Poème-France.com

Poeme : Ma LibertéMa Liberté

Ça t’intéresse de savoir ce qui me retient ? Je ne pourrais pas répondre à ta question tant que tu n’auras pas répondu à la mienne. Celle que je t’ai posée il y a une éternité… On est quoi l’un pour l’autre ? Il y a quelques mois, tu m’as dit qu’on ne pouvait pas être ensembles, alors moi je t’ai cru. Mais à chaque fois que j’essaye de passer à autres choses, tu es là. Alors réfléchis bien, interroge ton cœur, je sais que tu en as un. Et dis-moi si les sentiments que tu as pour moi sont sincères ou si tout ça n’est qu’un jeu… S’ils sont sincères, on trouvera une solution, personne ne souffrira. Mais si ce n’est pas le cas, je t’en pris rends-moi ma liberté.
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa tɛ̃teʁεsə də savwaʁ sə ki mə ʁətjɛ̃ ? ʒə nə puʁʁε pa ʁepɔ̃dʁə a ta kεstjɔ̃ tɑ̃ kə ty noʁa pa ʁepɔ̃dy a la mjεnə. sεllə kə ʒə tε poze il i a ynə etεʁnite… ɔ̃n- ε kwa lœ̃ puʁ lotʁə ? il i a kεlk mwa, ty ma di kɔ̃ nə puvε pa εtʁə ɑ̃sɑ̃blə, alɔʁ mwa ʒə tε kʁy. mεz- a ʃakə fwa kə ʒesεj də pase a otʁə- ʃozə, ty ε la. alɔʁ ʁefleʃi bjɛ̃, ɛ̃teʁɔʒə tɔ̃ kœʁ, ʒə sε kə ty ɑ̃n- a œ̃. e di mwa si lε sɑ̃timɑ̃ kə ty a puʁ mwa sɔ̃ sɛ̃sεʁəz- u si tu sa nε kœ̃ ʒø… sil sɔ̃ sɛ̃sεʁə, ɔ̃ tʁuvəʁa ynə sɔlysjɔ̃, pεʁsɔnə nə sufʁiʁa. mε si sə nε pa lə ka, ʒə tɑ̃ pʁi ʁɑ̃ mwa ma libεʁte.