Univers de poésie d'un auteur

Poème:Nouveau (Coup De Foudre)

Le Poème

Tu est arriver se mardi 9 mars
Tu ne connaisait personne
Tu ne parle a personne
Je tes vu
Est mon cœur n est plus nu
Ton regard
Meme dans le brouillard
Je vait le voir
Je ne connait ni ton age ni ton prenom
Je sais juste qun jour je porterai ton nom
Deja les fille te colle a la peau
Je croit que mon ange
Est arriver
Pour m aimer
Toi mon belle inconnu
Quand me regarderas tu
Tu ne ma pas encore regarder
Ces normal tu vient juste d arriver
Demain je viendrait pour te dire
Pourquoi reste tu seul ici
Peut etre notre amitier debutera
Ma vie changera
Dans un mois on s aimera
Est un jour mon cœur se cicatricera

Bailleul cindy
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

vous en penser quoi

Poeme de Un-Ange-Qui-Pleure:(

Poète Un-Ange-Qui-Pleure:(

Un-Ange-Qui-Pleure:( a publié sur le site 117 écrits. Un-Ange-Qui-Pleure:( est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Nouveau (Coup De Foudre)tu=est=ar=ri=ver=se=mar=di=neuf=mars 10
tu=ne=con=nai=sait=per=sonne 7
tu=ne=par=lea=per=sonne 6
je=tes=vu 3
est=mon=cœur=n=est=plus=nu 7
ton=re=gard 3
me=me=dans=le=brouil=lard 6
je=vait=le=voir 4
je=ne=con=nait=ni=ton=age=ni=ton=pre=nom 11
je=sais=jus=te=qun=jour=je=porte=rai=ton=nom 11
de=ja=les=fille=te=col=lea=la=peau 9
je=croit=que=mon=ange 5
est=ar=ri=ver 4
pour=m=ai=mer 4
toi=mon=bel=lein=con=nu 6
quand=me=re=gar=de=ras=tu 7
tu=ne=ma=pas=en=core=re=gar=der 9
ces=nor=mal=tu=vient=jus=te=d=ar=ri=ver 11
de=main=je=vien=drait=pour=te=dire 8
pour=quoi=res=te=tu=seul=i=ci 8
peut=e=tre=notrea=mi=tier=de=bu=te=ra 10
ma=vie=change=ra 4
dans=un=mois=on=s=aime=ra 7
est=un=jour=mon=cœur=se=ci=ca=trice=ra 10

bail=leul=cin=dy 4
Phonétique : Nouveau (Coup De Foudre)ty εt- aʁive sə maʁdi nəf maʁs
ty nə kɔnεzε pεʁsɔnə
ty nə paʁlə a pεʁsɔnə
ʒə tε vy
ε mɔ̃ kœʁ εn ε plys ny
tɔ̃ ʁəɡaʁ
məmə dɑ̃ lə bʁujaʁ
ʒə vε lə vwaʁ
ʒə nə kɔnε ni tɔ̃n- aʒə ni tɔ̃ pʁənɔ̃
ʒə sε ʒystə kn ʒuʁ ʒə pɔʁtəʁε tɔ̃ nɔ̃
dəʒa lε fijə tə kɔlə a la po
ʒə kʁwa kə mɔ̃n- ɑ̃ʒə
εt- aʁive
puʁ εm εme
twa mɔ̃ bεllə ɛ̃kɔny
kɑ̃ mə ʁəɡaʁdəʁa ty
ty nə ma pa ɑ̃kɔʁə ʁəɡaʁde
sε nɔʁmal ty vjɛ̃ ʒystə de aʁive
dəmɛ̃ ʒə vjɛ̃dʁε puʁ tə diʁə
puʁkwa ʁεstə ty səl isi
pø εtʁə nɔtʁə amitje dəbytəʁa
ma vi ʃɑ̃ʒəʁa
dɑ̃z- œ̃ mwaz- ɔ̃ εs εməʁa
εt- œ̃ ʒuʁ mɔ̃ kœʁ sə sikatʁisəʁa

bajəl sɛ̃di
Syllabes Phonétique : Nouveau (Coup De Foudre)ty=ε=ta=ʁi=ve=sə=maʁ=di=nəf=maʁs 10
tynə=kɔ=nε=zε=pεʁ=sɔnə 6
tynə=paʁ=lə=a=pεʁ=sɔnə 6
ʒə=tε=vy 3
ε=mɔ̃=kœʁ=εn=ε=plys=ny 7
tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 3
mə=mə=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ 6
ʒə=vε=lə=vwaʁ 4
ʒə=nə=kɔ=nε=ni=tɔ̃=naʒə=ni=tɔ̃=pʁə=nɔ̃ 11
ʒə=sε=ʒys=tə=kn=ʒuʁʒə=pɔʁ=tə=ʁε=tɔ̃=nɔ̃ 11
də=ʒa=lε=fijə=tə=kɔ=lə=a=la=po 10
ʒə=kʁwa=kə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 6
ε=ta=ʁi=ve 4
puʁ=εm=ε=me 4
twa=mɔ̃=bεl=lə=ɛ̃=kɔ=ny 7
kɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁa=ty 7
ty=nə=ma=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=ɡaʁ=de 10
sε=nɔʁ=mal=ty=vjɛ̃=ʒys=tə=de=a=ʁi=ve 11
də=mɛ̃=ʒə=vj=ɛ̃=dʁε=puʁ=tə=di=ʁə 10
puʁ=kwa=ʁεs=tə=ty=səl=i=si 8
pø=εtʁə=nɔ=tʁəa=mi=tje=də=by=tə=ʁa 10
ma=vi=ʃɑ̃=ʒə=ʁa 5
dɑ̃=zœ̃=mwa=zɔ̃=ε=sə=ε=mə=ʁa 9
ε=tœ̃=ʒuʁ=mɔ̃=kœʁ=sə=si=ka=tʁisə=ʁa 10

ba=jəl=sɛ̃=di 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
10/03/2004 00:00Chloé

c mimi va y fonce le voir ce bell inconnu bizzzzzzzooooo

Auteur de Poésie
10/03/2004 00:00Un-Ange-Qui-Pleure:(

je fonce ja i peur mes je fonce bouuuuuuu

Poème Amour
Du 10/03/2004 00:00

L'écrit contient 127 mots qui sont répartis dans 2 strophes.