Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Petit Bonhomme

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/10/2005 02:15

L'écrit contient 321 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : William

Petit Bonhomme

Il s’agit du poeme que m’adressa un jour un ange :

« Petit homme, je t’aime,
Du bout de tes grands orteils,
Jusqu’à la pointe de tes cheveux ébènes,
Que je ne me lasse de caresser,

Mon gros ours, je t’aime,
Pour le flot de tes paroles,
Et tous les rires qu’elles entrainnent,
Dans la chaleur de tes bras, je m’envole !

William, je t’aime,
Pour ce que tu es et ce que tu seras,
Et même si tout ne peut se dire dans un poême,
De celuic-i retient cela :
Dans tout mon être, une chaleur intense
Me parcourt comme la foudre dès que je me rappel
Combien
Je t’aime ! »

-Comment oublier ses années passer à tes côtés ? Peux-t-on vraiment l’exiger d’un être désillusionner ? Je suis heureux d’avoir passé ses moments avec toi mais aussi tellement triste de ne plus être près de tes bras ! -

Je suis la romance au cœur fendue ; écarlate.
Je suis l’amérique au cœur aveugle
Je suis la foudre douloureuse qui éclate.

Je suis le fantôme au masque déchiré,
Celui dont la voix porte dans la nuit de tes rêves,
Je suis cet être mélancolie incarnée,
Qui attend que le jour se lève.
Musicien des catacombes, orgue de la beauté !J’entend la rumeur de l’autonme,
S’approche et me raisonne,
Laisse-la tomber il y en a des tonnes !
Je suis le froid et ta perte je sonne !

Pourtant je sers mon paleteau,
Les yeux au nord, le regard haut,
Je suis un fou ! vous dis-je, un sot !
Laissé moi mourrir, que je sois beau.

J’attend encore à la porte de mon cœur,
J’attendrai peut-être toute ma vie cette lueur,
Le froid guette de me tuer, mais jamais petite sœur,
Je ne te quitterai contre toutes autres chaleure.

Comment t’oublier, comment t’oublier…

Jamais je ne pourrai.
 • Pieds Hyphénique: Petit Bonhomme

  il=sa=git=du=poe=me=que=ma=dres=sa=un=jour=un=ange 14

  pe=tit=hom=me=je=tai=me 8
  du=bout=de=tes=grands=or=teils 7
  jus=quà=la=poin=te=de=tes=che=veux=é=bè=nes 12
  que=je=ne=me=las=se=de=ca=res=ser 10

  mon=gros=ours=je=tai=me 6
  pour=le=flot=de=tes=pa=ro=les 8
  et=tous=les=ri=res=quel=les=en=train=nent 10
  dans=la=cha=leur=de=tes=bras=je=men=vo=le 11

  wil=li=am=je=tai=me 6
  pour=ce=que=tu=es=et=ce=que=tu=se=ras 11
  et=mê=me=si=tout=ne=peut=se=di=re=dans=un=poê=me 14
  de=ce=luic=i=re=ti=ent=ce=la 9
  dans=tout=mon=ê=tre=u=ne=cha=leur=in=ten=se 12
  me=par=court=com=me=la=fou=dre=dès=que=je=me=rap=pel 14
  com=bien 2
  je=tai=me 3

  comment=ou=blier=ses=an=nées=pas=ser=à=tes=cô=tés=peux=t=on=vrai=ment=lexi=ger=dun=ê=tre=dé=sillu=sion=ner=je=suis=heu=reux=da=voir=pas=sé=ses=mo=ments=a=vec=toi=mais=aus=si=tel=le=ment=tris=te=de=ne=plus=ê=tre=près=de=tes=bras 57

  je=suis=la=ro=man=ce=au=cœur=fen=due=é=car=la=te 14
  je=suis=la=mé=ri=que=au=cœur=a=veu=gle 11
  je=suis=la=fou=dre=dou=lou=reu=se=qui=é=cla=te 13

  je=suis=le=fan=tô=me=au=mas=que=dé=chi=ré 12
  ce=lui=dont=la=voix=porte=dans=la=nuit=de=tes=rêves 12
  je=suis=cet=ê=tre=mé=lan=co=lie=in=car=née 12
  qui=at=tend=que=le=jour=se=lè=ve 9
  mu=si=cien=des=ca=ta=combes=or=gue=de=la=beau=té 13

