Poeme : Dit Moi

Dit Moi

Une larme coule
Est moi je m ecroule
Une larme s evade de mon etre
Dit moi pourquoi je t aime
Dit moi pourquoi je m ennuit qaund tu nest pas dans mes bras
Mes peut etre que tous sa s aretera
Mes pour le moment je decrocherai la lune pour toi
Ton visage hante mes penser
Car depuis que je tes rencontrer
Mes reve ne font que sempiler
Ta joix de vivre
Et ton sourire
Rende mes journee plus facile a vivre
Tu est comme un nuage
Que je ne pourrait jamais atteindre
Car quand je croit te toucher
Je passe vraiment a coter
Se n est qun reve
Un reve qui se trensforme en cauchemar
Alord je ten supplit
Aime moi et je t aimerais comme personne ne ta jamais aimer

Cindy bailleul

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dit Moi

  une=lar=me=coule 4
  est=moi=je=m=e=croule 6
  une=lar=me=s=e=va=de=de=mon=etre 10
  dit=moi=pour=quoi=je=t=aime 7
  dit=moi=pour=quoi=je=m=en=nuit=qaund=tu=nest=pas=dans=mes=bras 15
  mes=peut=e=tre=que=tous=sa=s=are=te=ra 11
  mes=pour=le=moment=je=de=cro=che=rai=la=lu=ne=pour=toi 14
  ton=vi=sage=han=te=mes=pen=ser 8
  car=de=puis=que=je=tes=ren=con=trer 9
  mes=re=ve=ne=font=que=sem=pi=ler 9
  ta=joix=de=vivre 4
  et=ton=sou=rire 4
  rende=mes=jour=nee=plus=fa=ci=lea=vivre 9
  tu=est=commeun=nuage 4
  que=je=ne=pour=rait=ja=mais=at=teindre 9
  car=quand=je=croit=te=tou=cher 7
  je=passe=vrai=ment=a=co=ter 7
  se=n=est=qun=reve 5
  un=re=ve=qui=se=trens=formeen=cau=che=mar 10
  alord=je=ten=sup=plit 5
  aime=moi=et=je=t=ai=me=rais=com=me=per=son=ne=ne=ta=ja=mais=ai=mer 19

  cin=dy=bail=leul 4
 • Phonétique : Dit Moi

  ynə laʁmə kulə
  ε mwa ʒə εm εkʁulə
  ynə laʁmə εs əvadə də mɔ̃n- εtʁə
  di mwa puʁkwa ʒə te εmə
  di mwa puʁkwa ʒə εm ɑ̃nɥi kond ty nεst pa dɑ̃ mε bʁa
  mε pø εtʁə kə tus sa εs aʁətəʁa
  mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə dəkʁoʃəʁε la lynə puʁ twa
  tɔ̃ vizaʒə-ɑ̃tə mε pɑ̃se
  kaʁ dəpɥi kə ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  mε ʁəvə nə fɔ̃ kə sɑ̃pile
  ta ʒwa də vivʁə
  e tɔ̃ suʁiʁə
  ʁɑ̃də mε ʒuʁni plys fasilə a vivʁə
  ty ε kɔmə œ̃ nɥaʒə
  kə ʒə nə puʁʁε ʒamεz- atɛ̃dʁə
  kaʁ kɑ̃ ʒə kʁwa tə tuʃe
  ʒə pasə vʁεmɑ̃ a kɔte
  sə εn ε kn ʁəvə
  œ̃ ʁəvə ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ koʃəmaʁ
  alɔʁ ʒə tεn sypli
  εmə mwa e ʒə te εməʁε kɔmə pεʁsɔnə nə ta ʒamεz- εme

  sɛ̃di bajəl
 • Syllabes Phonétique : Dit Moi

  y=nə=laʁ=mə=ku=lə 6
  ε=mwa=ʒə=εm=ε=kʁulə 6
  ynə=laʁ=məε=sə=ə=va=də=də=mɔ̃nεtʁə 9
  di=mwa=puʁ=kwaʒə=te=εmə 6
  di=mwa=puʁ=kwaʒəεm=ɑ̃n=ɥi=kond=ty=nεst=pa=dɑ̃=mε=bʁa 13
  mε=pø=εtʁə=kə=tus=sa=ε=səa=ʁə=tə=ʁa 11
  mε=puʁlə=mɔ=mɑ̃=ʒə=də=kʁo=ʃə=ʁε=la=ly=nə=puʁ=twa 14
  tɔ̃=vi=za=ʒə-ɑ̃tə=mε=pɑ̃se 7
  kaʁ=dəp=ɥikə=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  mεʁə=və=nə=fɔ̃=kə=sɑ̃=pi=le 8
  ta=ʒwa=də=vi=vʁə 5
  e=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 5
  ʁɑ̃də=mε=ʒuʁ=ni=plys=fa=si=ləa=vivʁə 9
  ty=ε=kɔmə=œ̃=nɥ=aʒə 6
  kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=za=tɛ̃dʁə 9
  kaʁ=kɑ̃ʒə=kʁwa=tə=tu=ʃe 6
  ʒə=pasə=vʁε=mɑ̃=a=kɔ=te 7
  sə=εn=ε=kn=ʁə=və 6
  œ̃=ʁə=və=kisə=tʁɑ̃s=fɔʁ=məɑ̃=ko=ʃə=maʁ 10
  a=lɔʁ=ʒə=tεn=sy=pli 6
  εmə=mwa=e=ʒə=te=ε=mə=ʁε=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=ta=ʒa=mε=zε=me 19

  sɛ̃=di=ba=jəl 4

PostScriptum

a aurelien

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/02/2004 00:00Clara a

trè bo poeme.. j ador ce ke tu ecri..gros bisou a++

Auteur de Poésie
26/08/2004 00:00Elodie P.

J’le trouve trés beau. . . . . .