Poème-France.com

Poeme : DépréssionDépréssion

Je veut arreter de vivre
J ai envie de mourir
J en nai fini avec l amour
J en nai marre de tes discours
Tes toi
Est ecoute moi
Tu na pas su m aimer
Ni m aime mecouter
Ma vie est grise est trop triste
Quand comprendra tu que je deprime
J en nai marre de ses mensonge
Ses mensonge qui me ronge
Tu croit que je doit me taire
Juste pour te plaire
J ai trop aimer
On ma trop tromper
Et moi je ne peut plus pardonner
Ma vie n est plus q un jeu entre mes mains
Mes ne tinquiete pas je n aurait plus de vie demain
Je vait toublier
Je vait m en aller
Et tu va m oublier
Comme si je n avez jamais exister
Mes tu a raison
Je suis un poizon
Je ne suis pas faite pour toi
Je trouve que tu m erite mieux que moi
Meme si tu ma tromper
Meme si j ai deprimer
Tu a toute les qualiter
Pour m oublier

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

aie aie aie snif


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø aʁəte də vivʁə
ʒi ε ɑ̃vi də muʁiʁ
ʒi ɑ̃ nε fini avεk εl amuʁ
ʒi ɑ̃ nε maʁə də tε diskuʁ
tε twa
εt- əkutə mwa
ty na pa sy εm εme
ni εm εmə məkute
ma vi ε ɡʁizə ε tʁo tʁistə
kɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁa ty kə ʒə dəpʁimə
ʒi ɑ̃ nε maʁə də sε mɑ̃sɔ̃ʒə
sε mɑ̃sɔ̃ʒə ki mə ʁɔ̃ʒə
ty kʁwa kə ʒə dwa mə tεʁə
ʒystə puʁ tə plεʁə
ʒi ε tʁo εme
ɔ̃ ma tʁo tʁɔ̃pe
e mwa ʒə nə pø plys paʁdɔne
ma vi εn ε plys ky œ̃ ʒø ɑ̃tʁə mε mɛ̃
mε nə tɛ̃kjətə pa ʒə εn oʁε plys də vi dəmɛ̃
ʒə vε tublje
ʒə vε εm ɑ̃n- ale
e ty va εm ublje
kɔmə si ʒə εn ave ʒamεz- εɡziste
mε ty a ʁεzɔ̃
ʒə sɥiz- œ̃ pwazɔ̃
ʒə nə sɥi pa fεtə puʁ twa
ʒə tʁuvə kə ty εm əʁitə mjø kə mwa
məmə si ty ma tʁɔ̃pe
məmə si ʒi ε dəpʁime
ty a tutə lε kalite
puʁ εm ublje

bajəl sɛ̃di