Poème-France.com

Poeme : Les Personnes De Notre VieLes Personnes De Notre Vie

Personne ne passe par hasard dans ta vie. Toutes ont quelque chose à t’apporter… Dieu ne t’envoie pas les personnes que tu désires, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines t’aideront, d’autres te blesseront, d’autres encore t’aimeront puis te laisseront de nouveau seule. Quelques unes d’entre elles resteront pour toujours à tes cotés… Mais toutes te laisseront un signe au fond des yeux qui, de temps en temps, te fera penser à elles, en bien ou en mal… Certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction et d’autres viennent comme une leçon. .
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pεʁsɔnə nə pasə paʁ-azaʁ dɑ̃ ta vi. tutəz- ɔ̃ kεlkə ʃozə a tapɔʁte… djø nə tɑ̃vwa pa lε pεʁsɔnə kə ty deziʁə, il fε ɑ̃ sɔʁtə kə sεllə dɔ̃ ty a bəzwɛ̃ kʁwaze tɔ̃ ʃəmɛ̃. sεʁtεnə tεdəʁɔ̃, dotʁə- tə blesəʁɔ̃, dotʁəz- ɑ̃kɔʁə tεməʁɔ̃ pɥi tə lεsəʁɔ̃ də nuvo sələ. kεlkz- ynə dɑ̃tʁə εllə ʁεstəʁɔ̃ puʁ tuʒuʁz- a tε kɔte… mε tutə tə lεsəʁɔ̃ œ̃ siɲə o fɔ̃ dεz- iø ki, də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃, tə fəʁa pɑ̃se a εllə, ɑ̃ bjɛ̃ u ɑ̃ mal… sεʁtεnə pεʁsɔnə vjεne dɑ̃ nɔtʁə vi kɔmə ynə benediksjɔ̃ e dotʁə- vjεne kɔmə ynə ləsɔ̃.