Poème-France.com

Poeme : La V ! £La V ! £

Je suis forte parce que j’ai été faible. Je suis sage parce que j’ai été stupide. Je suis reconnaissante parce que j’ai vue pire. Je ris parce que j’ai connue la tristesse. J’aime attentivement parce que j’ai vécue le chagrin. Je chérie à chaque instant les gens que j’aime parce que j’ai vécue la perte. Je vis au jour le jour car demain rien n’est promis ! ! !
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi fɔʁtə paʁsə kə ʒε ete fεblə. ʒə sɥi saʒə paʁsə kə ʒε ete stypidə. ʒə sɥi ʁəkɔnεsɑ̃tə paʁsə kə ʒε vɥ piʁə. ʒə ʁis paʁsə kə ʒε kɔnɥ la tʁistεsə. ʒεmə atɑ̃tivəmɑ̃ paʁsə kə ʒε vekɥ lə ʃaɡʁɛ̃. ʒə ʃeʁi a ʃakə ɛ̃stɑ̃ lε ʒɑ̃ kə ʒεmə paʁsə kə ʒε vekɥ la pεʁtə. ʒə vis o ʒuʁ lə ʒuʁ kaʁ dəmɛ̃ ʁjɛ̃ nε pʁɔmi ! ! !