Poème-France.com

Poeme : Dit MoiDit Moi

Une larme coule
Est moi je m ecroule
Une larme s evade de mon etre
Dit moi pourquoi je t aime
Dit moi pourquoi je m ennuit qaund tu nest pas dans mes bras
Mes peut etre que tous sa s aretera
Mes pour le moment je decrocherai la lune pour toi
Ton visage hante mes penser
Car depuis que je tes rencontrer
Mes reve ne font que sempiler
Ta joix de vivre
Et ton sourire
Rende mes journee plus facile a vivre
Tu est comme un nuage
Que je ne pourrait jamais atteindre
Car quand je croit te toucher
Je passe vraiment a coter
Se n est qun reve
Un reve qui se trensforme en cauchemar
Alord je ten supplit
Aime moi et je t aimerais comme personne ne ta jamais aimer

Cindy bailleul
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

a aurelien


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə laʁmə kulə
ε mwa ʒə εm εkʁulə
ynə laʁmə εs əvadə də mɔ̃n- εtʁə
di mwa puʁkwa ʒə te εmə
di mwa puʁkwa ʒə εm ɑ̃nɥi kond ty nεst pa dɑ̃ mε bʁa
mε pø εtʁə kə tus sa εs aʁətəʁa
mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə dəkʁoʃəʁε la lynə puʁ twa
tɔ̃ vizaʒə-ɑ̃tə mε pɑ̃se
kaʁ dəpɥi kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
mε ʁəvə nə fɔ̃ kə sɑ̃pile
ta ʒwa də vivʁə
e tɔ̃ suʁiʁə
ʁɑ̃də mε ʒuʁni plys fasilə a vivʁə
ty ε kɔmə œ̃ nɥaʒə
kə ʒə nə puʁʁε ʒamεz- atɛ̃dʁə
kaʁ kɑ̃ ʒə kʁwa tə tuʃe
ʒə pasə vʁεmɑ̃ a kɔte
sə εn ε kn ʁəvə
œ̃ ʁəvə ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ koʃəmaʁ
alɔʁ ʒə tεn sypli
εmə mwa e ʒə te εməʁε kɔmə pεʁsɔnə nə ta ʒamεz- εme

sɛ̃di bajəl