Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Toi Ma Meilleure Amie…

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/02/2004 00:00

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Valérie

Toi Ma Meilleure Amie…

Toi ma meilleure amie que je
Connais depuis 12 ans
Tu as toujours été là pour moi, et
Tu l’es encore même si parfois
Je ne suis pas là pour toi…
Tu m’aide à surmonter mes peines
Surtout dans les moments les plus douloureuse

Toi ma meilleure amie je
Peux te confier mes secrets, tu
Les as enfermé dans ta tombe jusqu’à
Ta mort, même si dèsfois tu ne veux pas me croire

Toi ma meilleure amie qui
Me prend comme je suis, même
Si parfois je suis très demandante
Tu m’endure même si parfois tu voudrais
Aller au bout du monde loin de moi…
Mais notre amitié est trop forte pour
Se séparer

Toi ma meilleure amie qui
Est toujours là pour m’écouter
De mes amours, mes peines, mes problèmes…
Tu me donne toujours des conseils ou soit
T’essais de m’encourager, même si parfois
Tu sais que ça n’arrivera jamais

Toi ma meilleure amie qui
A de si belle qualités, qui est
Toujours souriante, qui est toujours
Prête de foncer dans quelque chose de nouveau
Mais ce que j’aime le plus chez toi c’est que
Tu es toujours prête à aider quelqu’un

Toi ma meilleure amie que
Je connais depuis 12 ans et je
Le regrette pas de t’avoir connue
Parce que tu es une amie formidable, et
Que j’espère que notre amitié va continuer de
Grandir de plus en plus forte à chaque jour

Que j’espère qu’encore à 20 ans on
Va être inséparable, et qu’on va partager la
Moitié de notre vie ensemble…

Toi ma meilleure amie que j’aime tant
Ne change surtout pas ma cocotte !
 • Pieds Hyphénique: Toi Ma Meilleure Amie…

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=que=je 9
  connais=de=puis=dou=ze=ans 6
  tu=as=tou=jours=é=té=là=pour=moi=et 10
  tu=les=en=co=re=mê=me=si=par=fois 10
  je=ne=suis=pas=là=pour=toi 7
  tu=mai=de=à=sur=mon=ter=mes=pei=nes 10
  sur=tout=dans=les=moments=les=plus=dou=lou=reuse 10

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=je 8
  peux=te=con=fi=er=mes=se=crets=tu 9
  les=as=en=fer=mé=dans=ta=tombe=jus=quà 10
  ta=mort=même=si=dès=fois=tu=ne=veux=pas=me=croire 12

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=qui 8
  me=prend=com=me=je=suis=mê=me 8
  si=par=fois=je=suis=très=de=man=dan=te 10
  tu=men=dure=mê=me=si=par=fois=tu=vou=drais 11
  al=ler=au=bout=du=mon=de=loin=de=moi 10
  mais=notre=a=mi=tié=est=trop=for=te=pour 10
  se=sé=pa=rer 4

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=qui 8
  est=tou=jours=là=pour=mé=cou=ter 8
  de=mes=a=mours=mes=pei=nes=mes=pro=blèmes 10
  tu=me=donne=tou=jours=des=con=seils=ou=soit 10
  tes=sais=de=men=cou=ra=ger=même=si=par=fois 11
  tu=sais=que=ça=nar=ri=ve=ra=ja=mais 10

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=qui 8
  a=de=si=bel=le=qua=li=tés=qui=est 10
  tou=jours=sou=ri=an=te=qui=est=tou=jours 10
  prête=de=fon=cer=dans=quel=que=cho=se=de=nou=veau 12
  mais=ce=que=jaime=le=plus=chez=toi=cest=que 10
  tu=es=tou=jours=prête=à=ai=der=quel=quun 10

  toi=ma=meil=leu=re=a=mie=que 8
  je=con=nais=de=puis=dou=ze=ans=et=je 10
  le=re=gret=te=pas=de=ta=voir=con=nue 10
  par=ce=que=tu=es=unea=mie=for=mi=da=ble=et 12
  que=jes=père=que=no=trea=mi=tié=va=con=ti=nuer=de 13
  gran=dir=de=plus=en=plus=forteà=cha=que=jour 10

