quand mon sang quittera mes veines
Dans l’espoir de me noyer,
Me laissant seule avec ma peine
Mes remords et mes regrets,
Est-ce que tu seras là ?

Et si un jour ma vie se compare
A des habitudes pleines d’ennui,
Repoussant toujours à plus tard
Mes illusions et mes envies,
Est-ce que tu seras là ?
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- ɥi slaʃ duzə slaʃ zeʁo dø

kɑ̃ mɔ̃ kœʁ seʃuəʁa
a lotʁə bu də lɔseɑ̃
e kil nə mə ʁεstəʁa
kə mε ʃaɡʁɛ̃z- e mε tuʁmɑ̃,
ε sə kə ty səʁa la ?

kɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ kitəʁa mε vεnə
dɑ̃ lεspwaʁ də mə nwaje,
mə lεsɑ̃ sələ avεk ma pεnə
mε ʁəmɔʁdz- e mε ʁəɡʁε,
ε sə kə ty səʁa la ?

e si œ̃ ʒuʁ ma vi sə kɔ̃paʁə
a dεz- abitydə plεnə dɑ̃nɥi,
ʁəpusɑ̃ tuʒuʁz- a plys taʁ
mεz- ilyzjɔ̃z- e mεz- ɑ̃vi,
ε sə kə ty səʁa la ?