Poème-France.com

Poeme : Fin D Une VieFin D Une Vie

Se soir j ai mal est je pleure
Se soir je meurt
J ai fini par ne plus avoir envie de vivre
Je ve veut plus rire
Ses toi qui me fesait respirer
Mes tu est partie donc mon souffle ses couper
Comprends moi je n aime que toi
Est sans toi je n existe pas
J ai besoin d avoir tes yeux poser sur moi
J ai besoin d etre pres de toi
Mes sa tu ne le comprend pas
Comment te dire que je t aime a la folie
Car tous mes reve se sont evanouhis
J ai besoin de sentir tes mains poser sur moi
Mes sa non plus tu ne le comprend pas
Je veut te dire que je t aime
Car ses toi qui envahis mon ame
Se soir mes yeux se ferme
Je pense a tes levres
Poser sur les mienne
En souhaitant etre morte un matin
En esperant que sa soit demain
J anporterait mes reves et mes souvenirs
Juste pour ne pas oublier ton sourir

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

ma vie est bien fini


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ ʒi ε mal ε ʒə plœʁə
sə swaʁ ʒə məʁ
ʒi ε fini paʁ nə plysz- avwaʁ ɑ̃vi də vivʁə
ʒə və vø plys ʁiʁə
sε twa ki mə fəzε ʁεspiʁe
mε ty ε paʁti dɔ̃k mɔ̃ suflə sε kupe
kɔ̃pʁɑ̃ mwa ʒə εn εmə kə twa
ε sɑ̃ twa ʒə εn εɡzistə pa
ʒi ε bəzwɛ̃ de avwaʁ tεz- iø poze syʁ mwa
ʒi ε bəzwɛ̃ de εtʁə pʁə- də twa
mε sa ty nə lə kɔ̃pʁɑ̃ pa
kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒə te εmə a la fɔli
kaʁ tus mε ʁəvə sə sɔ̃t- əvanui
ʒi ε bəzwɛ̃ də sɑ̃tiʁ tε mɛ̃ poze syʁ mwa
mε sa nɔ̃ plys ty nə lə kɔ̃pʁɑ̃ pa
ʒə vø tə diʁə kə ʒə te εmə
kaʁ sε twa ki ɑ̃vai mɔ̃n- amə
sə swaʁ mεz- iø sə fεʁmə
ʒə pɑ̃sə a tε ləvʁə
poze syʁ lε mjεnə
ɑ̃ suεtɑ̃ εtʁə mɔʁtə œ̃ matɛ̃
ɑ̃n- εspəʁɑ̃ kə sa swa dəmɛ̃
ʒi ɑ̃pɔʁtəʁε mε ʁəvəz- e mε suvəniʁ
ʒystə puʁ nə pa ublje tɔ̃ suʁiʁ

bajəl sɛ̃di