Poème-France.com

Poeme : SeulSeul

Seul dans ma chambre
Je repense a notre rire
Seul dans mon ame
Je pense a mes larmes
Seul toute seul
Je pense a mon sourire
Quand tu ma dit je t aime ma cherit
Je pense a mes larmes
Quand tu ma dit tout est finit
Je pense a tout ce mal
Que tu a provoquer dans mon ame
Je pense a notre rupture
Qui ma fait si mal
Je ne veut plus penser
Mes mes larmes me font repenser
Que tu etait celui que j aimer
Seul toute seul
On fond d un coin
Je regarde tout les recoin
Ou tu a poser tes main
Je pense a nous
Et a notre amour
Qui aurait pu durer toujours
Mes cupidon est revenu prendre sa fleche
Quil a retirait d un coup sec
Ca nous a fait mal
Et la trace est toujours la
Ces une cicatrice qui ne s enniras pas

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

vous en penser quoi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səl dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə
ʒə ʁəpɑ̃sə a nɔtʁə ʁiʁə
səl dɑ̃ mɔ̃n- amə
ʒə pɑ̃sə a mε laʁmə
səl tutə səl
ʒə pɑ̃sə a mɔ̃ suʁiʁə
kɑ̃ ty ma di ʒə te εmə ma ʃəʁi
ʒə pɑ̃sə a mε laʁmə
kɑ̃ ty ma di tut- ε fini
ʒə pɑ̃sə a tu sə mal
kə ty a pʁɔvɔke dɑ̃ mɔ̃n- amə
ʒə pɑ̃sə a nɔtʁə ʁyptyʁə
ki ma fε si mal
ʒə nə vø plys pɑ̃se
mε mε laʁmə- mə fɔ̃ ʁəpɑ̃se
kə ty ətε səlɥi kə ʒi εme
səl tutə səl
ɔ̃ fɔ̃ de œ̃ kwɛ̃
ʒə ʁəɡaʁdə tu lε ʁəkwɛ̃
u ty a poze tε mɛ̃
ʒə pɑ̃sə a nu
e a nɔtʁə amuʁ
ki oʁε py dyʁe tuʒuʁ
mε kypidɔ̃ ε ʁəvəny pʁɑ̃dʁə sa flεʃə
kj a ʁətiʁε de œ̃ ku sεk
ka nuz- a fε mal
e la tʁasə ε tuʒuʁ la
sεz- ynə sikatʁisə ki nə εs εniʁa pa

bajəl sɛ̃di