  1

  jen=tend=la=ru=meur=de=lau=ton=me 9
  sap=pro=che=et=me=rai=son=ne 8
  lais=se=la=tom=ber=il=y=en=a=des=ton=nes 12
  je=suis=le=froid=et=ta=per=te=je=son=ne 11

  pour=tant=je=sers=mon=pa=le=teau 8
  les=y=eux=au=nord=le=re=gard=haut 9
  je=suis=un=fou=vous=dis=je=un=sot 9
  lais=sé=moi=mour=rir=que=je=sois=beau 9

  jat=tend=en=co=re=à=la=por=te=de=mon=cœur 12
  jat=ten=drai=peut=tê=tre=toute=ma=vie=cet=te=lueur 12
  le=froid=guette=de=me=tuer=mais=ja=mais=pe=ti=te=sœur 13
  je=ne=te=quit=te=rai=contre=tou=tes=au=tres=cha=leure 13

  com=ment=tou=bli=er=com=ment=tou=bli=er 10

  ja=mais=je=ne=pour=rai 6
 • Phonétique : Petit Bonhomme

  il saʒi dy poəmə kə madʁesa œ̃ ʒuʁ œ̃n- ɑ̃ʒə :

  « pəti ɔmə, ʒə tεmə,
  dy bu də tε ɡʁɑ̃z- ɔʁtεj,
  ʒyska la pwɛ̃tə də tε ʃəvøz- ebεnə,
  kə ʒə nə mə lasə də kaʁese,

  mɔ̃ ɡʁoz- uʁ, ʒə tεmə,
  puʁ lə flo də tε paʁɔlə,
  e tus lε ʁiʁə kεlləz- ɑ̃tʁɛ̃ne,
  dɑ̃ la ʃalœʁ də tε bʁa, ʒə mɑ̃vɔlə !

  wijjam, ʒə tεmə,
  puʁ sə kə ty ε e sə kə ty səʁa,
  e mεmə si tu nə pø sə diʁə dɑ̃z- œ̃ pɔεmə,
  də səlɥik i ʁətjɛ̃ səla :
  dɑ̃ tu mɔ̃n- εtʁə, ynə ʃalœʁ ɛ̃tɑ̃sə
  mə paʁkuʁ kɔmə la fudʁə dε kə ʒə mə ʁapεl
  kɔ̃bjɛ̃
  ʒə tεmə ! »

  kɔmɑ̃ ublje sεz- ane pase a tε kote ? pø te ɔ̃ vʁεmɑ̃ lεɡziʒe dœ̃n- εtʁə dezijyzjɔne ? ʒə sɥiz- œʁø davwaʁ pase sε mɔmɑ̃z- avεk twa mεz- osi tεllmɑ̃ tʁistə də nə plysz- εtʁə pʁε də tε bʁa !

  ʒə sɥi la ʁɔmɑ̃sə o kœʁ fɑ̃dɥ, ekaʁlatə.
  ʒə sɥi lameʁikə o kœʁ avøɡlə
  ʒə sɥi la fudʁə duluʁøzə ki eklatə.

  ʒə sɥi lə fɑ̃tomə o maskə deʃiʁe,
  səlɥi dɔ̃ la vwa pɔʁtə dɑ̃ la nɥi də tε ʁεvə,
  ʒə sɥi sεt εtʁə melɑ̃kɔli ɛ̃kaʁne,
  ki atɑ̃ kə lə ʒuʁ sə lεvə.
  myzisjɛ̃ dε katakɔ̃bə, ɔʁɡ də la bote !  ʒɑ̃tɑ̃ la ʁymœʁ də lotɔ̃mə,
  sapʁoʃə e mə ʁεzɔnə,
  lεsə la tɔ̃be il i ɑ̃n- a dε tɔnə !
  ʒə sɥi lə fʁwa e ta pεʁtə ʒə sɔnə !

  puʁtɑ̃ ʒə sεʁ mɔ̃ paləto,
  lεz- iøz- o nɔʁ, lə ʁəɡaʁ-o,
  ʒə sɥiz- œ̃ fu ! vu di ʒə, œ̃ so !
  lεse mwa muʁʁiʁ, kə ʒə swa bo.

  ʒatɑ̃t- ɑ̃kɔʁə a la pɔʁtə də mɔ̃ kœʁ,
  ʒatɑ̃dʁε pø tεtʁə tutə ma vi sεtə lɥœʁ,
  lə fʁwa ɡεtə də mə tɥe, mε ʒamε pətitə sœʁ,
  ʒə nə tə kitəʁε kɔ̃tʁə tutəz- otʁə- ʃalœʁə.