  que=jes=pè=re=quen=core=à=vingt=ans=on 10
  va=êtrein=sé=pa=rable=et=quon=va=par=ta=ger=la 12
  moi=ti=é=de=no=tre=vie=en=sem=ble 10

  toi=ma=meilleu=re=a=mie=que=jai=me=tant 10
  ne=chan=ge=sur=tout=pas=ma=co=cot=te 10
 • Phonétique : Toi Ma Meilleure Amie…

  twa ma mεjəʁə ami kə ʒə
  kɔnε dəpɥi duzə ɑ̃
  ty a tuʒuʁz- ete la puʁ mwa, e
  ty lε ɑ̃kɔʁə mεmə si paʁfwa
  ʒə nə sɥi pa la puʁ twa…
  ty mεdə a syʁmɔ̃te mε pεnə
  syʁtu dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys duluʁøzə

  twa ma mεjəʁə ami ʒə
  pø tə kɔ̃fje mε sεkʁε, ty
  lεz- a ɑ̃fεʁme dɑ̃ ta tɔ̃bə ʒyska
  ta mɔʁ, mεmə si dεsfwa ty nə vø pa mə kʁwaʁə

  twa ma mεjəʁə ami ki
  mə pʁɑ̃ kɔmə ʒə sɥi, mεmə
  si paʁfwa ʒə sɥi tʁε dəmɑ̃dɑ̃tə
  ty mɑ̃dyʁə mεmə si paʁfwa ty vudʁε
  ale o bu dy mɔ̃də lwɛ̃ də mwa…
  mε nɔtʁə amitje ε tʁo fɔʁtə puʁ
  sə sepaʁe

  twa ma mεjəʁə ami ki
  ε tuʒuʁ la puʁ mekute
  də mεz- amuʁ, mε pεnə, mε pʁɔblεmə…
  ty mə dɔnə tuʒuʁ dε kɔ̃sεjz- u swa
  tesε də mɑ̃kuʁaʒe, mεmə si paʁfwa
  ty sε kə sa naʁivəʁa ʒamε

  twa ma mεjəʁə ami ki
  a də si bεllə kalite, ki ε
  tuʒuʁ suʁjɑ̃tə, ki ε tuʒuʁ
  pʁεtə də fɔ̃se dɑ̃ kεlkə ʃozə də nuvo
  mε sə kə ʒεmə lə plys ʃe twa sε kə
  ty ε tuʒuʁ pʁεtə a εde kεlkœ̃

  twa ma mεjəʁə ami kə
  ʒə kɔnε dəpɥi duzə ɑ̃ e ʒə
  lə ʁəɡʁεtə pa də tavwaʁ kɔnɥ
  paʁsə kə ty ε ynə ami fɔʁmidablə, e
  kə ʒεspεʁə kə nɔtʁə amitje va kɔ̃tinɥe də
  ɡʁɑ̃diʁ də plysz- ɑ̃ plys fɔʁtə a ʃakə ʒuʁ

  kə ʒεspεʁə kɑ̃kɔʁə a vɛ̃t- ɑ̃ ɔ̃
  va εtʁə ɛ̃sepaʁablə, e kɔ̃ va paʁtaʒe la
  mwatje də nɔtʁə vi ɑ̃sɑ̃blə…

  twa ma mεjəʁə ami kə ʒεmə tɑ̃
  nə ʃɑ̃ʒə syʁtu pa ma kɔkɔtə !
 • Pieds Phonétique : Toi Ma Meilleure Amie…

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=kə=ʒə 9
  kɔ=nε=dəp=ɥi=du=zə=ɑ̃ 7
  ty=a=tu=ʒuʁ=ze=te=la=puʁ=mwa=e 10
  ty=lε=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=mə=si=paʁ=fwa 10
  ʒə=nə=sɥi=pa=la=puʁ=twa 7
  ty=mε=də=a=syʁ=mɔ̃=te=mε=pε=nə 10
  syʁ=tu=dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=lε=plys=du=lu=ʁøzə 11

