Univers de poésie d'un auteur

Poème:Dit Moi

Le Poème

Une larme coule
Est moi je m ecroule
Une larme s evade de mon etre
Dit moi pourquoi je t aime
Dit moi pourquoi je m ennuit qaund tu nest pas dans mes bras
Mes peut etre que tous sa s aretera
Mes pour le moment je decrocherai la lune pour toi
Ton visage hante mes penser
Car depuis que je tes rencontrer
Mes reve ne font que sempiler
Ta joix de vivre
Et ton sourire
Rende mes journee plus facile a vivre
Tu est comme un nuage
Que je ne pourrait jamais atteindre
Car quand je croit te toucher
Je passe vraiment a coter
Se n est qun reve
Un reve qui se trensforme en cauchemar
Alord je ten supplit
Aime moi et je t aimerais comme personne ne ta jamais aimer

Cindy bailleul
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

a aurelien

Poeme de Un-Ange-Qui-Pleure:(

Poète Un-Ange-Qui-Pleure:(

Un-Ange-Qui-Pleure:( a publié sur le site 117 écrits. Un-Ange-Qui-Pleure:( est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Dit Moiune=lar=me=coule 4
est=moi=je=m=e=croule 6
une=lar=me=s=e=va=de=de=mon=etre 10
dit=moi=pour=quoi=je=t=aime 7
dit=moi=pour=quoi=je=m=en=nuit=qaund=tu=nest=pas=dans=mes=bras 15
mes=peut=e=tre=que=tous=sa=s=are=te=ra 11
mes=pour=le=moment=je=de=cro=che=rai=la=lu=ne=pour=toi 14
ton=vi=sage=han=te=mes=pen=ser 8
car=de=puis=que=je=tes=ren=con=trer 9
mes=re=ve=ne=font=que=sem=pi=ler 9
ta=joix=de=vivre 4
et=ton=sou=rire 4
rende=mes=jour=nee=plus=fa=ci=lea=vivre 9
tu=est=commeun=nuage 4
que=je=ne=pour=rait=ja=mais=at=teindre 9
car=quand=je=croit=te=tou=cher 7
je=passe=vrai=ment=a=co=ter 7
se=n=est=qun=reve 5
un=re=ve=qui=se=trens=formeen=cau=che=mar 10
alord=je=ten=sup=plit 5
aime=moi=et=je=t=ai=me=rais=com=me=per=son=ne=ne=ta=ja=mais=ai=mer 19

cin=dy=bail=leul 4
Phonétique : Dit Moiynə laʁmə kulə
ε mwa ʒə εm εkʁulə
ynə laʁmə εs əvadə də mɔ̃n- εtʁə
di mwa puʁkwa ʒə te εmə
di mwa puʁkwa ʒə εm ɑ̃nɥi kond ty nεst pa dɑ̃ mε bʁa
mε pø εtʁə kə tus sa εs aʁətəʁa
mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə dəkʁoʃəʁε la lynə puʁ twa
tɔ̃ vizaʒə-ɑ̃tə mε pɑ̃se
kaʁ dəpɥi kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
mε ʁəvə nə fɔ̃ kə sɑ̃pile
ta ʒwa də vivʁə
e tɔ̃ suʁiʁə
ʁɑ̃də mε ʒuʁni plys fasilə a vivʁə
ty ε kɔmə œ̃ nɥaʒə
kə ʒə nə puʁʁε ʒamεz- atɛ̃dʁə
kaʁ kɑ̃ ʒə kʁwa tə tuʃe
ʒə pasə vʁεmɑ̃ a kɔte
sə εn ε kn ʁəvə
œ̃ ʁəvə ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ koʃəmaʁ
alɔʁ ʒə tεn sypli
εmə mwa e ʒə te εməʁε kɔmə pεʁsɔnə nə ta ʒamεz- εme

sɛ̃di bajəl
Syllabes Phonétique : Dit Moiy=nə=laʁ=mə=ku=lə 6
ε=mwa=ʒə=εm=ε=kʁulə 6
ynə=laʁ=məε=sə=ə=va=də=də=mɔ̃nεtʁə 9
di=mwa=puʁ=kwaʒə=te=εmə 6
di=mwa=puʁ=kwaʒəεm=ɑ̃n=ɥi=kond=ty=nεst=pa=dɑ̃=mε=bʁa 13
mε=pø=εtʁə=kə=tus=sa=ε=səa=ʁə=tə=ʁa 11
mε=puʁlə=mɔ=mɑ̃=ʒə=də=kʁo=ʃə=ʁε=la=ly=nə=puʁ=twa 14
tɔ̃=vi=za=ʒə-ɑ̃tə=mε=pɑ̃se 7
kaʁ=dəp=ɥikə=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
mεʁə=və=nə=fɔ̃=kə=sɑ̃=pi=le 8
ta=ʒwa=də=vi=vʁə 5
e=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 5
ʁɑ̃də=mε=ʒuʁ=ni=plys=fa=si=ləa=vivʁə 9
ty=ε=kɔmə=œ̃=nɥ=aʒə 6
kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=za=tɛ̃dʁə 9
kaʁ=kɑ̃ʒə=kʁwa=tə=tu=ʃe 6
ʒə=pasə=vʁε=mɑ̃=a=kɔ=te 7
sə=εn=ε=kn=ʁə=və 6
œ̃=ʁə=və=kisə=tʁɑ̃s=fɔʁ=məɑ̃=ko=ʃə=maʁ 10
a=lɔʁ=ʒə=tεn=sy=pli 6
εmə=mwa=e=ʒə=te=ε=mə=ʁε=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=ta=ʒa=mε=zε=me 19

sɛ̃=di=ba=jəl 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/02/2004 00:00Clara a

trè bo poeme.. j ador ce ke tu ecri..gros bisou a++

Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Elodie P.

J’le trouve trés beau. . . . . .

Poème Amour
Du 20/02/2004 00:00

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 2 strophes.