  kɔmɑ̃ tublje, kɔmɑ̃ tublje…

  ʒamε ʒə nə puʁʁε.
 • Pieds Phonétique : Petit Bonhomme

  il=sa=ʒi=dy=poə=mə=kə=ma=dʁe=sa=œ̃=ʒuʁ=œ̃=nɑ̃ʒə 14

  pə=ti=ɔ=mə=ʒə=tε=mə 8
  dy=bu=də=tε=ɡʁɑ̃=zɔʁ=tεj 7
  ʒys=ka=la=pwɛ̃=tə=də=tε=ʃə=vø=ze=bε=nə 12
  kə=ʒə=nə=mə=la=sə=də=ka=ʁe=se 10

  mɔ̃=ɡʁo=zuʁ=ʒə=tε=mə 6
  puʁ=lə=flo=də=tε=pa=ʁɔ=lə 8
  e=tus=lε=ʁi=ʁə=kεl=lə=zɑ̃=tʁɛ̃=ne 10
  dɑ̃=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=bʁa=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə 12

  wi=jjam=ʒə=tε=mə 5
  puʁ=sə=kə=ty=ε=e=sə=kə=ty=sə=ʁa 11
  e=mεmə=si=tu=nə=pø=sə=di=ʁə=dɑ̃=zœ̃=pɔεmə 12
  də=səl=ɥik=i=ʁə=tj=ɛ̃=sə=la 9
  dɑ̃=tu=mɔ̃=nε=tʁə=y=nə=ʃa=lœʁ=ɛ̃=tɑ̃=sə 12
  mə=paʁ=kuʁ=kɔmə=la=fu=dʁə=dε=kə=ʒə=mə=ʁa=pεl 13
  kɔ̃=bj=ɛ̃ 3
  ʒə=tε=mə 3

  kɔ=mɑ̃=u=blje=sε=za=ne=pase=a=tε=ko=te=pø=te=ɔ̃=vʁε=mɑ̃=lεɡ=zi=ʒe=dœ̃=nε=tʁə=de=zi=jy=zjɔ=ne=ʒə=sɥi=zœ=ʁø=da=vwaʁ=pa=se=sε=mɔ=mɑ̃=za=vεk=twa=mε=zo=si=tεl=lmɑ̃=tʁis=tə=də=nə=plys=zε=tʁə=pʁε=də=tε=bʁa 58

  ʒə=sɥi=la=ʁɔ=mɑ̃=sə=o=kœʁ=fɑ̃dɥ=e=kaʁ=latə 12
  ʒə=sɥi=la=me=ʁi=kə=o=kœ=ʁə=a=vø=ɡlə 12
  ʒə=sɥi=la=fu=dʁə=du=lu=ʁø=zə=ki=e=klatə 12

  ʒə=sɥi=lə=fɑ̃=to=mə=o=mas=kə=de=ʃi=ʁe 12
  səl=ɥi=dɔ̃=la=vwa=pɔʁtə=dɑ̃=la=nɥi=də=tε=ʁεvə 12
  ʒə=sɥi=sεt=ε=tʁə=me=lɑ̃=kɔ=li=ɛ̃=kaʁ=ne 12
  ki=a=tɑ̃=kə=lə=ʒuʁ=sə=lε=və 9
  my=zi=sjɛ̃=dε=ka=ta=kɔ̃bə=ɔʁɡ=də=la=bo=te 12

  1

  ʒɑ̃=tɑ̃=la=ʁy=mœ=ʁə=də=lo=tɔ̃=mə 10
  sa=pʁo=ʃə=e=mə=ʁε=zɔ=nə 8
  lε=sə=la=tɔ̃=be=il=i=ɑ̃=na=dε=tɔ=nə 12
  ʒə=sɥi=lə=fʁwa=e=ta=pεʁ=tə=ʒə=sɔ=nə 11

  puʁ=tɑ̃=ʒə=sεʁ=mɔ̃=pa=lə=to 8
  lε=zi=ø=zo=nɔʁ=lə=ʁə=ɡaʁ-o 9
  ʒə=sɥi=zœ̃=fu=vu=di=ʒə=œ̃=so 9
  lε=se=mwa=muʁ=ʁiʁ=kə=ʒə=swa=bo 9

  ʒa=tɑ̃=tɑ̃=kɔ=ʁə=a=la=pɔʁ=tə=də=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒa=tɑ̃=dʁε=pø=tεtʁə=tu=tə=ma=vi=sε=tə=lɥœʁ 12
  lə=fʁwa=ɡεtə=də=mə=tɥe=mε=ʒa=mε=pə=ti=tə=sœʁ 13
  ʒə=nə=tə=kitə=ʁε=kɔ̃tʁə=tu=tə=zo=tʁə=ʃa=lœʁə 12

  kɔ=mɑ̃=tu=blj=e=kɔ=mɑ̃=tu=blj=e 10

  ʒa=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε 6

PostScriptum

Ho comme ls souvenir est joyeux et douloureux tout à la fois.

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/10/2005 23:41Rose_Noire

wow j’adore ton poème
il est vraiment très beau
bonne continuation
-xx-