Poème-France.com

Poeme : Le Bonheur…Le Bonheur…

Serre moi fort que je sente ta respiration sur ma nuque, la chaleur de ton corps, que je sente le souffle de tes songes traverser tout mon être et m’emmener loin sur le chemin des rêves, le chemin du bonheur.
Serre moi et aime moi comme jamais personne ne m’a aimé. Aime moi et fait de moi ce que tu veux, je t’appartiens corps et âme.
Il n’y a que toi qui puisse me rendre heureuse, qui puisse m’apporter une once de bonheur.
Je t’aime tant, tu ne peux imaginer à quel point. Même moi je ne savais pas qu’il était possible d’aimer à ce point.

Mais je rêve et les rêves, même les plus doux doivent être oubliés car ce n’est qu’une profonde torture que de ressasser les meilleurs moments passés.
Wt-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

seʁə mwa fɔʁ kə ʒə sɑ̃tə ta ʁεspiʁasjɔ̃ syʁ ma nykə, la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ, kə ʒə sɑ̃tə lə suflə də tε sɔ̃ʒə tʁavεʁse tu mɔ̃n- εtʁə e maməne lwɛ̃ syʁ lə ʃəmɛ̃ dε ʁεvə, lə ʃəmɛ̃ dy bɔnœʁ.
seʁə mwa e εmə mwa kɔmə ʒamε pεʁsɔnə nə ma εme. εmə mwa e fε də mwa sə kə ty vø, ʒə tapaʁtjɛ̃ kɔʁz- e amə.
il ni a kə twa ki pɥisə mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə, ki pɥisə mapɔʁte ynə ɔ̃sə də bɔnœʁ.
ʒə tεmə tɑ̃, ty nə pøz- imaʒine a kεl pwɛ̃. mεmə mwa ʒə nə savε pa kil etε pɔsiblə dεme a sə pwɛ̃.

mε ʒə ʁεvə e lε ʁεvə, mεmə lε plys du dwave εtʁə ublje kaʁ sə nε kynə pʁɔfɔ̃də tɔʁtyʁə kə də ʁesase lε mεjœʁ mɔmɑ̃ pase.