Poème-France.com

Poeme : J’En RedemenderaisJ’En Redemenderais

J’ai été ton fruit, et j’en redemanderais.

J’ai le goût de toi. De À à Z, du Nord
Au sud, de gauche à droite et en diagonale.
Mais on dirait bien que ce n’est pas permis
Ni de le penser, ni de le dire, ni de le faire.

J’ai le droit de pas grand-chose avec toi.
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ete tɔ̃ fʁɥi, e ʒɑ̃ ʁədəmɑ̃dəʁε.

ʒε lə ɡu də twa. də a a zεd, dy nɔʁ
o syd, də ɡoʃə a dʁwatə e ɑ̃ djaɡɔnalə.
mεz- ɔ̃ diʁε bjɛ̃ kə sə nε pa pεʁmi
ni də lə pɑ̃se, ni də lə diʁə, ni də lə fεʁə.

ʒε lə dʁwa də pa ɡʁɑ̃ ʃozə avεk twa.