Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Le Requiem De Ma Mort.

Poème Triste
Publié le 04/12/2008 21:10

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Tsukii

Le Requiem De Ma Mort.

Je regardes le ciel en pleurant sur mon sort
Je l’ai laissé partir. Peut-être que j’ai eu tord ?
Je pleure en pensant à son regard si magnifique
Quand je composais une petite musique.
Les notes virevoltaient à travers la pièce
S’entrechoquaient, dansaient, et elles encaissent
Notre amour. Il n’avait pas de nom, ni d’odeur
Seulement une mélodie qui chavirait nos cœurs !
Mes doigts s’amusaient sur les touches noires
Et sur les blanches jusqu’au soir.
Tu me regardais toujours avec tes yeux vermeilles.
J’étais heureux de pouvoir jouer pour une merveille
Quand le son devenait aussi dur ; notre amour
Était deux corps qui se faisaient la cour.
Tes lèvres si humides sur mon corps,
Me faisait jouer encore plus fort.
Je t’aime, l’entends-tu dans cette mélodie ?
Je t’exprime ce qu’au fond de moi j’envie ;
C’est-à-dire toi mon amour, mon ange
Je te composerais d’autre louanges.
Je te jouais un petit Chopin
Quant tu n’allais pas très bien ;
Je te murmurais du Schuman
Quand tu te sentais mélomane…
Notre amour avait surmonté toutes les épreuves.
Les hirondelles dansaient sur notre fleuve
De sueurs qu’on créait lorsque nos deux mélodies
S’unissaient un instant, pour une vie.
Mais un jour la mélodie est devenue triste ;
Je n’avais plus envie d’être un pianiste.
Maintenant je ne sais pas pour qui jouer
Je ne sais pas qui tout simplement aimer…

Dans le fil de mon désespoir, je compose un requiem ;
Pour dire à la pureté de mon être : « Je t’aime »
Je me couperais les doigts sans un remord
Après avoir jouer le requiem de ma mort ! !
 • Pieds Hyphénique: Le Requiem De Ma Mort.

  je=re=gar=des=le=ciel=en=pleu=rant=sur=mon=sort 12
  je=lai=lais=sé=par=tir=peut=têtre=que=jai=eu=tord 12
  je=pleureen=pen=sant=à=son=re=gard=si=ma=gni=fique 12
  quand=je=com=po=sais=u=ne=pe=ti=te=mu=sique 12
  les=no=tes=vi=re=vol=taient=à=tra=vers=la=pièce 12
  sen=tre=cho=quaient=dan=saient=et=el=les=en=caissent 11
  notre=a=mour=il=na=vait=pas=de=nom=ni=do=deur 12
  seule=ment=u=ne=mé=lo=die=qui=cha=vi=rait=nos=cœurs 13
  mes=doigts=sa=mu=saient=sur=les=tou=ches=noi=res 11
  et=sur=les=blan=ches=jus=quau=soir 8
  tu=me=re=gar=dais=tou=jours=a=vec=tes=yeux=ver=meilles 13
  jé=tais=heu=reux=de=pou=voir=jouer=pour=une=mer=veille 12
  quand=le=son=de=ve=nait=aus=si=dur=notre=a=mour 12
  était=deux=corps=qui=se=fai=saient=la=cour 9
  tes=lè=vres=si=hu=mi=des=sur=mon=corps 10
  me=fai=sait=jou=er=en=co=re=plus=fort 10
  je=tai=me=len=tends=tu=dans=cet=te=mé=lo=die 12
  je=tex=pri=me=ce=quau=fond=de=moi=jen=vie 11
  cest=à=di=re=toi=mon=a=mour=mon=an=ge 11
  je=te=com=po=se=rais=dau=tre=lou=an=ges 11
  je=te=jou=ais=un=pe=tit=cho=pin 9
  quant=tu=nal=lais=pas=très=bien 7
  je=te=mur=mu=rais=du=schu=man 8
  quand=tu=te=sen=tais=mé=lo=ma=ne 9
  notrea=mour=a=vait=sur=mon=té=tou=tes=les=é=preuves 12
  les=hi=ron=del=les=dan=saient=sur=no=tre=fleu=ve 12
  de=sueurs=quon=cré=ait=lors=que=nos=deux=mé=lo=dies 12
  su=nis=saient=un=ins=tant=pour=u=ne=vie 10
  mais=un=jour=la=mé=lo=die=est=de=ve=nue=triste 12
  je=na=vais=plus=en=vie=dê=tre=un=pia=nis=te 12
  main=te=nant=je=ne=sais=pas=pour=qui=jou=er 11
  je=ne=sais=pas=qui=tout=sim=ple=ment=ai=mer 11

