Poeme : Naufrage De Dan Bigras

Naufrage De Dan Bigras

Parole de Naufrage :
Je tourne en rond dans ton absence
Le cœur déchiré par l’ennui
Victime de ton indifférence
Comme un remous seul dans la nuit
Je me torture à essayer
D’oublier nos complicités
Notre passé fleuri de rires
Et les oiseaux de mon plaisir
Après avoir volé si haut
Après avoir atteint l’extase
Après avoir été si beaux
Mes rêves se traînent dans la vase
Qu’est-ce que je fais dans cet exil
Dans ce repaire en forme d’île
Avant de fuir je ne sais où
Je songe à toi
Je songe à nous
Un vent glacé hante ma tête
Flot de regrets, folle tempête
Vie solitaire comme un désert
Dont le silence me désespère
Tous mes élans vers le futur
Se cognent aux portes du remords
Je t’ai perdue le long d’un mur
Où se profile encore ton corps
J’entends l’écho de notre amour
Comme une vague de velours
Est-ce ma faute si mon âge
A le visage d’un naufrage
Comment hurler mon désarroi
Ma peine de vivre loin de toi
Femme libérée, belle à mourir
Comment te faire revenir

Je tourne en rond dans ton absence
Le cœur déchiré par l’ennui
Victime de ton indifférence
Comme un remous seul dans la nuit
Je me torture à essayer
D’oublier nos complicités
Notre passé fleuri de rires
Et les oiseaux de mon plaisir
Après avoir volé si haut
Après avoir atteint l’extase
Après avoir été si beaux
Mes rêves se traînent dans la vase
Qu’est-ce que je fais dans cet exil
Dans ce repaire en forme d’île
Avant de fuir je ne sais où
Je songe à toi
Je songe à nous
Un vent glacé hante ma tête
Flot de regrets, folle tempête
Vie solitaire comme un désert
Dont le silence me désespère
Tous mes élans vers le futur
Se cognent aux portes du remords
Je t’ai perdue le long d’un mur
Où se profile encore ton corps
J’entends l’écho de notre amour
Comme une vague de velours
Est-ce ma faute si mon âge
A le visage d’un naufrage
Comment hurler mon désarroi
Ma peine de vivre loin de toi
Femme libérée, belle à mourir
Comment te faire revenir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Naufrage De Dan Bigras

  pa=ro=le=de=nau=fra=ge 7
  je=tourne=en=rond=dans=ton=ab=sence 8
  le=cœur=dé=chi=ré=par=len=nui 8
  vic=time=de=ton=in=dif=fé=rence 8
  comme=un=re=mous=seul=dans=la=nuit 8
  je=me=tor=tu=re=à=es=sayer 8
  dou=bli=er=nos=com=pli=ci=tés 8
  no=tre=pas=sé=fleu=ri=de=rires 8
  et=les=oi=seaux=de=mon=plai=sir 8
  après=a=voir=vo=lé=si=haut 7
  après=a=voir=at=teint=lex=ta=se 8
  après=a=voir=é=té=si=beaux 7
  mes=rêves=se=traî=nent=dans=la=vase 8
  quest=ce=que=je=fais=dans=cet=exil 8
  dans=ce=re=paire=en=for=me=dîle 8
  avant=de=fu=ir=je=ne=sais=où 8
  je=son=ge=à=toi 5
  je=son=ge=à=nous 5
  un=vent=gla=cé=han=te=ma=tête 8
  flot=de=re=grets=fol=le=tem=pête 8
  vie=so=li=taire=com=meun=dé=sert 8
  dont=le=si=lence=me=dé=ses=père 8
  tous=mes=é=lans=vers=le=fu=tur 8
  se=cognent=aux=por=tes=du=re=mords 8
  je=tai=per=due=le=long=dun=mur 8
  où=se=pro=fileen=co=re=ton=corps 8
  jen=tends=lé=cho=de=notre=a=mour 8
  comme=u=ne=va=gue=de=ve=lours 8
  est=ce=ma=fau=te=si=mon=âge 8
  a=le=vi=sa=ge=dun=nau=frage 8
  com=ment=hur=ler=mon=dé=sar=roi 8
  ma=peine=de=vi=vre=loin=de=toi 8
  fem=me=li=bé=rée=bel=leà=mou=rir 9
  com=ment=te=fai=re=re=ve=nir 8

