Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Souviens Toi

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 156 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Angel__

Souviens Toi

Dans ta mémoire immortelle,
Souviens toi de l’amour éternel
De celle que tu enivres
Et que tu fais vivre.
Ton amour m’a sauvé
Je ne peux pa l’oublier.
Grace à mon amour puissant
Je sens mon cœur brûlant,
La volonté de survivre
Me rend complétement ivre.
Je te veux à mes cotés
Mais j’attend de remonter
Sur ce nuage que j’ai perdu
Duquel, par un imprévu
Je suis hélas tombée.
Maintenant que j’ai changé
Je veux y remonter.
J’aime partager chaque instant,
J’aime partager chaque moment,
Tu n’es rien qu’à moi,
Et personne ne m’enlèvera,
Cette chose si précieuse,
Qui me rend tellement heureuse.
Je voudrais savoir dire tout ce que tu m’inspires
Mais je ne sais plus que dire,
Il est parfois mieux de se taire
Mais moi je erre sur cette terre.
Les mots doux soulagent
Je ne peux tourner la page.
 • Pieds Hyphénique: Souviens Toi

  dans=ta=mé=moire=im=mor=tel=le 8
  sou=viens=toi=de=la=mour=é=ter=nel 9
  de=cel=le=que=tu=en=i=vres 8
  et=que=tu=fais=vi=vre 6
  ton=a=mour=ma=sau=vé 6
  je=ne=peux=pa=lou=bli=er 7
  gra=ce=à=mon=a=mour=puis=sant 8
  je=sens=mon=cœur=brû=lant 6
  la=vo=lon=té=de=sur=vi=vre 8
  me=rend=com=plé=te=ment=i=vre 8
  je=te=veux=à=mes=co=tés 7
  mais=jat=tend=de=re=mon=ter 7
  sur=ce=nu=age=que=jai=per=du 8
  du=quel=par=un=im=pré=vu 7
  je=suis=hé=las=tom=bée 6
  main=te=nant=que=jai=chan=gé 7
  je=veux=y=re=mon=ter 6
  jaime=par=ta=ger=cha=que=ins=tant 8
  jai=me=par=ta=ger=cha=que=moment 8
  tu=nes=rien=quà=moi 5
  et=per=sonne=ne=men=lè=ve=ra 8
  cet=te=cho=se=si=pré=cieu=se 8
  qui=me=rend=tel=le=ment=heu=reuse 8
  je=vou=drais=sa=voir=dire=tout=ce=que=tu=mins=pires 12
  mais=je=ne=sais=plus=que=di=re 8
  il=est=par=fois=mieux=de=se=taire 8
  mais=moi=je=erre=sur=cet=te=terre 8
  les=mots=doux=sou=lagent 5
  je=ne=peux=tour=ner=la=pa=ge 8
 • Phonétique : Souviens Toi

  dɑ̃ ta memwaʁə imɔʁtεllə,
  suvjɛ̃ twa də lamuʁ etεʁnεl
  də sεllə kə ty ɑ̃nivʁə
  e kə ty fε vivʁə.
  tɔ̃n- amuʁ ma sove
  ʒə nə pø pa lublje.
  ɡʁasə a mɔ̃n- amuʁ pɥisɑ̃
  ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ bʁylɑ̃,
  la vɔlɔ̃te də syʁvivʁə
  mə ʁɑ̃ kɔ̃pletəmɑ̃ ivʁə.
  ʒə tə vøz- a mε kɔte
  mε ʒatɑ̃ də ʁəmɔ̃te
  syʁ sə nɥaʒə kə ʒε pεʁdy
  dykεl, paʁ œ̃n- ɛ̃pʁevy
  ʒə sɥiz- ela tɔ̃be.
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε ʃɑ̃ʒe
  ʒə vøz- i ʁəmɔ̃te.
  ʒεmə paʁtaʒe ʃakə ɛ̃stɑ̃,
  ʒεmə paʁtaʒe ʃakə mɔmɑ̃,
  ty nε ʁjɛ̃ ka mwa,
  e pεʁsɔnə nə mɑ̃lεvəʁa,
  sεtə ʃozə si pʁesjøzə,
  ki mə ʁɑ̃ tεllmɑ̃ œʁøzə.
  ʒə vudʁε savwaʁ diʁə tu sə kə ty mɛ̃spiʁə
  mε ʒə nə sε plys kə diʁə,
  il ε paʁfwa mjø də sə tεʁə
  mε mwa ʒə eʁə syʁ sεtə teʁə.
  lε mo du sulaʒe
  ʒə nə pø tuʁne la paʒə.
 • Pieds Phonétique : Souviens Toi

  dɑ̃=ta=me=mwaʁə=i=mɔʁ=tεl=lə 8
  su=vjɛ̃=twadə=la=muʁ=e=tεʁ=nεl 8
  də=sεl=lə=kə=ty=ɑ̃=ni=vʁə 8
  e=kə=ty=fε=vi=vʁə 6
  tɔ̃=na=muʁ=ma=so=ve 6
  ʒə=nə=pø=pa=lu=blj=e 7
  ɡʁa=sə=a=mɔ̃=na=muʁ=pɥi=sɑ̃ 8
  ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=kœ=ʁə=bʁy=lɑ̃ 7
  la=vɔ=lɔ̃=te=də=syʁ=vi=vʁə 8
  mə=ʁɑ̃=kɔ̃=ple=tə=mɑ̃=i=vʁə 8
  ʒə=tə=vø=za=mε=kɔ=te 7
  mε=ʒa=tɑ̃=də=ʁə=mɔ̃=te 7
  syʁ=sə=nɥ=aʒə=kə=ʒε=pεʁ=dy 8
  dy=kεl=paʁ=œ̃=nɛ̃=pʁe=vy 7
  ʒə=sɥi=ze=la=tɔ̃=be 6
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 7
  ʒə=vø=zi=ʁə=mɔ̃=te 6
  ʒεmə=paʁ=ta=ʒe=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
  ʒεmə=paʁ=ta=ʒe=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 8
  ty=nε=ʁj=ɛ̃=ka=mwa 6
  e=pεʁ=sɔnə=nə=mɑ̃=lε=və=ʁa 8
  sε=tə=ʃo=zə=si=pʁe=sjø=zə 8
  ki=mə=ʁɑ̃=tεl=lmɑ̃=œ=ʁø=zə 8
  ʒə=vu=dʁε=sa=vwaʁdiʁə=tu=sə=kə=ty=mɛ̃s=piʁə 11
  mε=ʒə=nə=sε=plys=kə=di=ʁə 8
  il=ε=paʁ=fwa=mjø=də=sə=tεʁə 8
  mε=mwaʒə=e=ʁə=syʁ=sε=tə=teʁə 8
  lε=mo=du=su=la=ʒe 6
  ʒə=nə=pø=tuʁ=ne=la=pa=ʒə 8

PostScriptum

Un poème que j’avais fait pour mon homme : )

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Cherry

cest magnifique jaimerais etre bonne comme toi

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Thierry

beau poème
continue. . . thierry. . . .