Poeme : Vulnérable

Vulnérable

J’ai même plus de personnalité, je me sens tellement vulnérable. Quand je m’habille, la seule chose que je me demande, c’est si ça va te plaire. J’achète les vêtements que tu aimes voir une fille porter. En espérant que ça attirera un peu ton attention. Je rigole fort pour que tu te retournes, j’arrive en retard pour bien que tu me remarques. Je fais semblant de vouloir à boire, juste parce que t’… es près des distributeurs. Je fais en sorte qu’on ai des amis en communs. Pour que l’on te parle de moi le plus possible. Et le pire, c’est quand tu passes près de moi, je te lance un regard en coin pour pas que tu saches que je t’aime encore alors que la seule chose dont j’ai envie c’est de te supplier de m’aimer encore. Encore et pour toujours.

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Vulnérable

    jai=mê=me=plus=de=per=son=na=li=té=je=me=sens=tel=le=ment=vul=né=rable=quand=je=m=ha=bille=la=seu=le=cho=se=que=je=me=de=man=de=cest=si=ça=va=te=plaire=ja=chè=te=les=vê=te=ments=que=tu=ai=mes=voir=u=ne=fille=por=ter=en=es=pé=rant=que=ça=at=ti=re=ra=un=peu=ton=at=ten=tion=je=ri=go=le=fort=pour=que=tu=te=re=tour=nes=jar=ri=ve=en=re=tard=pour=bien=que=tu=me=re=marques=je=fais=sem=blant=de=vou=loir=à=boi=re=jus=te=par=ce=que=t=es=près=des=dis=tri=bu=teurs=je=fais=en=sor=te=quon=ai=des=a=mis=en=com=muns=pour=que=lon=te=par=le=de=moi=le=plus=pos=sible=et=le=pi=re=cest=quand=tu=pas=ses=près=de=moi=je=te=lan=ce=un=re=gard=en=coin=pour=pas=que=tu=sa=ches=que=je=tai=me=en=co=re=a=lors=que=la=seu=le=cho=se=dont=jai=en=vie=cest=de=te=sup=plier=de=mai=mer=en=core=en=co=re=et=pour=tou=jours 210
  • Phonétique : Vulnérable

    ʒε mεmə plys də pεʁsɔnalite, ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ vylneʁablə. kɑ̃ ʒə mabijə, la sələ ʃozə kə ʒə mə dəmɑ̃də, sε si sa va tə plεʁə. ʒaʃεtə lε vεtəmɑ̃ kə ty εmə vwaʁ ynə fijə pɔʁte. ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə sa atiʁəʁa œ̃ pø tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃. ʒə ʁiɡɔlə fɔʁ puʁ kə ty tə ʁətuʁnə, ʒaʁivə ɑ̃ ʁətaʁ puʁ bjɛ̃ kə ty mə ʁəmaʁk. ʒə fε sɑ̃blɑ̃ də vulwaʁ a bwaʁə, ʒystə paʁsə kə t… ε pʁε dε distʁibytœʁ. ʒə fεz- ɑ̃ sɔʁtə kɔ̃n- ε dεz- amiz- ɑ̃ kɔmœ̃. puʁ kə lɔ̃ tə paʁlə də mwa lə plys pɔsiblə. e lə piʁə, sε kɑ̃ ty pasə pʁε də mwa, ʒə tə lɑ̃sə œ̃ ʁəɡaʁ ɑ̃ kwɛ̃ puʁ pa kə ty saʃə kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə alɔʁ kə la sələ ʃozə dɔ̃ ʒε ɑ̃vi sε də tə syplje də mεme ɑ̃kɔʁə. ɑ̃kɔʁə e puʁ tuʒuʁ.
  • Syllabes Phonétique : Vulnérable

    ʒε=mε=mə=plys=də=pεʁ=sɔ=na=li=te=ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃=vyl=ne=ʁa=blə=kɑ̃=ʒə=ma=bi=jə=la=sə=lə=ʃo=zə=kə=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=sε=si=sa=va=tə=plε=ʁə=ʒa=ʃε=tə=lε=vε=tə=mɑ̃=kə=ty=ε=mə=vwaʁ=y=nə=fi=jə=pɔʁ=te=ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=kə=sa=a=ti=ʁə=ʁa=œ̃=pø=tɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=ʒə=ʁi=ɡɔ=lə=fɔʁ=puʁ=kə=ty=tə=ʁə=tuʁ=nə=ʒa=ʁi=və=ɑ̃=ʁə=taʁ=puʁ=bjɛ̃=kə=ty=mə=ʁə=maʁk=ʒə=fε=sɑ̃=blɑ̃=də=vu=lwaʁ=a=bwa=ʁə=ʒys=tə=paʁ=sə=kə=t=ε=pʁε=dε=dis=tʁi=by=tœʁ=ʒə=fε=zɑ̃=sɔʁ=tə=kɔ̃=nε=dε=za=mi=zɑ̃=kɔ=mœ̃=puʁ=kə=lɔ̃=tə=paʁ=lə=də=mwa=lə=plys=pɔ=si=blə=e=lə=pi=ʁə=sε=kɑ̃=ty=pa=sə=pʁε=də=mwa=ʒə=tə=lɑ̃=sə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=kwɛ̃=puʁ=pa=kə=ty=sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=lɔʁ=kə=la=sə=lə=ʃo=zə=dɔ̃=ʒε=ɑ̃=vi=sε=də=tə=sy=plje=də=mε=me=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=puʁ=tu=ʒuʁ 214

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.