  je=tourne=en=rond=dans=ton=ab=sence 8
  le=cœur=dé=chi=ré=par=len=nui 8
  vic=time=de=ton=in=dif=fé=rence 8
  comme=un=re=mous=seul=dans=la=nuit 8
  je=me=tor=tu=re=à=es=sayer 8
  dou=bli=er=nos=com=pli=ci=tés 8
  no=tre=pas=sé=fleu=ri=de=rires 8
  et=les=oi=seaux=de=mon=plai=sir 8
  après=a=voir=vo=lé=si=haut 7
  après=a=voir=at=teint=lex=ta=se 8
  après=a=voir=é=té=si=beaux 7
  mes=rêves=se=traî=nent=dans=la=vase 8
  quest=ce=que=je=fais=dans=cet=exil 8
  dans=ce=re=paire=en=for=me=dîle 8
  avant=de=fu=ir=je=ne=sais=où 8
  je=son=ge=à=toi 5
  je=son=ge=à=nous 5
  un=vent=gla=cé=han=te=ma=tête 8
  flot=de=re=grets=fol=le=tem=pête 8
  vie=so=li=taire=com=meun=dé=sert 8
  dont=le=si=lence=me=dé=ses=père 8
  tous=mes=é=lans=vers=le=fu=tur 8
  se=cognent=aux=por=tes=du=re=mords 8
  je=tai=per=due=le=long=dun=mur 8
  où=se=pro=fileen=co=re=ton=corps 8
  jen=tends=lé=cho=de=notre=a=mour 8
  comme=u=ne=va=gue=de=ve=lours 8
  est=ce=ma=fau=te=si=mon=âge 8
  a=le=vi=sa=ge=dun=nau=frage 8
  com=ment=hur=ler=mon=dé=sar=roi 8
  ma=peine=de=vi=vre=loin=de=toi 8
  fem=me=li=bé=rée=bel=leà=mou=rir 9
  com=ment=te=fai=re=re=ve=nir 8
 • Phonétique : Naufrage De Dan Bigras

  paʁɔlə də nofʁaʒə :
  ʒə tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃ dɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə
  lə kœʁ deʃiʁe paʁ lɑ̃nɥi
  viktimə də tɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə
  kɔmə œ̃ ʁəmu səl dɑ̃ la nɥi
  ʒə mə tɔʁtyʁə a esεje
  dublje no kɔ̃plisite
  nɔtʁə pase fləʁi də ʁiʁə
  e lεz- wazo də mɔ̃ plεziʁ
  apʁεz- avwaʁ vɔle si-o
  apʁεz- avwaʁ atɛ̃ lεkstazə
  apʁεz- avwaʁ ete si bo
  mε ʁεvə sə tʁεne dɑ̃ la vazə
  kε sə kə ʒə fε dɑ̃ sεt εɡzil
  dɑ̃ sə ʁəpεʁə ɑ̃ fɔʁmə dilə
  avɑ̃ də fɥiʁ ʒə nə sεz- u
  ʒə sɔ̃ʒə a twa
  ʒə sɔ̃ʒə a nu
  œ̃ vɑ̃ ɡlase-ɑ̃tə ma tεtə
  flo də ʁəɡʁε, fɔlə tɑ̃pεtə
  vi sɔlitεʁə kɔmə œ̃ dezεʁ
  dɔ̃ lə silɑ̃sə mə dezεspεʁə
  tus mεz- elɑ̃ vεʁ lə fytyʁ
  sə kɔɲe o pɔʁtə- dy ʁəmɔʁd
  ʒə tε pεʁdɥ lə lɔ̃ dœ̃ myʁ
  u sə pʁɔfilə ɑ̃kɔʁə tɔ̃ kɔʁ
  ʒɑ̃tɑ̃ leʃo də nɔtʁə amuʁ
  kɔmə ynə vaɡ də vəluʁ
  ε sə ma fotə si mɔ̃n- aʒə
  a lə vizaʒə dœ̃ nofʁaʒə
  kɔmɑ̃ yʁle mɔ̃ dezaʁwa
  ma pεnə də vivʁə lwɛ̃ də twa
  famə libeʁe, bεllə a muʁiʁ
  kɔmɑ̃ tə fεʁə ʁəvəniʁ