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=ʒə 8
  pø=tə=kɔ̃=fj=e=mε=sε=kʁε=ty 9
  lε=za=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=ta=tɔ̃bə=ʒys=ka 10
  ta=mɔʁ=mεmə=si=dεs=fwa=ty=nə=vø=pa=mə=kʁwaʁə 12

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=ki 8
  mə=pʁɑ̃=kɔ=mə=ʒə=sɥi=mε=mə 8
  si=paʁ=fwa=ʒə=sɥi=tʁε=də=mɑ̃=dɑ̃=tə 10
  ty=mɑ̃=dyʁə=mε=mə=si=paʁ=fwa=ty=vu=dʁε 11
  a=le=o=bu=dy=mɔ̃=də=lwɛ̃=də=mwa 10
  mε=nɔtʁə=a=mi=tje=ε=tʁo=fɔʁ=tə=puʁ 10
  sə=se=pa=ʁe 4

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=ki 8
  ε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=me=ku=te 8
  də=mε=za=muʁ=mε=pε=nə=mε=pʁɔ=blεmə 10
  tymə=dɔ=nə=tu=ʒuʁ=dε=kɔ̃=sεj=zu=swa 10
  te=sεdə=mɑ̃=ku=ʁa=ʒe=mε=mə=si=paʁ=fwa 11
  ty=sε=kə=sa=na=ʁi=və=ʁa=ʒa=mε 10

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=ki 8
  a=də=si=bεl=lə=ka=li=te=ki=ε 10
  tu=ʒuʁ=su=ʁj=ɑ̃=tə=ki=ε=tu=ʒuʁ 10
  pʁεtə=də=fɔ̃=se=dɑ̃=kεl=kə=ʃo=zə=də=nu=vo 12
  mε=sə=kə=ʒε=mə=lə=plys=ʃe=twa=sεkə 10
  ty=ε=tu=ʒuʁ=pʁεtə=a=ε=de=kεl=kœ̃ 10

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mi=kə 8
  ʒə=kɔ=nε=dəp=ɥi=du=zə=ɑ̃=e=ʒə 10
  lə=ʁə=ɡʁε=tə=pa=də=ta=vwaʁ=kɔ=nəɥ 10
  paʁsə=kə=ty=ε=y=nəa=mi=fɔʁ=mi=da=blə=e 12
  kə=ʒεs=pεʁə=kə=nɔ=tʁəa=mi=tje=va=kɔ̃=tin=ɥe=də 13
  ɡʁɑ̃=diʁ=də=plys=zɑ̃=plys=fɔʁtəa=ʃa=kə=ʒuʁ 10

  kə=ʒεs=pε=ʁə=kɑ̃=kɔʁə=a=vɛ̃=tɑ̃=ɔ̃ 10
  va=εtʁəɛ̃=se=pa=ʁablə=e=kɔ̃=va=paʁ=ta=ʒe=la 12
  mwa=tj=e=də=nɔ=tʁə=vi=ɑ̃=sɑ̃=blə 10

  twa=ma=mε=jə=ʁə=a=mikə=ʒε=mə=tɑ̃ 10
  nə=ʃɑ̃=ʒə=syʁ=tu=pa=ma=kɔ=kɔ=tə 10

PostScriptum

Une meilleure amie on trouve ça juste une fois dans sa vie… une amitié c’est plus précieux que notre premier amour…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/07/2004 00:00Chikita

wow val ton poeme ye bo chavais pas tetais icit ma kkkote tk yer beau ton poeme wewi jtel dis mais met plus qun poeme la ten a tout plein mseble decris jen avais lu che vous lolol bon bin jte laisse ma grand jtembraasse far ta tite couisine preferer qui taime bcq bubaye=))

Auteur de Poésie
09/08/2004 00:00Poucinnette

trop bo ton poeme serieu oui une amitié c + preçieu qu’un premier amour l’amitié avant l’amour !
kissssss

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Poetic Angel

C joli!! 🙂 bonne continuation! 😉

Auteur de Poésie
18/12/2004 00:00(U) Broken Heart(U)

il est trop bo ton poeme ton amie a vraiment de la
chance!bisous