Poème-France.com

Poeme : Trouver L’HommeTrouver L’Homme

Trouve l’homme qui veut ton cœur et pas ton cul. Qui te dira que tu es belle et pas que tu es bonne. Tu seras sa puce et non son trophée. Qui te dira bon matin mon Bébé et pas l’déjeuner yé tu prêt ? Qui te souhaitera bonne nuit et pas c’est quand qu’ont l’fait ? Bref, trouve l’homme qui t’aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais…
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁuvə lɔmə ki vø tɔ̃ kœʁ e pa tɔ̃ kyl. ki tə diʁa kə ty ε bεllə e pa kə ty ε bɔnə. ty səʁa sa pysə e nɔ̃ sɔ̃ tʁɔfe. ki tə diʁa bɔ̃ matɛ̃ mɔ̃ bebe e pa ldeʒəne ie ty pʁε ? ki tə suεtəʁa bɔnə nɥi e pa sε kɑ̃ kɔ̃ lfε ? bʁεf, tʁuvə lɔmə ki tεmə puʁ sə kə ty ε e pa puʁ sə kə ty fε…