Poème-France.com

Poeme : Peu De MotsPeu De Mots

Peu de mots me viennent
Mais j’ai envi d’éclater
Je ne sais pas si les mots conviennent
Pourtant je dois essayer
« Je t’aime comme on ne t’as jamais aimé »
Trop bidon cette phrase
Tu es le seul qui m’a embrasé
Et le seul que je désire

Oui, tu me brûle de ton amour
Tes caresses sont chaudes
Tes yeux me font des mamours
Tes baisers me font fondre

Grégory, oui c’est bien pour toi
Que j’écris ce poème
Que tu ne liras pas
Mais c’est pour te dire à ma façon…

Je t’aime
Tsukii

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pø də mo mə vjεne
mε ʒε ɑ̃vi deklate
ʒə nə sε pa si lε mo kɔ̃vjεne
puʁtɑ̃ ʒə dwaz- esεje
« ʒə tεmə kɔmə ɔ̃ nə ta ʒamεz- εme »
tʁo bidɔ̃ sεtə fʁazə
ty ε lə səl ki ma ɑ̃bʁaze
e lə səl kə ʒə deziʁə

ui, ty mə bʁylə də tɔ̃n- amuʁ
tε kaʁesə sɔ̃ ʃodə
tεz- iø mə fɔ̃ dε mamuʁ
tε bεze mə fɔ̃ fɔ̃dʁə

ɡʁeɡɔʁi, ui sε bjɛ̃ puʁ twa
kə ʒekʁi sə pɔεmə
kə ty nə liʁa pa
mε sε puʁ tə diʁə a ma fasɔ̃…

ʒə tεmə