  dans=le=fil=de=mon=déses=poir=je=com=po=seun=re=quiem 13
  pour=direà=la=pu=re=té=de=mon=ê=tre=je=taime 12
  je=me=cou=pe=rais=les=doigts=sans=un=re=mord 11
  après=a=voir=jou=er=le=re=quiem=de=ma=mort 11
 • Phonétique : Le Requiem De Ma Mort.

  ʒə ʁəɡaʁdə- lə sjεl ɑ̃ pləʁɑ̃ syʁ mɔ̃ sɔʁ
  ʒə lε lεse paʁtiʁ. pø tεtʁə kə ʒε y tɔʁ ?
  ʒə plœʁə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a sɔ̃ ʁəɡaʁ si maɲifikə
  kɑ̃ ʒə kɔ̃pozεz- ynə pətitə myzikə.
  lε nɔtə viʁəvɔltε a tʁavεʁ la pjεsə
  sɑ̃tʁəʃɔkε, dɑ̃sε, e εlləz- ɑ̃kεse
  nɔtʁə amuʁ. il navε pa də nɔ̃, ni dɔdœʁ
  sələmɑ̃ ynə melɔdi ki ʃaviʁε no kœʁ !
  mε dwa samyzε syʁ lε tuʃə nwaʁə
  e syʁ lε blɑ̃ʃə ʒysko swaʁ.
  ty mə ʁəɡaʁdε tuʒuʁz- avεk tεz- iø vεʁmεjə.
  ʒetεz- œʁø də puvwaʁ ʒue puʁ ynə mεʁvεjə
  kɑ̃ lə sɔ̃ dəvənε osi dyʁ, nɔtʁə amuʁ
  etε dø kɔʁ ki sə fəzε la kuʁ.
  tε lεvʁə- si ymidə syʁ mɔ̃ kɔʁ,
  mə fəzε ʒue ɑ̃kɔʁə plys fɔʁ.
  ʒə tεmə, lɑ̃tɑ̃ ty dɑ̃ sεtə melɔdi ?
  ʒə tεkspʁimə sə ko fɔ̃ də mwa ʒɑ̃vi,
  sεt- a diʁə twa mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  ʒə tə kɔ̃pozəʁε dotʁə lwɑ̃ʒə.
  ʒə tə ʒuεz- œ̃ pəti ʃɔpɛ̃
  kɑ̃ ty nalε pa tʁε bjɛ̃,
  ʒə tə myʁmyʁε dy ʃymɑ̃
  kɑ̃ ty tə sɑ̃tε melɔmanə…
  nɔtʁə amuʁ avε syʁmɔ̃te tutə lεz- epʁəvə.
  lεz- iʁɔ̃dεllə dɑ̃sε syʁ nɔtʁə fləvə
  də sɥœʁ kɔ̃ kʁeε lɔʁskə no dø melɔdi
  synisε œ̃n- ɛ̃stɑ̃, puʁ ynə vi.
  mεz- œ̃ ʒuʁ la melɔdi ε dəvənɥ tʁistə,
  ʒə navε plysz- ɑ̃vi dεtʁə œ̃ pjanistə.
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə sε pa puʁ ki ʒue
  ʒə nə sε pa ki tu sɛ̃pləmɑ̃ εme…

  dɑ̃ lə fil də mɔ̃ dezεspwaʁ, ʒə kɔ̃pozə œ̃ ʁəkjεm,
  puʁ diʁə a la pyʁəte də mɔ̃n- εtʁə : « ʒə tεmə »
  ʒə mə kupəʁε lε dwa sɑ̃z- œ̃ ʁəmɔʁ
  apʁεz- avwaʁ ʒue lə ʁəkjεm də ma mɔʁ ! !
 • Pieds Phonétique : Le Requiem De Ma Mort.