  ʒə tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃ dɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə
  lə kœʁ deʃiʁe paʁ lɑ̃nɥi
  viktimə də tɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə
  kɔmə œ̃ ʁəmu səl dɑ̃ la nɥi
  ʒə mə tɔʁtyʁə a esεje
  dublje no kɔ̃plisite
  nɔtʁə pase fləʁi də ʁiʁə
  e lεz- wazo də mɔ̃ plεziʁ
  apʁεz- avwaʁ vɔle si-o
  apʁεz- avwaʁ atɛ̃ lεkstazə
  apʁεz- avwaʁ ete si bo
  mε ʁεvə sə tʁεne dɑ̃ la vazə
  kε sə kə ʒə fε dɑ̃ sεt εɡzil
  dɑ̃ sə ʁəpεʁə ɑ̃ fɔʁmə dilə
  avɑ̃ də fɥiʁ ʒə nə sεz- u
  ʒə sɔ̃ʒə a twa
  ʒə sɔ̃ʒə a nu
  œ̃ vɑ̃ ɡlase-ɑ̃tə ma tεtə
  flo də ʁəɡʁε, fɔlə tɑ̃pεtə
  vi sɔlitεʁə kɔmə œ̃ dezεʁ
  dɔ̃ lə silɑ̃sə mə dezεspεʁə
  tus mεz- elɑ̃ vεʁ lə fytyʁ
  sə kɔɲe o pɔʁtə- dy ʁəmɔʁd
  ʒə tε pεʁdɥ lə lɔ̃ dœ̃ myʁ
  u sə pʁɔfilə ɑ̃kɔʁə tɔ̃ kɔʁ
  ʒɑ̃tɑ̃ leʃo də nɔtʁə amuʁ
  kɔmə ynə vaɡ də vəluʁ
  ε sə ma fotə si mɔ̃n- aʒə
  a lə vizaʒə dœ̃ nofʁaʒə
  kɔmɑ̃ yʁle mɔ̃ dezaʁwa
  ma pεnə də vivʁə lwɛ̃ də twa
  famə libeʁe, bεllə a muʁiʁ
  kɔmɑ̃ tə fεʁə ʁəvəniʁ
 • Syllabes Phonétique : Naufrage De Dan Bigras

  pa=ʁɔ=lə=də=no=fʁa=ʒə 7
  ʒə=tuʁ=nə=ɑ̃=ʁɔ̃=dɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 10
  lə=kœ=ʁə=de=ʃi=ʁe=paʁ=lɑ̃n=ɥi 9
  vik=ti=mə=də=tɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə 10
  kɔ=mə=œ̃=ʁə=mu=səl=dɑ̃=la=nɥi 9
  ʒə=mə=tɔʁ=ty=ʁə=a=e=sε=j=e 10
  du=blj=e=no=kɔ̃=pli=si=te 8
  nɔ=tʁə=pa=se=flə=ʁi=də=ʁi=ʁə 9
  e=lε=zwa=zo=də=mɔ̃=plε=ziʁ 8
  a=pʁε=za=vwaʁ=vɔ=le=si-o 8
  a=pʁε=za=vwaʁ=a=tɛ̃=lεk=sta=zə 9
  a=pʁε=za=vwaʁ=e=te=si=bo 8
  mε=ʁε=və=sə=tʁε=ne=dɑ̃=la=va=zə 10
  kε=sə=kə=ʒə=fε=dɑ̃=sεt=εɡ=zil 9
  dɑ̃=sə=ʁə=pεʁ=ə=ɑ̃=fɔʁ=mə=di=lə 10
  a=vɑ̃=də=fɥ=iʁ=ʒə=nə=sε=zu 9
  ʒə=sɔ̃=ʒə=a=twa 5
  ʒə=sɔ̃=ʒə=a=nu 5
  œ̃=vɑ̃=ɡla=se-ɑ̃=tə=ma=tε=tə 9
  flo=də=ʁə=ɡʁε=fɔ=lə=tɑ̃=pε=tə 9
  vi=sɔ=li=tε=ʁə=kɔ=mə=œ̃=de=zεʁ 10
  dɔ̃=lə=si=lɑ̃=sə=mə=de=zεs=pεʁ=ə 10
  tus=mε=ze=lɑ̃=vεʁ=lə=fy=tyʁ 8
  sə=kɔ=ɲe=o=pɔʁ=tə=dy=ʁə=mɔʁd 9
  ʒə=tε=pεʁdɥ=lə=lɔ̃=dœ̃=myʁ 7
  u=sə=pʁɔ=fi=lə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=kɔʁ 10
  ʒɑ̃=tɑ̃=le=ʃo=də=nɔ=tʁə=a=muʁ 9
  kɔ=mə=y=nə=va=ɡə=də=və=luʁ 9
  ε=sə=ma=fo=tə=si=mɔ̃=na=ʒə 9
  a=lə=vi=za=ʒə=dœ̃=no=fʁa=ʒə 9
  kɔ=mɑ̃=yʁ=le=mɔ̃=de=za=ʁwa 8
  ma=pε=nə=də=vi=vʁə=lwɛ̃=də=twa 9
  fa=mə=li=be=ʁe=bεl=lə=a=mu=ʁiʁ 10
  kɔ=mɑ̃=tə=fε=ʁə=ʁə=və=niʁ 8

