Poème-France.com

Poeme : Y A Plus D’Amour, C’Est L’HabitudeY A Plus D’Amour, C’Est L’Habitude

Je n’arrive plus à te comprendre,
Tu n’arrives plus à me surprendre.
Je connais déjà le refrain de notre vie,
J’ai le mal de toi, je m’ennuie.

On fonce droit dans l’indiférence,
Y’a plus de passion, plus d’indulgence.
Y’a la routine, la monotonie,
On reste ensemble cat c’est ainsi.

Les cris, les pleurs font partis du quotidien,
Mais on se dit que ça ira mieu demain.
Rien ne change, rien ne va plus,
Même tes sourires, je n’y croit plus.

Dis moi comment on en est arrivé là ?
On ne fait plus d’effort, on ne parle pas,
Je croit même que l’amour ne reviendra pas.
Ange-Bleu

PostScriptum

je cherche un titre à ce poème donc si vous avez des idées ! merci !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə naʁivə plysz- a tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
ty naʁivə plysz- a mə syʁpʁɑ̃dʁə.
ʒə kɔnε deʒa lə ʁəfʁɛ̃ də nɔtʁə vi,
ʒε lə mal də twa, ʒə mɑ̃nɥi.

ɔ̃ fɔ̃sə dʁwa dɑ̃ lɛ̃difeʁɑ̃sə,
ia plys də pasjɔ̃, plys dɛ̃dylʒɑ̃sə.
ia la ʁutinə, la monotɔni,
ɔ̃ ʁεstə ɑ̃sɑ̃blə ka sεt- ɛ̃si.

lε kʁi, lε plœʁ fɔ̃ paʁti dy kɔtidjɛ̃,
mεz- ɔ̃ sə di kə sa iʁa mjø dəmɛ̃.
ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə, ʁjɛ̃ nə va plys,
mεmə tε suʁiʁə, ʒə ni kʁwa plys.

di mwa kɔmɑ̃ ɔ̃n- ɑ̃n- εt- aʁive la ?
ɔ̃ nə fε plys defɔʁ, ɔ̃ nə paʁlə pa,
ʒə kʁwa mεmə kə lamuʁ nə ʁəvjɛ̃dʁa pa.