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lə=sjεl=ɑ̃=plə=ʁɑ̃=syʁ=mɔ̃=sɔʁ 12
  ʒə=lε=lεse=paʁ=tiʁ=pø=tε=tʁə=kə=ʒε=y=tɔʁ 12
  ʒə=plœ=ʁə=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=sɔ̃ʁə=ɡaʁ=si=ma=ɲifikə 12
  kɑ̃=ʒə=kɔ̃=po=zε=zy=nə=pə=ti=tə=my=zikə 12
  lε=nɔ=tə=vi=ʁə=vɔl=tε=a=tʁa=vεʁ=la=pjεsə 12
  sɑ̃=tʁə=ʃɔ=kε=dɑ̃=sε=e=εl=lə=zɑ̃=kε=se 12
  nɔtʁə=a=muʁ=il=na=vε=pa=də=nɔ̃=ni=dɔ=dœʁ 12
  sə=lə=mɑ̃=ynə=me=lɔ=di=ki=ʃa=vi=ʁε=no=kœʁ 13
  mε=dwa=sa=my=zε=syʁ=lε=tu=ʃə=nwa=ʁə 11
  e=syʁ=lε=blɑ̃=ʃə=ʒys=ko=swaʁ 8
  tyməʁə=ɡaʁ=dε=tu=ʒuʁ=za=vεk=tε=zi=ø=vεʁ=mεjə 12
  ʒe=tε=zœ=ʁødə=pu=vwaʁ=ʒu=e=puʁ=y=nə=mεʁ=vεjə 13
  kɑ̃lə=sɔ̃=də=və=nε=o=si=dyʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ 12
  e=tε=dø=kɔʁ=ki=sə=fə=zε=la=kuʁ 10
  tε=lε=vʁə=si=y=mi=də=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 10
  mə=fə=zε=ʒu=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=fɔʁ 10
  ʒə=tε=mə=lɑ̃=tɑ̃=ty=dɑ̃=sε=tə=me=lɔ=di 12
  ʒə=tεk=spʁi=mə=sə=ko=fɔ̃=də=mwa=ʒɑ̃=vi 11
  sε=ta=di=ʁə=twa=mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 11
  ʒə=tə=kɔ̃=po=zə=ʁε=do=tʁə=lwɑ̃=ʒə 10
  ʒə=tə=ʒu=ε=zœ̃=pə=ti=ʃɔ=pɛ̃ 9
  kɑ̃=ty=na=lε=pa=tʁε=bj=ɛ̃ 8
  ʒə=tə=myʁ=my=ʁε=dy=ʃy=mɑ̃ 8
  kɑ̃=ty=tə=sɑ̃=tε=me=lɔ=ma=nə 9
  nɔtʁəa=muʁ=a=vε=syʁ=mɔ̃=te=tu=tə=lε=ze=pʁə=və 13
  lε=zi=ʁɔ̃=dεl=lə=dɑ̃=sε=syʁ=nɔ=tʁə=flə=və 12
  də=sɥœʁ=kɔ̃=kʁe=ε=lɔʁ=skə=no=dø=me=lɔ=di 12
  sy=ni=sε=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=puʁ=y=nə=vi 10
  mε=zœ̃=ʒuʁ=la=me=lɔ=di=ε=də=vənɥ=tʁis=tə 12
  ʒə=na=vε=plys=zɑ̃=vi=dε=tʁə=œ̃=pja=nis=tə 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=sε=pa=puʁ=ki=ʒu=e 11
  ʒə=nə=sε=pa=ki=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=ε=me 11

  dɑ̃lə=fil=də=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ=ʒə=kɔ̃=po=zəœ̃=ʁə=kjεm 13
  puʁ=diʁəa=la=py=ʁə=te=də=mɔ̃=nε=tʁə=ʒə=tεmə 12
  ʒə=mə=ku=pə=ʁε=lε=dwa=sɑ̃=zœ̃=ʁə=mɔʁ 11
  a=pʁε=za=vwaʁ=ʒu=e=lə=ʁə=kjεm=də=ma=mɔʁ 12

PostScriptum

… Je faisais du piano avant, alors la musique est pour moi source d’inspiration et dans ce poème c’est comme pour la remercier ! ! je sais c’est débile ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/12/2008 21:51Sarah B509

joli, très joli j’aime beaucoup! 🙂 bizooooos

Auteur de Poésie
05/12/2008 13:37Riukan

oh bien pouir ne pas changer je dirai bravo, superbe poéme 😉