Poème-France.com

Poeme : Solitaire -ProseSolitaire -Prose

Nous sommes tous solitaires, cris téméraires, dépossédés de nos âmes éphémères. Témoin d’un rêve qu’un inconnu prolifère. C’est ainsi qu’on vit, qu’on ère, aveuglé par une nuit si claire. Ho ! Drôle d’univers, enrôle-moi encore une fois dans tes sombres charnières, fais-moi oublier ce qu’était qu’hier, surtout, que je ne puisse regarder en arrière…
William

PostScriptum

Petite essai d, une prose un peu mal fichu. . enfin. . dit-moi ce que vous en penser.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nu sɔmə tus sɔlitεʁə, kʁi temeʁεʁə, depɔsede də noz- aməz- efemεʁə. temwɛ̃ dœ̃ ʁεvə kœ̃n- ɛ̃kɔny pʁɔlifεʁə. sεt- ɛ̃si kɔ̃ vit, kɔ̃n- εʁə, avøɡle paʁ ynə nɥi si klεʁə. o ! dʁolə dynive, ɑ̃ʁolə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa dɑ̃ tε sɔ̃bʁə- ʃaʁnjεʁə, fε mwa ublje sə ketε kjεʁ, syʁtu, kə ʒə nə pɥisə ʁəɡaʁde ɑ̃n- aʁjεʁə…