Poème-France.com

Poeme : Le Ciel Et Mon CoeurLe Ciel Et Mon Coeur

Se soir le ciel est sans sans nuage
Est mes larmes coule
J ecoute lara fabian
Qui me chante
« Bambina »
Je pense a toi
Ensuite a moi
Et pour finir a nous
Ce nous qui n existeras pas
Le ciel me dit
De continuer d exister
Et mon cœur me dit de continuer de pleurer
Mon petit frere dans sont lit
Pense a se quil feras demain
Et moi je pense a ma mort
Le ciel me dit que j ai tort
Et mon cœur me dit va y meurt
Comme sa tu n auras plus peur
J ai 14 ans
Et je ne sais toujours pas qui je suis vraiment
Une fille sans personne pour la comprendre
Une fille sans personne pour l entendre
La vie est insi faite
Mes cette vie ne sauras jamais la mienne
Ma vie et au paradit
La il y a des anges qui pourrront reconstruire ma vie
Il seront la pout me comprendre
Et pour m entendre
Moi je veut cette vie
Qui est si magnifique

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

que choisir ? ? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ lə sjεl ε sɑ̃ sɑ̃ nɥaʒə
ε mε laʁmə- kulə
ʒi əkutə laʁa fabjɑ̃
ki mə ʃɑ̃tə
« bɑ̃bina »
ʒə pɑ̃sə a twa
ɑ̃sɥitə a mwa
e puʁ finiʁ a nu
sə nu ki εn εɡzistəʁa pa
lə sjεl mə di
də kɔ̃tinɥe de εɡziste
e mɔ̃ kœʁ mə di də kɔ̃tinɥe də pləʁe
mɔ̃ pəti fʁəʁə dɑ̃ sɔ̃ li
pɑ̃sə a sə kj fəʁa dəmɛ̃
e mwa ʒə pɑ̃sə a ma mɔʁ
lə sjεl mə di kə ʒi ε tɔʁ
e mɔ̃ kœʁ mə di va i məʁ
kɔmə sa ty εn oʁa plys pœʁ
ʒi ε katɔʁzə ɑ̃
e ʒə nə sε tuʒuʁ pa ki ʒə sɥi vʁεmɑ̃
ynə fijə sɑ̃ pεʁsɔnə puʁ la kɔ̃pʁɑ̃dʁə
ynə fijə sɑ̃ pεʁsɔnə puʁ εl ɑ̃tɑ̃dʁə
la vi εt- ɛ̃si fεtə
mε sεtə vi nə soʁa ʒamε la mjεnə
ma vi e o paʁadi
la il i a dεz- ɑ̃ʒə ki pu εʁ εʁ εʁ ɔ̃ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə ma vi
il səʁɔ̃ la pu mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
e puʁ εm ɑ̃tɑ̃dʁə
mwa ʒə vø sεtə vi
ki ε si maɲifikə

bajəl sɛ̃di