Poème-France.com

Poeme : Love, My Love…Love, My Love…

30/01/03

Love, my love
Ou es-tu parti ?
Love my love.

Love, my love
Es-tu encore en vie ?
Love my love.

Ou es-tu ?
Je t’ai encore perdu
Dans mes envies
Mes idées et ma survie,
Mes illusions
Se sont encore enfuient,
Je vais de déception en déception,
D’ennui en ennui…

Love, my love
Je t’ai égaré
Love my love.

Love, my love
Je t’ai oublié
Love my love.

Mais ou es-tu ?
Je t’ai encore perdu
Dans mes silences
Mes colères et mon insolence,
Toutes mes peurs
Ont pris le dessus,
Je vais d’erreurs en erreurs,
De déçu en déçu…

Love, my love
Ou es-tu parti ?
Love my love.

Love, my love
Es-tu encore en vie ?
Love my love… Love my love…
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁɑ̃tə slaʃ zeʁo œ̃ slaʃ zeʁo tʁwa

lɔvə, mi lɔvə
u ε ty paʁti ?
lɔvə mi lɔvə.

lɔvə, mi lɔvə
ε ty ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi ?
lɔvə mi lɔvə.

u ε ty ?
ʒə tε ɑ̃kɔʁə pεʁdy
dɑ̃ mεz- ɑ̃vi
mεz- idez- e ma syʁvi,
mεz- ilyzjɔ̃
sə sɔ̃t- ɑ̃kɔʁə ɑ̃fɥje,
ʒə vε də desεpsjɔ̃ ɑ̃ desεpsjɔ̃,
dɑ̃nɥi ɑ̃n- ɑ̃nɥi…

lɔvə, mi lɔvə
ʒə tε eɡaʁe
lɔvə mi lɔvə.

lɔvə, mi lɔvə
ʒə tε ublje
lɔvə mi lɔvə.

mεz- u ε ty ?
ʒə tε ɑ̃kɔʁə pεʁdy
dɑ̃ mε silɑ̃sə
mε kɔlεʁəz- e mɔ̃n- ɛ̃sɔlɑ̃sə,
tutə mε pœʁ
ɔ̃ pʁi lə dəsy,
ʒə vε deʁœʁz- ɑ̃n- eʁœʁ,
də desy ɑ̃ desy…

lɔvə, mi lɔvə
u ε ty paʁti ?
lɔvə mi lɔvə.

lɔvə, mi lɔvə
ε ty ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi ?
lɔvə mi lɔvə… lɔvə mi lɔvə…