Poeme : Copine Mes Pas Une Amie

Copine Mes Pas Une Amie

Tu est copine
Mes pas une amie
Car tu ma trahis
Avec l homme de ma vie
Tu te disait ma meilleur amie
Alord pourquoi ma tu menti
Maintenant je te garde comme copine
Je devrait te pardonner
Mes je prefere te detester
Est puis apres tout pourquoi pas toublier
Tent quon ny est
Toi une amie plus jamais
Une copine encore moins ses terminer
Tu ma mitoner
J ai apprit a te detester
On dit que l amour rend aveugle
L amitier aussi la preuve
J en nai asssez de voir ton visage
Quand je regarde les nuages
Je vait t oublier
Comme tu a su le faire depuis le moi de janvier
Ne t inquiete pas pour moi
Je trouverais quelqun d autre qui est beaucoup mieux que toi
Et la ses toi qui te retrouvera seul la bat
Avec seul amie le mensonge

Bailleul cindy

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Copine Mes Pas Une Amie

  tu=est=co=pi=ne 5
  mes=pas=u=ne=a=mie 6
  car=tu=ma=tra=his 5
  a=vec=l=hom=me=de=ma=vie 8
  tu=te=di=sait=ma=meilleur=a=mie 8
  alord=pour=quoi=ma=tu=men=ti 7
  mainte=nant=je=te=gar=de=com=me=co=pine 10
  je=de=vrait=te=par=don=ner 7
  mes=je=pre=fe=re=te=de=tes=ter 9
  est=puis=apres=tout=pour=quoi=pas=tou=blier 9
  tent=quon=ny=est 4
  toi=u=ne=a=mie=plus=ja=mais 8
  une=co=pi=neen=co=re=moins=ses=ter=mi=ner 11
  tu=ma=mi=to=ner 5
  j=ai=ap=prit=a=te=de=tes=ter 9
  on=dit=que=l=a=mour=rend=a=veugle 9
  l=a=mi=tier=aus=si=la=preuve 8
  j=en=nai=a=s=s=s=ez=de=voir=ton=vi=sage 13
  quand=je=re=gar=de=les=nua=ges 8
  je=vait=t=ou=bli=er 6
  comme=tu=a=su=le=faire=de=puis=le=moi=de=jan=vier 13
  ne=t=in=quie=te=pas=pour=moi 8
  je=trouve=rais=quel=qun=d=au=tre=qui=est=beau=coup=mieux=que=toi 15
  et=la=ses=toi=qui=te=re=trouve=ra=seul=la=bat 12
  a=vec=seul=a=mie=le=men=songe 8

  bail=leul=cin=dy 4
 • Phonétique : Copine Mes Pas Une Amie

  ty ε kɔpinə
  mε pa ynə ami
  kaʁ ty ma tʁai
  avεk εl ɔmə də ma vi
  ty tə dizε ma mεjœʁ ami
  alɔʁ puʁkwa ma ty mɑ̃ti
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə ɡaʁdə kɔmə kɔpinə
  ʒə dəvʁε tə paʁdɔne
  mε ʒə pʁəfəʁə tə dətεste
  ε pɥiz- apʁə- tu puʁkwa pa tublje
  tɑ̃ kɔ̃ ni ε
  twa ynə ami plys ʒamε
  ynə kɔpinə ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ sε tεʁmine
  ty ma mitɔne
  ʒi ε apʁi a tə dətεste
  ɔ̃ di kə εl amuʁ ʁɑ̃t- avøɡlə
  εl amitje osi la pʁəvə
  ʒi ɑ̃ nε a εs εs εs e də vwaʁ tɔ̃ vizaʒə
  kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə lε nɥaʒə
  ʒə vε te ublje
  kɔmə ty a sy lə fεʁə dəpɥi lə mwa də ʒɑ̃vje
  nə te ɛ̃kjətə pa puʁ mwa
  ʒə tʁuvəʁε kεlkn de otʁə ki ε boku mjø kə twa
  e la sε twa ki tə ʁətʁuvəʁa səl la ba
  avεk səl ami lə mɑ̃sɔ̃ʒə

  bajəl sɛ̃di
 • Syllabes Phonétique : Copine Mes Pas Une Amie

  ty=ε=kɔ=pi=nə 5
  mε=pa=y=nə=a=mi 6
  kaʁ=ty=ma=tʁa=i 5
  a=vεk=εl=ɔ=mə=də=ma=vi 8
  tytə=di=zε=ma=mε=jœʁ=a=mi 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=ma=ty=mɑ̃=ti 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=tə=ɡaʁ=də=kɔ=mə=kɔ=pinə 10
  ʒə=də=vʁε=tə=paʁ=dɔ=ne 7
  mεʒə=pʁə=fə=ʁə=tə=də=tεs=te 8
  ε=pɥi=zapʁə=tu=puʁ=kwa=pa=tu=blje 9
  tɑ̃=kɔ̃=ni=ε 4
  twa=y=nə=a=mi=plys=ʒa=mε 8
  ynə=kɔ=pi=nəɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=sε=tεʁ=mi=ne 11
  ty=ma=mi=tɔ=ne 5
  ʒi=ε=a=pʁi=atə=də=tεs=te 8
  ɔ̃=dikə=εl=a=muʁ=ʁɑ̃=ta=vøɡlə 8
  εl=a=mi=tje=o=si=lapʁə=və 8
  ʒi=ɑ̃=nε=a=εsəε=sə=ε=sə=e=də=vwaʁ=tɔ̃=vi=zaʒə 14
  kɑ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lε=nɥ=aʒə 8
  ʒə=vε=te=u=blj=e 6
  kɔmə=ty=a=sy=lə=fεʁə=dəp=ɥi=lə=mwa=də=ʒɑ̃=vje 13
  nə=te=ɛ̃=kjə=tə=pa=puʁ=mwa 8
  ʒə=tʁuvə=ʁε=kεlkn=de=otʁə=ki=ε=bo=ku=mjø=kə=twa 13
  e=la=sε=twa=kitə=ʁə=tʁu=və=ʁa=səl=la=ba 12
  a=vεk=səl=a=mi=lə=mɑ̃=sɔ̃ʒə 8

  ba=jəl=sɛ̃=di 4

PostScriptum

pour sarah comm svp

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2004 00:00Amandine (U)

j avais une amie moi aussi elle ma menti et c’est vari k ca fait mal je la connaissai depuis 11ans !!!!!!! ton poeme et bien ecrit

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00(Bf) Thea (Bf)

J’espère que tu as trouvé une autre amie, qui sait ce montrer droit avec toi. A par ça, très beau poème!