Poème-France.com

Poeme : Ton BaiserTon Baiser

D’un simple baiser
Tu m’as rendue libre.
D’un baiser immortel
Tu m’as rendue belle.
D’un baiser langoureux
Tu m’as rendu hideuse.
D’un baiser immortel
Tu m’as privé du soleil.

Mais de ton baiser de vampire
Tu m’as fait tienne
Et bohème.
Et boire de ton sang
Me rend forte pour vivre
Plus de mille ans.
Wt-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dœ̃ sɛ̃plə bεze
ty ma ʁɑ̃dɥ libʁə.
dœ̃ bεze imɔʁtεl
ty ma ʁɑ̃dɥ bεllə.
dœ̃ bεze lɑ̃ɡuʁø
ty ma ʁɑ̃dy idøzə.
dœ̃ bεze imɔʁtεl
ty ma pʁive dy sɔlεj.

mε də tɔ̃ bεze də vɑ̃piʁə
ty ma fε tjεnə
e bɔεmə.
e bwaʁə də tɔ̃ sɑ̃
mə ʁɑ̃ fɔʁtə puʁ vivʁə
plys də milə ɑ̃.