Poème-France.com

Poeme : Je Suis Le Genre De FilleJe Suis Le Genre De Fille

Je suis le genre de fille qui s’attache trop vite, celle qui tombe amoureuse à coup de mots doux et de compliments. Je suis le genre de fille entourée, mais tellement seule. Je suis le genre de fille qui ne sait pas ce qu’elle veut, qui a peur. Je suis le genre de fille impatiente, celle qui n’aime pas qu’on lui répondre 30 minutes après. Je suis le genre de fille naïve, celle qui fait confiance t… rop vite. Je suis le genre de fille qui a tout pour être heureuse, qui ne manque de rien, celle qui chaque jour s’applique à tout foutre en l’air. Je suis le genre de fille qui fait croire qu’elle est forte, celle qui n’a pas confiance en elle. Je suis le genre de fille qui pleure devant un film. Je suis le genre de fille qui croit au bonheur des autres, mais pas au sien. Je suis le genre de fille qui rêve et parle trop.
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki sataʃə tʁo vitə, sεllə ki tɔ̃bə amuʁøzə a ku də mo duz- e də kɔ̃plimɑ̃. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ɑ̃tuʁe, mε tεllmɑ̃ sələ. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki nə sε pa sə kεllə vø, ki a pœʁ. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ɛ̃pasjɑ̃tə, sεllə ki nεmə pa kɔ̃ lɥi ʁepɔ̃dʁə tʁɑ̃tə minytəz- apʁε. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə najvə, sεllə ki fε kɔ̃fjɑ̃sə te… ʁɔp vitə. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki a tu puʁ εtʁə œʁøzə, ki nə mɑ̃kə də ʁjɛ̃, sεllə ki ʃakə ʒuʁ saplikə a tu futʁə ɑ̃ lεʁ. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki fε kʁwaʁə kεllə ε fɔʁtə, sεllə ki na pa kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃n- εllə. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki plœʁə dəvɑ̃ œ̃ film. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki kʁwa o bɔnœʁ dεz- otʁə, mε pa o sjɛ̃. ʒə sɥi lə ʒɑ̃ʁə də fijə ki ʁεvə e paʁlə tʁo.