Poème-France.com

Poeme : Mon AngeMon Ange

Depuis le début
Un ange est venu. .
Et il m’a aimé
Comme je l’avais révé.
Il était la pour moi,
Et est devenu mon roi. .
Cet homme se nomme léo,
Son cœur est beau.
Je cru à un mirage,
J’étais en age.
Mon cœur brulait
Et se consumait.
Je me suis endormie,
Un soir, une nuit
Et je me suis dit
C’est lui l’homme de ma vie.
Nous vivions heureux
Sur un nuage harmonieux.
Mais je suis tombée
J’ai eu du mal à remonter.
Quand j’ai voulu revenir,
Tu étais entrain de mourir.
Je n’ai pas su te consoler,
Je nai pas su te caliner.
Et maintenant je meurs
D’avoir été une horreur.
Je voudrais te guérir,
Pouvoir te chérir,
Comme il m’était donnée
Avant que je ne me sois égarée. .
Je voudrais maintenant
Que tu m’aime comme avant.
Tu es une caresse
Tu es plein de tendresse.
Par ce poème
Je voudrais que tu m’aime
Et que comme avant
Tout redevienne normalement.
Je t’aime tellement,
Mais je meurs en mm temps.
Mes conneries t’ont blessé,
Et j’en suis désolée.
Je t’aime plus que tout
Et ceci sera jusqu’au bout.
Je n’aurai de cesse de t’aimer
Jusqu’a ce que la mort vienne s’emparé
De mon ame si impure
Et qui pourtant voudrait ètre pur.
Mais cette pureté
Je veux te la donné.
Et toi seul a la clef
De pouvoir me faire changer. .
Angel__

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi lə deby
œ̃n- ɑ̃ʒə ε vəny.
e il ma εme
kɔmə ʒə lavε ʁeve.
il etε la puʁ mwa,
e ε dəvəny mɔ̃ ʁwa.
sεt ɔmə sə nɔmə leo,
sɔ̃ kœʁ ε bo.
ʒə kʁy a œ̃ miʁaʒə,
ʒetεz- ɑ̃n- aʒə.
mɔ̃ kœʁ bʁylε
e sə kɔ̃symε.
ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi,
œ̃ swaʁ, ynə nɥi
e ʒə mə sɥi di
sε lɥi lɔmə də ma vi.
nu vivjɔ̃z- œʁø
syʁ œ̃ nɥaʒə-aʁmɔnjø.
mε ʒə sɥi tɔ̃be
ʒε y dy mal a ʁəmɔ̃te.
kɑ̃ ʒε vuly ʁəvəniʁ,
ty etεz- ɑ̃tʁɛ̃ də muʁiʁ.
ʒə nε pa sy tə kɔ̃sɔle,
ʒə nε pa sy tə kaline.
e mɛ̃tənɑ̃ ʒə mœʁ
davwaʁ ete ynə ɔʁœʁ.
ʒə vudʁε tə ɡeʁiʁ,
puvwaʁ tə ʃeʁiʁ,
kɔmə il metε dɔne
avɑ̃ kə ʒə nə mə swaz- eɡaʁe.
ʒə vudʁε mɛ̃tənɑ̃
kə ty mεmə kɔmə avɑ̃.
ty ε ynə kaʁεsə
ty ε plɛ̃ də tɑ̃dʁεsə.
paʁ sə pɔεmə
ʒə vudʁε kə ty mεmə
e kə kɔmə avɑ̃
tu ʁədəvjεnə nɔʁmaləmɑ̃.
ʒə tεmə tεllmɑ̃,
mε ʒə mœʁz- ɑ̃ εm εm tɑ̃.
mε kɔnəʁi tɔ̃ blese,
e ʒɑ̃ sɥi dezɔle.
ʒə tεmə plys kə tu
e səsi səʁa ʒysko bu.
ʒə noʁε də sεsə də tεme
ʒyska sə kə la mɔʁ vjεnə sɑ̃paʁe
də mɔ̃n- amə si ɛ̃pyʁə
e ki puʁtɑ̃ vudʁε εtʁə pyʁ.
mε sεtə pyʁəte
ʒə vø tə la dɔne.
e twa səl a la kle
də puvwaʁ mə fεʁə ʃɑ̃ʒe.