Univers de poésie d'un auteur

Poème:Encore Des Regrets.

Le Poème

06/02/03
J’ai le cœur en vadrouille
Et mon âme en vacances,
Toutes mes pensées s’embrouillent
Et mes phrases n’ont plus de sens,
Quoique je fasse
Quoique je dise,
Rien ne se passe
Comme mes rêves le prédisent…
Je ne compte plus mes regrets
Ni toutes mes erreurs
Qui viennent s’accumuler
Et meurtrir mon cœur.
Comme tu me le conseilles
J’en tire des leçons
Mais à chaque réveils
Revient l’abandon…
J’aurais jamais dû
M’enfermer, me cacher,
Mais j’ai jamais su
Comment avouer
Ce que je ressens
Sans timidité,
Tous mes sentiments
Sans être apeurée…
Jamais je n’ai voulu
Te mentir, te blesser,
De moi tu es déçu
Mais de moi tu es aimé…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Tsilia

Poète Tsilia

Tsilia a publié sur le site 114 écrits. Tsilia est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Encore Des Regrets.zé=ro=six=s=la=sh=zé=ro=deux=s=la=sh=zé=ro=trois 15
jai=le=cœur=en=va=drouille 6
et=mon=â=meen=va=cances 6
toutes=mes=pen=sées=sem=brouillent 6
et=mes=phrases=nont=plus=de=sens 7
quoi=que=je=fas=se 5
quoi=que=je=di=se 5
rien=ne=se=pas=se 5
comme=mes=rê=ves=le=pré=disent 7
je=ne=comp=te=plus=mes=re=grets 8
ni=tou=tes=mes=er=reurs 6
qui=viennent=sac=cu=mu=ler 6
et=meur=trir=mon=cœur 5
comme=tu=me=le=con=seilles 6
jen=ti=re=des=le=çons 6
mais=à=cha=que=ré=veils 6
re=vient=la=ban=don 5
jau=rais=ja=mais=dû 5
men=fer=mer=me=ca=cher 6
mais=jai=ja=mais=su 5
com=ment=a=vou=er 5
ce=que=je=res=sens 5
sans=ti=mi=di=té 5
tous=mes=sen=ti=ments 5
sans=ê=tre=a=peu=rée 6
ja=mais=je=nai=vou=lu 6
te=men=tir=te=bles=ser 6
de=moi=tu=es=dé=çu 6
mais=de=moi=tu=es=ai=mé 7
Phonétique : Encore Des Regrets.zeʁo si- slaʃ zeʁo dø slaʃ zeʁo tʁwa
ʒε lə kœʁ ɑ̃ vadʁujə
e mɔ̃n- amə ɑ̃ vakɑ̃sə,
tutə mε pɑ̃se sɑ̃bʁuje
e mε fʁazə nɔ̃ plys də sɑ̃s,
kwakə ʒə fasə
kwakə ʒə dizə,
ʁjɛ̃ nə sə pasə
kɔmə mε ʁεvə lə pʁedize…
ʒə nə kɔ̃tə plys mε ʁəɡʁε
ni tutə mεz- eʁœʁ
ki vjεne sakymyle
e məʁtʁiʁ mɔ̃ kœʁ.
kɔmə ty mə lə kɔ̃sεjə
ʒɑ̃ tiʁə dε ləsɔ̃
mεz- a ʃakə ʁevεj
ʁəvjɛ̃ labɑ̃dɔ̃…
ʒoʁε ʒamε dy
mɑ̃fεʁme, mə kaʃe,
mε ʒε ʒamε sy
kɔmɑ̃ avue
sə kə ʒə ʁəsɛ̃
sɑ̃ timidite,
tus mε sɑ̃timɑ̃
sɑ̃z- εtʁə apəʁe…
ʒamε ʒə nε vuly
tə mɑ̃tiʁ, tə blese,
də mwa ty ε desy
mε də mwa ty ε εme…
Syllabes Phonétique : Encore Des Regrets.ze=ʁo=si=slaʃ=ze=ʁo=dø=slaʃ=ze=ʁo=tʁwa 11
ʒεlə=kœʁ=ɑ̃=va=dʁu=jə 6
e=mɔ̃=namə=ɑ̃=va=kɑ̃sə 6
tutə=mε=pɑ̃=se=sɑ̃=bʁu=je 7
e=mε=fʁazə=nɔ̃=plys=də=sɑ̃s 7
kwa=kə=ʒə=fa=sə 5
kwa=kə=ʒə=di=zə 5
ʁj=ɛ̃=nə=sə=pa=sə 6
kɔmə=mε=ʁεvə=lə=pʁe=di=ze 7
ʒə=nə=kɔ̃tə=plys=mε=ʁə=ɡʁε 7
ni=tu=tə=mε=ze=ʁœʁ 6
ki=vjε=ne=sa=ky=my=le 7
e=məʁ=tʁiʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 6
kɔmə=ty=mə=lə=kɔ̃=sεjə 6
ʒɑ̃=ti=ʁə=dε=lə=sɔ̃ 6
mε=za=ʃa=kə=ʁe=vεj 6
ʁə=vj=ɛ̃=la=bɑ̃=dɔ̃ 6
ʒo=ʁε=ʒa=mε=dy 5
mɑ̃=fεʁ=me=mə=ka=ʃe 6
mε=ʒε=ʒa=mε=sy 5
kɔ=mɑ̃=a=vu=e 5
sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 5
sɑ̃=ti=mi=di=te 5
tus=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
sɑ̃=zε=tʁə=a=pə=ʁe 6
ʒa=mε=ʒə=nε=vu=ly 6
tə=mɑ̃=tiʁ=tə=ble=se 6
də=mwa=ty=ε=de=sy 6
mεdə=mwa=ty=ε=ε=me 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/02/2005 00:00Jouly_21009

jm bocoup, bravo et continue!
amitiés

Poème Amour
Du 08/02/2004 00:00

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 1 strophes.