Poème-France.com

Poeme : Je Vais Bien, Je T’AttendsJe Vais Bien, Je T’Attends

J’écris les pages de mon journal,
Laissant passer ces jours banals,
Le vent est chaud, et j’me sent bien,
J’attends l’automne, il viendra demain.

Je chante l’amour sur ma guitare,
Parfois je pleure mais c’est plus rare,
Je ne me pose plus de question, je vis,
Pendant que d’autre font la guerre, je me suis endormi.

Je relis mes poemes oubliés,
Qui me rappelle l’enfance et sont goût sucré,
Je ne pense à rien, qu’à ce refrain,
Qui dit que chacun doit suivre son chemin.

Tu vois, je ne suis pas si mal,
Je pleure moins, tout est normal.
J’attends quand même ton retour,
Pouvoir te serrer dans mes bras mon amour.
Ange-Bleu

PostScriptum

A Damien


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒekʁi lε paʒə də mɔ̃ ʒuʁnal,
lεsɑ̃ pase sε ʒuʁ banal,
lə vɑ̃ ε ʃo, e ʒmə sɑ̃ bjɛ̃,
ʒatɑ̃ lotɔmnə, il vjɛ̃dʁa dəmɛ̃.

ʒə ʃɑ̃tə lamuʁ syʁ ma ɡitaʁə,
paʁfwa ʒə plœʁə mε sε plys ʁaʁə,
ʒə nə mə pozə plys də kεstjɔ̃, ʒə vis,
pɑ̃dɑ̃ kə dotʁə fɔ̃ la ɡeʁə, ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi.

ʒə ʁəli mε poəməz- ublje,
ki mə ʁapεllə lɑ̃fɑ̃sə e sɔ̃ ɡu sykʁe,
ʒə nə pɑ̃sə a ʁjɛ̃, ka sə ʁəfʁɛ̃,
ki di kə ʃakœ̃ dwa sɥivʁə sɔ̃ ʃəmɛ̃.

ty vwa, ʒə nə sɥi pa si mal,
ʒə plœʁə mwɛ̃, tut- ε nɔʁmal.
ʒatɑ̃ kɑ̃ mεmə tɔ̃ ʁətuʁ,
puvwaʁ tə seʁe dɑ̃ mε bʁa mɔ̃n- amuʁ.