Poème-France.com

Poeme : Soeurs D’ÉlectionSoeurs D’Élection

Toi si douce, si fragile
Aurais-je pu deviné qu’un jour
Ma route croiserait la tienne
Dans un tourbillon de mots

Nos âmes perdues
Sont-elles condamnées
A errer dans le brouillard
De l’incompréhension

Sommes-nous à ce point uniques
Pour toujours nous battre seules
Dans ce monde en ruine
Cette société sans valeurs

Mais si je ne m’abuse
Nous nous ressemblons
Et cette ressemblance
Te rend ma sœur d’élection

Ne crains plus la solitude
Ne fuis plus les conflits
N’ais plus peur de la foule
Car je suis là avec toi

Je te promets, ma sœur
De t’aider dans mes possibilités
De te comprendre au mieux
De te soutenir comme je peux

Et crois moi, chère sœur
Je tiens mes promesses
Je ne les romps que rarement
Et jamais volontairement

Aies confiance mon âme
Je t’aime plus que tu ne le croies
Sinon tu ne serais pas
Ma sœur d’Election…
Unreal Angel

PostScriptum

Plus de textes sur http : //www. proses. fr. st


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa si dusə, si fʁaʒilə
oʁε ʒə py dəvine kœ̃ ʒuʁ
ma ʁutə kʁwazəʁε la tjεnə
dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ də mo

noz- amə pεʁdɥ
sɔ̃ tεllə kɔ̃damne
a eʁe dɑ̃ lə bʁujaʁ
də lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃

sɔmə nuz- a sə pwɛ̃ ynik
puʁ tuʒuʁ nu batʁə sələ
dɑ̃ sə mɔ̃də ɑ̃ ʁɥinə
sεtə sɔsjete sɑ̃ valœʁ

mε si ʒə nə mabyzə
nu nu ʁəsɑ̃blɔ̃
e sεtə ʁəsɑ̃blɑ̃sə
tə ʁɑ̃ ma sœʁ delεksjɔ̃

nə kʁɛ̃ plys la sɔlitydə
nə fɥi plys lε kɔ̃fli
nεs plys pœʁ də la fulə
kaʁ ʒə sɥi la avεk twa

ʒə tə pʁɔmε, ma sœʁ
də tεde dɑ̃ mε pɔsibilite
də tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə o mjø
də tə sutəniʁ kɔmə ʒə pø

e kʁwa mwa, ʃεʁə sœʁ
ʒə tjɛ̃ mε pʁɔmesə
ʒə nə lε ʁɔ̃ kə ʁaʁəmɑ̃
e ʒamε vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃

ε kɔ̃fjɑ̃sə mɔ̃n- amə
ʒə tεmə plys kə ty nə lə kʁwa
sinɔ̃ ty nə səʁε pa
ma sœʁ dəlεksjɔ̃…