  ʒə=tuʁ=nə=ɑ̃=ʁɔ̃=dɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 10
  lə=kœ=ʁə=de=ʃi=ʁe=paʁ=lɑ̃n=ɥi 9
  vik=ti=mə=də=tɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə 10
  kɔ=mə=œ̃=ʁə=mu=səl=dɑ̃=la=nɥi 9
  ʒə=mə=tɔʁ=ty=ʁə=a=e=sε=j=e 10
  du=blj=e=no=kɔ̃=pli=si=te 8
  nɔ=tʁə=pa=se=flə=ʁi=də=ʁi=ʁə 9
  e=lε=zwa=zo=də=mɔ̃=plε=ziʁ 8
  a=pʁε=za=vwaʁ=vɔ=le=si-o 8
  a=pʁε=za=vwaʁ=a=tɛ̃=lεk=sta=zə 9
  a=pʁε=za=vwaʁ=e=te=si=bo 8
  mε=ʁε=və=sə=tʁε=ne=dɑ̃=la=va=zə 10
  kε=sə=kə=ʒə=fε=dɑ̃=sεt=εɡ=zil 9
  dɑ̃=sə=ʁə=pεʁ=ə=ɑ̃=fɔʁ=mə=di=lə 10
  a=vɑ̃=də=fɥ=iʁ=ʒə=nə=sε=zu 9
  ʒə=sɔ̃=ʒə=a=twa 5
  ʒə=sɔ̃=ʒə=a=nu 5
  œ̃=vɑ̃=ɡla=se-ɑ̃=tə=ma=tε=tə 9
  flo=də=ʁə=ɡʁε=fɔ=lə=tɑ̃=pε=tə 9
  vi=sɔ=li=tε=ʁə=kɔ=mə=œ̃=de=zεʁ 10
  dɔ̃=lə=si=lɑ̃=sə=mə=de=zεs=pεʁ=ə 10
  tus=mε=ze=lɑ̃=vεʁ=lə=fy=tyʁ 8
  sə=kɔ=ɲe=o=pɔʁ=tə=dy=ʁə=mɔʁd 9
  ʒə=tε=pεʁdɥ=lə=lɔ̃=dœ̃=myʁ 7
  u=sə=pʁɔ=fi=lə=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=kɔʁ 10
  ʒɑ̃=tɑ̃=le=ʃo=də=nɔ=tʁə=a=muʁ 9
  kɔ=mə=y=nə=va=ɡə=də=və=luʁ 9
  ε=sə=ma=fo=tə=si=mɔ̃=na=ʒə 9
  a=lə=vi=za=ʒə=dœ̃=no=fʁa=ʒə 9
  kɔ=mɑ̃=yʁ=le=mɔ̃=de=za=ʁwa 8
  ma=pε=nə=də=vi=vʁə=lwɛ̃=də=twa 9
  fa=mə=li=be=ʁe=bεl=lə=a=mu=ʁiʁ 10
  kɔ=mɑ̃=tə=fε=ʁə=ʁə=və=niʁ 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 26/08/2011 00:36

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Be!La

Récompense

0
0
0