Poème-France.com

Poeme : Toi Ma Meilleure Amie…Toi Ma Meilleure Amie…

Toi ma meilleure amie que je
Connais depuis 12 ans
Tu as toujours été là pour moi, et
Tu l’es encore même si parfois
Je ne suis pas là pour toi…
Tu m’aide à surmonter mes peines
Surtout dans les moments les plus douloureuse

Toi ma meilleure amie je
Peux te confier mes secrets, tu
Les as enfermé dans ta tombe jusqu’à
Ta mort, même si dèsfois tu ne veux pas me croire

Toi ma meilleure amie qui
Me prend comme je suis, même
Si parfois je suis très demandante
Tu m’endure même si parfois tu voudrais
Aller au bout du monde loin de moi…
Mais notre amitié est trop forte pour
Se séparer

Toi ma meilleure amie qui
Est toujours là pour m’écouter
De mes amours, mes peines, mes problèmes…
Tu me donne toujours des conseils ou soit
T’essais de m’encourager, même si parfois
Tu sais que ça n’arrivera jamais

Toi ma meilleure amie qui
A de si belle qualités, qui est
Toujours souriante, qui est toujours
Prête de foncer dans quelque chose de nouveau
Mais ce que j’aime le plus chez toi c’est que
Tu es toujours prête à aider quelqu’un

Toi ma meilleure amie que
Je connais depuis 12 ans et je
Le regrette pas de t’avoir connue
Parce que tu es une amie formidable, et
Que j’espère que notre amitié va continuer de
Grandir de plus en plus forte à chaque jour

Que j’espère qu’encore à 20 ans on
Va être inséparable, et qu’on va partager la
Moitié de notre vie ensemble…

Toi ma meilleure amie que j’aime tant
Ne change surtout pas ma cocotte !
Valérie

PostScriptum

Une meilleure amie on trouve ça juste une fois dans sa vie… une amitié c’est plus précieux que notre premier amour…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ma mεjəʁə ami kə ʒə
kɔnε dəpɥi duzə ɑ̃
ty a tuʒuʁz- ete la puʁ mwa, e
ty lε ɑ̃kɔʁə mεmə si paʁfwa
ʒə nə sɥi pa la puʁ twa…
ty mεdə a syʁmɔ̃te mε pεnə
syʁtu dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys duluʁøzə

twa ma mεjəʁə ami ʒə
pø tə kɔ̃fje mε sεkʁε, ty
lεz- a ɑ̃fεʁme dɑ̃ ta tɔ̃bə ʒyska
ta mɔʁ, mεmə si dεsfwa ty nə vø pa mə kʁwaʁə

twa ma mεjəʁə ami ki
mə pʁɑ̃ kɔmə ʒə sɥi, mεmə
si paʁfwa ʒə sɥi tʁε dəmɑ̃dɑ̃tə
ty mɑ̃dyʁə mεmə si paʁfwa ty vudʁε
ale o bu dy mɔ̃də lwɛ̃ də mwa…
mε nɔtʁə amitje ε tʁo fɔʁtə puʁ
sə sepaʁe

twa ma mεjəʁə ami ki
ε tuʒuʁ la puʁ mekute
də mεz- amuʁ, mε pεnə, mε pʁɔblεmə…
ty mə dɔnə tuʒuʁ dε kɔ̃sεjz- u swa
tesε də mɑ̃kuʁaʒe, mεmə si paʁfwa
ty sε kə sa naʁivəʁa ʒamε

twa ma mεjəʁə ami ki
a də si bεllə kalite, ki ε
tuʒuʁ suʁjɑ̃tə, ki ε tuʒuʁ
pʁεtə də fɔ̃se dɑ̃ kεlkə ʃozə də nuvo
mε sə kə ʒεmə lə plys ʃe twa sε kə
ty ε tuʒuʁ pʁεtə a εde kεlkœ̃

twa ma mεjəʁə ami kə
ʒə kɔnε dəpɥi duzə ɑ̃ e ʒə
lə ʁəɡʁεtə pa də tavwaʁ kɔnɥ
paʁsə kə ty ε ynə ami fɔʁmidablə, e
kə ʒεspεʁə kə nɔtʁə amitje va kɔ̃tinɥe də
ɡʁɑ̃diʁ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁtə a ʃakə ʒuʁ

kə ʒεspεʁə kɑ̃kɔʁə a vɛ̃t- ɑ̃ ɔ̃
va εtʁə ɛ̃sepaʁablə, e kɔ̃ va paʁtaʒe la
mwatje də nɔtʁə vi ɑ̃sɑ̃blə…

twa ma mεjəʁə ami kə ʒεmə tɑ̃
nə ʃɑ̃ʒə syʁtu pa ma kɔkɔtə !