Poème-France.com

Poeme : Frères Malgré Nos DifférencesFrères Malgré Nos Différences

Nous sommes tous frères malgré nos différences,
Nous sommes tous pairs malgré les apparences.
Les mêmes peurs hantent nos nuits,
Les mêmes pleurs succèdent aux joies de nos vies.
Même si nous n’avons pas les mêmes problêmes,
Et que nos peines ne sont pas les mêmes,
Nous sommes tous frères malgré nos différences.
Si le même sang coule dans nos veines,
Qu’est-ce qui cause ton indifférence ?
Si ma couleur suscite ta haine,
Qu’est-ce qui prouve notre ressemblance ?
Ma couleur reflète la pauvreté,
Mais la richesse de l’ébène africain,
La tienne reflète la prospérité,
Mais la détresse de ton systeme mesquin.
Pourtant malgré les iniquités, je vis dans l’espérance,
Car nous sommes frères malgré nos différences.
Mes flétrissures du passé, ont fait place à des blessures érodées,
Les stigmates d’autrefois, n’ont fait qu’accroitre ma foi,
Et aujourd’hui j’ai pu te pardonner,
Car nous sommes tous frères malgré nos différences.

Des mots pour toi

AKY MONTY
Aky Monty

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nu sɔmə tus fʁεʁə malɡʁe no difeʁɑ̃sə,
nu sɔmə tus pεʁ malɡʁe lεz- apaʁɑ̃sə.
lε mεmə pœʁ-ɑ̃te no nɥi,
lε mεmə plœʁ syksεde o ʒwa də no vi.
mεmə si nu navɔ̃ pa lε mεmə pʁɔblεmə,
e kə no pεnə nə sɔ̃ pa lε mεmə,
nu sɔmə tus fʁεʁə malɡʁe no difeʁɑ̃sə.
si lə mεmə sɑ̃ kulə dɑ̃ no vεnə,
kε sə ki kozə tɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə ?
si ma kulœʁ sysitə ta-εnə,
kε sə ki pʁuvə nɔtʁə ʁəsɑ̃blɑ̃sə ?
ma kulœʁ ʁəflεtə la povʁəte,
mε la ʁiʃεsə də lebεnə afʁikɛ̃,
la tjεnə ʁəflεtə la pʁɔspeʁite,
mε la detʁεsə də tɔ̃ sistəmə mεskɛ̃.
puʁtɑ̃ malɡʁe lεz- inikite, ʒə vis dɑ̃ lεspeʁɑ̃sə,
kaʁ nu sɔmə fʁεʁə malɡʁe no difeʁɑ̃sə.
mε fletʁisyʁə dy pase, ɔ̃ fε plasə a dε blesyʁəz- eʁɔde,
lε stiɡmatə dotʁəfwa, nɔ̃ fε kakʁwatʁə ma fwa,
e oʒuʁdɥi ʒε py tə paʁdɔne,
kaʁ nu sɔmə tus fʁεʁə malɡʁe no difeʁɑ̃sə.

dε mo puʁ twa

aki mɔ̃ti