Poème-France.com

Prose : Comme La Rime Et Le Vers.Comme La Rime Et Le Vers.

Je suis cet homme né du mot et du verbe
Je vis avec l’âme et le corps d’un autre
Parmi les bruits du monde qui ont ressuscité mon être
A la limite de la lumière de l’aube
Et l’ombre des nuits plus sombre que mon ombre
Qui rythmait le champ de l’infini mystérieux
Seul dans ma tour, j’écoute mon pluriel, mon singulier
Je passais de chemin en chemin, de saison en saison
Chevauchant le temps qui passe, je suis partout dans l’ode
Noyant mes sens, mon âme, ma raison
Avec la lune qui cheminait avec ses astres
M’inculquaient les mots de l’éternité et ses codes
Ou je retrouve mon âme fleurit de tout l’immensité
Je suis ce murmure venu de très loin
Avec mes paroles, mes poèmes qui sont ma bonne foi
Sur les esquifs des pensées, mon seul chemin
Que l’on perçoit et qu’on ne voit,
J’enfante fontaine et fragrance
Et tendu aux muguets aux lilas ses deux mains
Papillon qui fait asile, à la recherche du bonheur
De ce qui fleurit l’innocence
Quand la panique aura raison, de mon âme haletante
Je suis l’expulsé des vielles nuances
Quelque part dans les yeux de l’absence
Le corps en cage et l’esprit lointain
À l’éveille du jour, le temps œil grande sourde
Que console l’ignorance
Qui tournoie avec ses tambourins
Railleur d’une façon veule et misérable
Me révélait qu’une rime manquait à ma vie de sable
Et qu’on devient innombrable, dés qu’on est seul.
Le 24/10/2012**
Tulipe Noire

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi sεt ɔmə ne dy mo e dy vεʁbə
ʒə vis avεk lamə e lə kɔʁ dœ̃n- otʁə
paʁmi lε bʁɥi dy mɔ̃də ki ɔ̃ ʁesysite mɔ̃n- εtʁə
a la limitə də la lymjεʁə də lobə
e lɔ̃bʁə dε nɥi plys sɔ̃bʁə kə mɔ̃n- ɔ̃bʁə
ki ʁitmε lə ʃɑ̃ də lɛ̃fini misteʁjø
səl dɑ̃ ma tuʁ, ʒekutə mɔ̃ plyʁjεl, mɔ̃ sɛ̃ɡylje
ʒə pasε də ʃəmɛ̃ ɑ̃ ʃəmɛ̃, də sεzɔ̃ ɑ̃ sεzɔ̃
ʃəvoʃɑ̃ lə tɑ̃ ki pasə, ʒə sɥi paʁtu dɑ̃ lɔdə
nwajɑ̃ mε sɑ̃s, mɔ̃n- amə, ma ʁεzɔ̃
avεk la lynə ki ʃəminε avεk sεz- astʁə
mɛ̃kylkε lε mo də letεʁnite e sε kɔdə
u ʒə ʁətʁuvə mɔ̃n- amə fləʁi də tu limɑ̃site
ʒə sɥi sə myʁmyʁə vəny də tʁε lwɛ̃
avεk mε paʁɔlə, mε pɔεmə ki sɔ̃ ma bɔnə fwa
syʁ lεz- εskif dε pɑ̃se, mɔ̃ səl ʃəmɛ̃
kə lɔ̃ pεʁswa e kɔ̃ nə vwa,
ʒɑ̃fɑ̃tə fɔ̃tεnə e fʁaɡʁɑ̃sə
e tɑ̃dy o myɡεz- o lila sε dø mɛ̃
papijɔ̃ ki fε azilə, a la ʁəʃεʁʃə dy bɔnœʁ
də sə ki fləʁi linɔsɑ̃sə
kɑ̃ la panikə oʁa ʁεzɔ̃, də mɔ̃n- amə-alətɑ̃tə
ʒə sɥi lεkspylse dε vjεllə nɥɑ̃sə
kεlkə paʁ dɑ̃ lεz- iø də labsɑ̃sə
lə kɔʁz- ɑ̃ kaʒə e lεspʁi lwɛ̃tɛ̃
a levεjə dy ʒuʁ, lə tɑ̃z- œj ɡʁɑ̃də suʁdə
kə kɔ̃sɔlə liɲɔʁɑ̃sə
ki tuʁnwa avεk sε tɑ̃buʁɛ̃
ʁajœʁ dynə fasɔ̃ vələ e mizeʁablə
mə ʁevelε kynə ʁimə mɑ̃kε a ma vi də sablə
e kɔ̃ dəvjɛ̃ inɔ̃bʁablə, des kɔ̃n- ε səl.
lə vɛ̃t- katʁə slaʃ di- slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə